TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

PROGRAM OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO na lata 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

Wydrukuj Wydrukuj

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego
Al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa

I. Informacje wstępne

1. Uczestnicy zawodów I i II stopnia powinni reprezentować poziom zgodny:

 • z Podstawą Programową MEN dla nauki języka obcego nowożytnego na IV etapie edukacyjnym (liceum): poziom IV.1 (dla kontynuujacych naukę – w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym);
 • ze standardami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ).

Oczekuje się, że uczestnicy zawodów I i II stopnia swobodnie posługują się językiem
francuskim w mowie i w piśmie na poziomie B2 (ESOKJ).

2. Uczestnicy zawodów III stopnia powinni reprezentować poziom zgodny :

 • z Podstawą Programową MEN dla nauki języka obcego nowożytnego na IV etapie edukacyjnym (liceum): poziom IV.2 (dla przedmiotu język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych);
 • ze standardami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie zaawansowanym (poziom C1 wg ESOKJ).

Uczestnicy zawodów III stopnia powinni wykazać się znajomością języka francuskiego na poziomie C1 (ESOKJ) oraz znajomością dorobku kulturowego i cywilizacyjnego krajów francuskojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki Francji.

Oczekuje się, że uczestnicy zawodów III stopnia opanowali pewien zasób wiedzy na temat francuskiego obszaru językowego, są świadomi jego różnic w kontekście dorobku kraju ojczystego i że zdolni są do rozmowy – w języku francuskim i polskim – na wyżej wymienione tematy.

3. Wymagania programowe OJF stosują zasadę kumulatywności: na kolejnym etapie zawodów obowiązują wymagania (treści) z etapów poprzednich, poszerzone o nowe zadania, zgodnie z zasadą progresji.

II. Zakres wymagań programowych

(treści szczegółowe zgodne z aktualną Podstawą Programową):

II.1. Tematyka

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne);
2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania);
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie poza szkolne, system oświaty);
4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy);
5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne, diety);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki);
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);
11) zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia, ochrona zdrowia);
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne);
13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna);
14) państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i między naro dowe, konfl ikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka);
15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu między kulturowego oraz tematyki integracji europejskiejw tym zna jo mość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.

II.2. Znajomość środków językowych

Uczestnik OJF powinien posługiwać się bogatym zasobem poprawnie stosowanych środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), w tym wyrażeń idiomatycznych, powiedzeń i przysłów, zwrotów metaforycznych i stałych związków wyrazowych. Posiada bogatą frazeologię. Potrafi budować dłuższe wypowiedzi (ustne i pisemne), zawierające zdania barsizej złożone niż zdania pojedyncze.

II.3. Umiejętności

Podstawową umiejętnością wymaganą od uczestnika zawodów jest umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku francuskim w mowie i w piśmie umożliwiająca realizację zadań językowych wymaganych na kolejnych etapach OJF. Od uczestnika każdego etapu zawodów wymaga się zatem (w piśmie i w mowie, w różnym stopniu):

 • rozumienia wypowiedzi,
 • tworzenia wypowiedzi,
 • reagowania na wypowiedź,
 • przetwarzania wypowiedzi.

Przy ocenie umiejętności nacisk jest położony na realizację różnych celów komunikacyjnych (poszczególnych zadań językowych), a poprawność językowa nie jest podstawowym kryterium oceny.

III. Etapy Olimpiady Języka Francuskiego

III.1. Ogólna struktura OJF

Ogólną strukturę zawodów (proponowanych zadań konkursowych wraz z punktacją ) przedstawia poniższy schemat.

Legenda: Kolor zielony = egzamin w j. polskim / Kolor żółty = egzamin w j. francuskim

Maksymalna liczba punktów na każdym etapie = 100

III.2. Zawody I. stopnia (szkolne)

Zawody I. stopnia (etap szkolny) polegają na wykonaniu przez uczestnika pisemnej pracy testowej.

Test gramatyczno-leksykalny wymaga od uczestników znajomości języka francuskiego na poziomie wystarczającym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu.
Proponowany na tym etapie test gramatyczno-leksykalny zawiera, oprócz zadań sprawdzających znajomość gramatyki i słownictwa, ćwiczenie na rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemną, którą może być tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad
różnych rozwiązań i poglądów. Wypowiedź pisemna, to 80–130 słów.

Na wykonanie testu gramatyczno-leksykalnego podczas zawodów I stopnia (zawody szkolne) uczestnicy mają 120 min.

W I. etapie Olimpiady uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

NB. Spis literatury pomocnej w przygotowaniu uczestników I. etapu znajduje się w punkcie IV (poniżej).

III.3. Zawody II. stopnia (okręgowe)

Zawody II stopnia (etap okręgowy) przebiegają dwuetapowo: uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej zawodów.

W części pisemnej uczestnicy wykonują pracę złożoną z trzech elementów:

 • testu gramatyczno-leksykalnego, w tym ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego (30 pkt.);
 • rozumienia ze słuchu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania do tekstu w języku obcym dwukrotnie odtworzonego z nośnika audio (10 pkt.);
 • wypowiedzi pisemnej typu tekst argumentacyjny (list formalny lub rozprawka lub artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji. Długość wypowiedzi pisemnej: 200-250 słów (20 pkt).

W części pisemnej zawodów II. stopnia uczestnik może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Na wykonanie części pisemnej zawodów II stopnia uczestnicy mają 180 minut.

Wszyscy uczestnicy części pisemnej II etapu OJF przystępują do części ustnej zawodów.
Przystępując do części ustnej zawodów II stopnia zawodnicy są zobowiązani do przygotowania 3 (trzech) dowolnie wybranych tematów, po jednym z każdego z proponowanych zakresów tematycznych (pełna lista poniżej). Podczas części ustnej uczestnik prezentuje jeden z 3 przygotowanych tematów, wybrany przez komisję.

Część ustna zawodów II stopnia sprawdza umiejętność konstruowania wypowiedzi w języku francuskim na temat szeroko pojętego realioznawstwa krajów francuskiego obszaru językowego. Po prezentacji przez uczestnika przygotowanego tematu, ma miejsce swobodna rozmowa komisji z uczestnikiem na temat naturalnie wynikający z omawianych i przygotowanych przez niego kwestii. Dopuszcza się możliwość posiadania przez uczestnika podczas wypowiedzi ustnej bardzo ogólnego planu w punktach, bez żadnych szczegółowych treści, cytatów, dat, podpowiedzi dotyczących słownictwa, itp.
W części ustnej zawodów II stopnia uczestnik może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Część pisemna i ustna zawodów II stopnia (etap okręgowy) wymaga od uczestników znajomości języka francuskiego oraz realioznawstwa krajów francuskojęzycznych na poziomie koniecznym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu.

W II etapie Olimpiady uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 punktów (część pisemna: 60 pkt + część ustna: 40 pkt).

LISTA TEMATÓW
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wyboru i przygotowania 3 tematów, po jednym z każedo zakresu tematycznego A/B/C:

A. Questions générales
1. Régions de la France métropolitaine. Présentation d’une région choisie avec ses villes et sites importants, ses curiosités et spécialités. Présentez cette région à quelqu’un qui ne la connaît point. Justifiez votre choix de région.
2. Villes de la France. Présentation d’une ville choisie avec son histoire, ses sites importants, ses curiosités et spécialités. Justifiez votre choix de ville.
3. Géographie de la France métropolitaine – une brève présentation des fleuves, rivières, mers et de l’océan. Proposez un parcours en canoë-kayak et justifiez votre choix.
4. Géographie de la France métropolitaine – brève présentation des chaînes de montagnes. Proposez une randonnée pédestre en montagne et justifier le choix de l’endroit.
5. Géographie de la France métropolitaine – présentation des îles françaises. Quelle(s) île(s) du littoral français voudriez-vous découvrir et pourquoi ?
6. DROM-COM (Départements-Régions et Collectivités d’outre-mer) – présentation générale et caractéristique détaillée d’un territoire choisi.
7. Agriculture en France – choisissez deux aspects les plus importants selon vous et présentez leur pertinence.
8. Industrie en France – choisissez deux aspects les plus importants selon vous et présentez leur pertinence.
9. Tourisme en France. Choisissez deux aspects les plus importants selon vous et présentez leur pertinence.
10. Presse actuelle en France. Présentez trois périodiques français de votre choix et justifiez votre choix.
11. Sites naturels français inscrits sur la liste du Patrimoine mondial. Présentation de 2-3 sites choisis et justification de son choix.

B. Civilisation et culture française et francophone
12. Fêtes en France et en Pologne – points communs et différences.
13. Cuisine française – caractéristique générale, plats et mets les plus typiques et célèbres.
14. Fromages français – sortes de fromages, manière de les servir et consommer, fromages de différentes régions.
15. Haute Couture – créateurs de mode en France.
16. Francophonie – origine et définition du terme, ses différents sens. Pays et régions francophones dans le monde. Différents statuts de la langue française dans ces pays/régions.
17. Francophonie – caractéristique générale d’un pays/d’une région choisi(e) francophone (en dehors de la France). Statut du français, formes et durée de la présence française dans ce pays/cette région.
18. Littérature française et francophone – présentation de l’oeuvre d’un écrivain choisi, avec des exemples de textes lus et/ou connus.
19. Peinture française – présentation de l’oeuvre d’un peintre choisi, avec des exemples de tableaux vus et/ou connus.
20. Film français – présentation d’un metteur en scène ou d’un acteur choisi et de ses films.
21. Chanson française et francophone – présentation d’un(e) artiste choisi(e) et de son activité artistique.
22. Sites culturels français inscrits sur la liste du Patrimoine mondial. Présentation de 2-3 sites choisis et justification de son choix.

C. Histoire de France et relations franco-polonaises
23. Histoire de France – présentation d’une époque/période choisie.
24. Histoire de France – caractéristique d’une dynastie royale, d’un roi ou d’un autre personnage historique choisi.
25. Immigration polonaise en France. Présentation d’une période choisie.
26. Stéréotypes – Français en Pologne et Polonais en France.
27. Enseignement et apprentissage du français en Pologne.
28. Promotion de la langue française en Pologne.
29. Thèmes français dans la littérature polonaise.
30. Institutions françaises en Pologne.
31. Polonais connus en France.
32. Français connus en Pologne.

NB. Lista opracowań i źródeł zalecanych dla uczestników II etapu OJF znajduje się w punkcie IV (poniżej).

III.3. Zawody III. stopnia (centralne)

Zawody III. stopnia (etap centralny) przebiegają dwuetapowo: uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej zawodów.

W części pisemnej uczestnicy wykonują dwa zadania:

 • wypowiedź pisemną w języku francuskim na zadany temat (35 pkt.);
 • test kuturoznawczy w języku polskim (20 pkt.).

Wypowiedź pisemna: wypowiedź jest prowokowana przez lekturę jednego z trzech podanych tekstów źródłowych (objętość dokumentu nie przekracza jednej standardowej strony wydruku, a rozumienie nie powinno nastręczać uczestnikom większych trudności). Teksty do lektury dotyczą aktualnych tematów współczesnego realioznawstwa francuskiego.
Po zapoznaniu się z tekstem uczestnik redaguje wypowiedź pisemną, w której odpowiadan na postawione pytania oraz komentuje główne myśli tekstu i wyraża swoje własne zdanie na temat kwestii poruszonej w tekście. Przykładowe pytania dot. tekstu mogą mieć następująca formę: Czy uważasz, że…? Co sądzisz o… ? Jakie jest twoje zdanie na temat … ?
Powstała wypowiedź pisemna nie może być streszczeniem tekstu źródłowego.

Test kulturoznawczy: test sprawdza poszerzoną znajomość historii, kultury, sztuki i cywilizacji Francji oraz, w mniejszym zakresie, krajów francuskiego obszaru językowego.
Test jest wykonywany po polsku, ma dwojaką formę – testu wielokrotnego wyboru, bez wymogu udzielania rozbudowanych odpowiedzi oraz pytań otwartych, wymagających zwięzłych i konkretnych odpowiedzi.

Tematy wchodzące w zakres testu kulturoznawczego:

 • regiony Francji, ich stolice, inne miasta oraz ważne miejsca;
 • najważniejsze rzeki i pasma górskie Francji, wyspy francuskie;
 • klimat Francji;
 • fauna i flora Francji;
 • najważniejsze uprawy we Francji, w tym winnice;
 • symbole narodowe Francji;
 • ludność Francji, demografia;
 • dynastie królewskie we Francji;
 • najważniejsi królowie Francji – Henryk IV, Ludwik XIV i inni;
 • bohaterowie narodowi Francji: Wercyngetoryks, Joanna d’Arc, Napoleon i inni;
 • ustroje republikańskie w historii Francji;
 • Rewolucja Francuska, jej przyczyny, przebieg i rola;
 • Francja w okresie I Wojny Światowej;
 • Francja w okresie II Wojny Światowej;
 • instytucje i urzędy państwowe V Republiki;
 • wydarzenia maja 1968 r., ich wpływ na życie we Francji;
 • Francja jako imperium kolonialne, pozostałości okresu kolonizacji;
 • kraje i regiony francuskojęzyczne poza Francją – w Europie, Ameryce, Afryce i Azji;
 • najważniejsze budowle historyczne we Francji, w tym zabytki z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO;
 • muzea oraz inne miejsca historyczne i artystyczne w Paryżu;
 • okresy w malarstwie francuskim, ich przedstawiciele;
 • okresy w literaturze francuskiej, ich przedstawiciele;
 • muzyka klasyczna we Francji – najważniejsi kompozytorzy;
 • francuscy Laureaci Nagrody Nobla.

Na wykonanie części pisemnej zawodów III stopnia uczestnicy mają 180 minut.

W części pisemnej zawodów III stopnia uczestnik może uzyskć maksymalnie 55 punktów.

Wszyscy uczestnicy części pisemnej III etapu OJF przystępują do części ustnej zawodów. Przystępując do części ustnej zawodów III stopnia uczestnicy są zobowiązani do przygotowania 2 (dwóch) dowolnie wybranych lektur, z dwóch różnych grup tekstów literackich (pełna lista lektur poniżej).

Dopuszcza się możliwość posiadania przez uczestnika podczas wypowiedzi ustnej bardzo ogólnego planu w punktach, bez żadnych szczegółowych treści, cytatów, dat, podpowiedzi dotyczących słownictwa, itp.
Uczestnik, który po raz kolejny przystępuje do OJF i bierze udział w etapie centralnym, nie może przygotować tych samych utworów, które wybrał do prezentacji w poprzednich latach podczas udziału w etapie centralnym.
Podczas części ustnej uczestnik dokonuje prezentacji jednej z przygotowanych lektur oraz przedstawia analizę fragmentu z tej samej lektury. Wyboru dokonuje komisja.

Część ustna zawodów III stopnia sprawdza umiejętność konstruowania wypowiedzi w języku polskim na temat literatury francuskiego obszaru językowego (pierwsza część egzaminu, 25 pkt.) oraz umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy w języku francuskim (druga część egzaminu, 20 pkt.) na temat naturalnie wynikający z omawianych i przygotowanych lektur.

LISTA LEKTUR do samodzielnego opracowania przez uczestników OJF

 • Poniższa lista jest podzielona na 3 (trzy) grupy tekstów – wg rodzajów literackich. W każdej grupie znajduje się od 20 do 30 pozycji: w przypadku poezji – są to nazwiska poetów, w przypadku teatru i epiki – nazwiska autorów wraz z przykładowymi tytułami dzieł (lub grup dzieł).
 • Uczestnik etapu centralnego wybiera 2 lektury z poniższej listy, przy czym każda z tych lektur musi być wybrana z innej grupy tekstów, tj. poezja i epika lub poezja i teatr lub epika i teatr.
 • Wybrane lektury mogą być przeczytane w języku polskim bądź francuskim.
 • Prezentacja przeczytanych lektur i rozmowa z komisją egzaminacyjną na ich temat będzie odbywać się po polsku. Prezentacja nie polega na streszczeniu przeczytanego utworu, należy w niej zawrzeć charakterystykę dzieła na tle całości twórczości danego pisarza, na tle prądu artystycznego, epoki, jak też wskazać na wpisanie się danego dzieła w tradycję literacką lub też na jego nowatorski charakter. Ponadto należy przygotować dokładniejszą, zbliżoną do interpretacji tekstu, prezentację 1 z wybranych wierszy i 1 strony z powieści lub noweli, lub też 1 sceny ze sztuki teatralnej (w zależności od wyboru przez uczestnika poezji i epiki lub poezji i teatru lub epiki i teatru).
 • Najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów etapu centralnego, uczestnik jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy KG OJF dokładnej informacji dot. wybranych lektur oraz wersji elektronicznej fragmentów tekstów wybranych do interpretacji. Wybrane do analizy fragmenty mogą być przysłane w języku polskim bądź francuskim.

POEZJA
10 wierszy wybranego poety (lub grupy poetów):

1. poezja trubadurów
2. Karol Orleański
3. François Villon
4. Pierre de Ronsard
5. Victor Hugo
6. Alphonse de Lamartine
7. Alfred de Musset
8. Charles Baudelaire
9. Paul Verlaine
10. Arthur Rimbaud
11. Guillaume Apollinaire
12. Poezja surrealistów
13. Paul Eluard
14. Louis Aragon
15. Jacques Prévert
16. René Char
17. Henri Michaux
18. Francis Ponge
19. Yves Bonnefoy
20. Emile Nelligan
21. Blaise Cendrars
22. Aimé Césaire
23. Léopold Sedar Senghor
24. Jacques Brel

Zaleca się korzystanie z następujacych źródeł:

 • Lisowski J. (red.), Antologia poezji francuskiej – Anthologie de la poésie française, Czytelnik, 4 tomy (1966 – 2006)
 • Rodowska K. (tłum.), Na szali znaków. Czternastu poetów francuskich, Biuro Literackie, 2008
 • Gronczewski A. , Zaborowski P. (red.), Atlas miłosny. Poezja francuska XIX i XX wieku, Anagram, 1996
 • wiele tomów serii Biblioteczki Poetów Państwowego Instytutu Wydawniczego, min. wybory poezji Musseta, Baudelaire’a, Rimbauda, Apollinaire’a.
 • www.poesie.webnet.fr/home/index.html
 • www.poesie-francaise.fr/
 • www.poesies.net
 • www.poetica.fr/

TEATR
1. Molière (Molier) – wybrana komedia (z wyjątkiem Świętoszka)
2. Pierre Corneille – Cyd, Horacjusze lub inna sztuka teatralna
3. Jean Racine – Andromacha, Fedra, Berenika lub inna sztuka teatralna
4. Pierre Marivaux – Pułapka miłości, Igraszki trafu i miłości lub inna sztuka teatralna
5. Beaumarchais – Cyrulik sewilski lub Wesele Figara
6. Victor Hugo – Hernani lub Ruy Blas
7. Alfred de Musset – Nie igra się z miłością, Kaprysy Marianny lub Lorenzaccio
8. Alfred Jarry – Ubu król
9. Maurice Maeterlinck – Pelleas i Melizanda, Ślepcy lub inna sztuka teatralna
10. Michel de Ghelderode – Wędrówki mistrza Kościeja lub inna sztuka teatralna
11. Edmond Rostand – Cyrano de Bergerac
12. Jean Anouilh – Skowronek lub inna sztuka teatralna
13. Jean Giraudoux – Elektra, Wojny trojańskiej nie będzie lub inna sztuka teatralna
14. Marcel Pagnol – Pan Topaz lub inna sztuka teatralna
15. Jean-Paul Sartre – Przy drzwiach zamkniętych, Muchy lub inna sztuka teatralna
16. Albert Camus – Kaligula, Nieporozumienie lub Sprawiedliwi
17. Eugène Ionesco – Łysa Śpiewaczka, Lekcja, Król umiera, Nosorożec lub inna sztuka teatralna
18. Samuel Beckett – Czekając na Godota, Końcówka lub inna sztuka teatralna
19. Jean Genet – Pokojówki, Balkon lub inna sztuka teatralna
20. Yasmina Reza – Sztuka, Bóg mordu lub inna sztuka teatralna

EPIKA
1. Michel de Montaigne – 5 wybranych rozdziałów z Prób (Esejów), np. z Księgi pierwszej – O smutku, Jako filozofować znaczy uczyć się umierać, O przyjaźni, z Księgi drugiej – O niestałości naszych postępków, O sumieniu, O książkach, z Księgi trzeciej – O wierszach Wergilego, O próżności, O doświadczeniu
2. Jean de La Fontaine – 10 bajek, np. Konik polny i mrówka, Kruk i lis, Wilk i baranek, Rada zwierząt
3. Charles Perrault – 5 baśni, np. Czerwony Kapturek, Sinobrody, Śpiąca Królewna, Kot w butach
4. Voltaire (Wolter) – Kandyd, czyli optymizm, Zadig, Prostaczek lub inna powiastka filozoficzna
5. Denis Diderot – Kubuś Fatalista i jego pan
6. Pierre Choderlos de Laclos – Niebezpieczne związki
7. Victor Hugo – Katedra Marii Panny w Paryżu, Człowiek śmiechu, Nędznicy lub inna powieść
8. Stendhal – Czerwone i czarne, Pustelnia parmeńska lub inna powieść
9. Honoré de Balzac – wybrana powieść z cyklu Komedia ludzka (z wyjątkiem Ojca Goriot), np. Eugenia Grandet, Pułkownik Chabert, Proboszcz wiejski, Blaski i nędze życia kurtyzany, Jaszczur
10. Prosper Mérimée – 5 wybranych nowel, np. Carmen, Kolomba, Mateo Falcone, Lokis, Wenus z wyspy
11. Gustave Flaubert – Pani Bovary, Szkoła uczuć lub inna powieść
12. Emile Zola – wybrana powieść z cyklu Rougon-Macquartowie. Historia naturalna i społeczna rodziny za Drugiego Cesarstwa, np. W matni, Nana, Germinal, Bestia ludzka, Wszystko dla pań
13. Guy de Maupassant – 5 wybranych nowel, np. Baryłeczka, Na wsi, Panna Fifi, Dom pani Tellier, Spadek, Naszyjnik, Horla
14. Marcel Proust – jedna z części cyklu powieściowego W poszukiwaniu straconego czasu, np. W stronę Swanna, W cieniu zakwitających dziewcząt, Czas odnaleziony
15. André Gide – Lochy Watykanu lub Fałszerze
16. Colette – Narodziny dnia, Sido lub inna powieść
17. François Mauriac – Kłębowisko żmij, Pustynia miłości lub inna powieść
18. André Malraux – Dola człowiecza, Nadzieja lub inna powieść
19. Antoine de Saint-Exupéry – Pilot wojenny, Ziemia planeta ludzi lub inna powieść (z wyjątkiem Małego Księcia)
20. Albert Camus – Upadek lub Pierwszy człowiek
21. Michel Tournier – Piętaszek, czyli Otchłanie Pacyfiku, Król Olch lub inna powieść
22. Boris Vian – Jesień w Pekinie, Piana dni lub inna powieść
23. Romain Gary – Życie przed sobą lub inna powieść
24. Jean-Marie G. Le Clézio – Protokół, Pustynia, Urania lub inna powieść
25. Patrick Modiano – Ulica Ciemnych Sklepików, Zagubiona dzielnica lub inna powieść
26. Tahar Ben Jelloun – Dziecko z piasku, Święta noc lub inna powieść
27. Marguerite Yourcenar – Pamiętniki Hadriana, Kamień filozoficzny lub inna powieść
28. Blaise Cendrars – Złoto, Rum, Rażony gromem lub inna powieść
29. Nicolas Bouvier – Oswajanie świata, Kronika japońska lub inna powieść
30. Amélie Nothomb – Z pokorą i uniżeniem lub inna powieść

Po konsultacji z KG i udzieleniu przez KG zgody możliwy jest również wybór dzieł innych uznanych autorów, nieznajdujących się na powyższej liście, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • autorów francuskojęzycznych spoza Francji, takich jak np. Gaston Miron, Anne Hébert, Philippe Jaccottet, Maurice Carême, Géo Norge czy Mohammed Dib (poezja), Michel Tremblay, Éric-Emmanuel Schmitt czy Koffi Kwahulé (teatr), baśnie i opowieści belgijskie, kanadyjskie lub afrykańskie, Ahmadou Kourouma, Alain Mabanckou, czy Jacques Chessex (epika);
 • eseistów, np. Voltaire – Traité sur la tolérance, Alexis de Tocqueville – De la démocratie en Amérique, Jean-Paul Sartre – L’Existentialisme est un humanisme, Robert Badinter – Contre la peine de mort

W pierwszej części egzaminu ustnego prezentacja wybranych lektur i rozmowa na ich temat odbywać się będą w języku polskim (25 pkt.). W drugiej części egzaminu ustnego, swobodna rozmowa na tematy związane z literaturą i czytelnictwem będzie kontynuowana będzie w języku francuskim (20 pkt.).

Część pisemna i ustna zawodów III stopnia (etap centralny) wymaga od uczestników znajomości języka francuskiego oraz realioznawstwa krajów francuskojęzycznych na poziomie C1 (ESOKJ). Oczekiwane od uczestników umiejętności powinny sytuować się na poziomie wykraczającym poza umiejętności wystarczające do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu.

W III etapie OJF uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów (część pisemna: 55 pkt + część ustna: 45 pkt).

V. Bibliografia do Olimpiady Języka Francuskiego

(wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczycieli)

IV.1. Etapy szkolny i okręgowy OJF (zawody I i II stopnia):

1. Bérard E., Lavenne C. (1997), Grammaire utile du français, Didier
2. Boulares M., Frérot J.-L. (2005), Grammaire progressive du français. Niveau avancé, CLE International
3. Delatour Y., Jennepin D. (1994), Grammaire du français, Hachette
4. Delatour, Y et al. (2004), Nouvelle gramaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Hachette
5. Descotes-Genon C., Morsel M.-H., Richou C. (2004), L’exercisier, PUG
6. Kowalski J., Loba A. i M., Prokop J. (2007), Dzieje kultury francuskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN
7. Larger N., Mimran R. (2004), Vocabulaire expliqué du français, CLE International
8. Miquel C. (2003), Vocabulaire progressif. Niveau avancé, CLE International
9. Miquel C. (2005), Grammaire en dialogues. Niveau intermédiaire, CLE International
10. Rudawska J., Przestaszewski L. (2005), Gramatyka języka francuskiego dla wszystkich, Ex Libris
11. Siréjols E. (2008), Vocabulaire en dialogues. Niveau intermédiaire, CLE International

IV.2. Etap centralny OJF (zawody III stopnia):

12. Abbadie Ch., Chovelon B., Morsel M. (1998), L’expression française écrite et orale, PUG
13. Adam A., Lerminier G., Morot-Sir E. (red.) (1974-1980), Literatura francuska, t.1-2, PWN
14. Blondeau N., Allouache F. (2005), Littérature progressive du français. Niveau avancé, CLE International
15. Blondeau N., Allouache F. (2008), Littérature progressive de la francophonie, CLE International
16. Blondeau N., Allouache F., Né M.-F. (2003), Littérature progressive du français. Niveau intermédiaire, CLE International
17. Dybeł K., Marczuk B., Prokop J. (2007), Historia literatury francuskiej, Wyd. Naukowe PWN
18. Heinstein J. (1991), Literatura francuska XX wieku, PIW
19. Historia Francji: strony internetowe www.histoire-france.net/, www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france.html, www.cartesfrance.fr/histoire/
20. Jakóbczyk St. (2001), Wspomnienia z literatury francuskiej XX. wieku, Wydawnictwo Poznańskie
21. Le Nouveau sans frontières – Perfectionnement. Société. Nouvelles technologies. Économie (1994), CLE International
22. Le Nouveau sans frontières 4. Arts. Culture. Littérature (1993), CLE International
23. Mauchamp N. (1995), Les Français. Mentalités et comportements, CLE International
24. Meyer Denis C. (2010), Clés pour la France en 80 icônes culturelles, Hachette, Paris
25. Noutchié Njiké Jackson (2003), Civilisation progressive de la francophonie. Niveau intermédiaire, CLE International.
26. Pécheur J. (2010), Civilisation progressive du français. Niveau avancé, CLE International
27. Poissonnier A., Sournia G. (2006), Atlas mondial de la francophonie, Editions Autrement
28. Steele R. (2002), Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire, CLE International.

Copyright © 2016 Komitet Główny OJF.
®Wszelkie prawa zastrzeżone.