TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO na lata 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Wydrukuj Wydrukuj

Informacje wstępne

Podstawę prawną Olimpiady i zasad jej działania stanowią:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13, poz. 125 oraz U. 2009 nr 126 poz. 1041) z późn. zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r., poz. 843).
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146, 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767, 1923, z 2016 r. poz. 64.).

Olimpiada Języka Francuskiego finansowana jest z dotacji MEN, jak również ze środków własnych organizatora oraz środków pozyskanych od sponsorów.

Głównym celem przeprowadzanej na terenie całego kraju Olimpiady jest promocja nauczania i uczenia się języka francuskiego w szeroko rozumianym kontekście edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej. Cel jest realizowany poprzez wyłonienie i nagradzanie najbardziej utalentowanej młodzieży oraz poznanie wybitnych nauczycieli, przygotowujących uczniów do udziału w Olimpiadzie.

Rozdział I – Olimpiada Języka Francuskiego i jej organizator

§ 1. Prawa i obowiązki organizatora

1.1.  Organizatorem Olimpiady Języka Francuskiego w latach szkolnych 2016/17, 2017/18 i 2018/19 jest PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-653), Al. Niepodległości 22.

E-mail: ojf@ojf.org.pl
Strona internetowa: www.ojf.org.pl

1.2. Zadaniem Organizatora jest:

 • realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej,
 • przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady,
 • organizacja sieci okręgów na terenie całego kraju,
 • zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (tj. dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja przebiegu rejestracji szkół i uczestników do udziału w Olimpiadzie, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, organizacja dystrybucji wyników na kolejnych etapach Olimpiady, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów i organizacja wyżywienia dla uczestników etapu centralnego, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych),
 • wsparcie Komitetu Głównego w organizacji Olimpiady,
 • kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów,
 • prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę.

1.3. Organizator ma prawo do:

 • anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości, naruszających regulamin Olimpiady,
 • wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących regulamin olimpiady (decyzja podejmowana wspólnie z Komitetem Głównym),
 • prowadzenia współpracy z Komitetem Głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin,
 • reprezentowania Olimpiady na zewnątrz,
 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników,
 • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).

1.4. Organizator ma obowiązek:

 • zorganizowania i przeprowadzenia Olimpiady zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Programu przy zapewnieniu wysokiego poziomu merytorycznego i sprawnego zarządzania;
 • zapewnienie logistyki zawodów: przygotowania i dystrybucji materiałów informacyjnych, testów i zadań na wszystkich etapach Olimpiady, organizacji rejestracji Szkół, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, wsparcie komitetów okręgowych w organizacji zawodów okręgowych, organizacja zawodów centralnych i uroczystego zakończenia Olimpiady, dokonywanie rozliczeń finansowych, opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;
 • rozwiązywania zgłoszonych przez uczestników problemów i sporów.

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady Języka Francuskiego

  2.1. Olimpiada Języka Francuskiego oparta jest na modelu rozproszonym: Komitet Główny i Komitety Okręgowe. Liczba komitetów okręgowych wynosi 8: KO Gdańsk, KO Kraków, KO Lublin, KO Łódź, KO Poznań, KO Śląsk, KO Warszawa, KO Wrocław.

  Obszar administrowania każdego z komitetów okręgowych jest następujący:

  • KO Gdańsk: woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie (powiaty: Białogard, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Szczecinek, Świdwin) i kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz oraz powiaty: Inowrocław, Mogilno, Nakło, Sępolno, Świecie, Tuchola, Żnin, Toruń, Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Wąbrzeźno).
  • KO Kraków: woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie.
  • KO Lublin: woj. lubelskie i woj. podlaskie.
  • KO Łódź: woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie (Włocławek oraz powiaty: Pradziejów, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Rypin), woj. mazowieckie (powiaty: Płock, Gostynin, Sierpc).
  • KO Poznań: woj. wielkopolskie, woj. lubuskie (Gorzów Wielkopolski oraz powiaty: Międzyrzecz, Sulęcin, Słubice, Strzelce Krajeńskie) i woj. zachodniopomorskie (Szczecin oraz powiaty: Wałcz, Choszczno, Gryfino, Myślibórz, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Goleniów, Świnoujście, Kamień Pomorski, Gryfice).
  • KO Śląsk: woj. śląskie i opolskie (Opole oraz powiaty: Kluczbork, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Krapkowice i Olesno).
  • KO Warszawa: woj. mazowieckie (z wyjątkiem powiatów: Płock, Gostynin i Sierpc).
  • KO Wrocław: dolnośląskie, woj. lubuskie (powiaty: Zielona Góra, Żary, Żagań, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Świebodzin), woj. opolskie (powiaty: Brzeg, Nysa, Namysłów, Prudnik).

  2.2. Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego liczy 5 osób, które reprezentują Organizatora, tj. PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, wykładowców akademickich, wykładowców instytucji kształcenia nauczycieli oraz specjalistów z dziedzin nauk objętych programem Olimpiady (patrz Załącznik 1).

  2.3. Komitet Główny powołuje spośród pracowników nauki i wykładowców akademickich, przewodniczących poszczególnych Komitetów Okręgowych (patrz Załącznik 2).

  Przewodniczący Komitetów Okręgowych są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów II stopnia.

  Do zadań Komitetu Okręgowego należy:

  • sporządzenie zbiorczego protokołu po etapie szkolnym i przesłanie go w dwóch wersjach – elektronicznej i tradycyjnej – do Komitetu Głównego;
  • zawiadomienie szkół o kwalifikacji uczniów do etapu okręgowego OJF;
  • powielenie testów w ilości odpowiadającej liczbie uczestników zakwalifikowanych do etapu okręgowego w danym okręgu;
  • przygotowanie organizacyjne i przeprowadzenie zawodów II stopnia w danym okręgu;
  • sprawdzenie i ocena testów wszystkich uczestników II etapu OJF zgodnie z dostarczonym przez KG OJF kluczem;
  • sporządzenie zbiorczego protokołu po etapie okręgowym i przesłanie go w dwóch wersjach – elektronicznej i tradycyjnej – do Komitetu Głównego;
  • przesłanie pełnej dokumentacji zawodów I i II stopnia do Komitetu Głównego.

  2.4. Zawody I stopnia przeprowadza Komisja Szkolna, powołana przez dyrektora danej szkoły. W skład Komisji Szkolnej wchodzi Dyrektor szkoły i przynajmniej jeden nauczyciel. Do zadań Komisji Szkolnej należy:

  • powielenie testów w ilości odpowiadającej liczbie uczestników zgłoszonych do I etapu zawodów z ramienia danej szkoły,
  • sprawdzenie i ocena testów wszystkich uczestników I etapu OJF zgodnie z dostarczonym przez KG OJF kluczem,
  • przesłanie prac uczestników, którzy uzyskali w zawodach I stopnia wynik wyższy niż 60 punktów na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego,
  • sporządzenie zbiorczego protokołu z I etapu zawodów i przesłanie go w dwóch wersjach – elektronicznej i tradycyjnej – na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego.

  Komisja Szkolna zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przy powielaniu i przechowywaniu testów, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. Odpowiedzialność za prawidłową organizację i przebieg etapu szkolnego ponosi Dyrektor szkoły.

  Rozdział II – Organizacja Olimpiady Języka Francuskiego

  § 3. Uczestnicy Olimpiady

   3.1. Adresatami Olimpiady Języka Francuskiego są uczniowie objęci polskim systemem edukacji: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników uzupełniających oraz uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

   3.2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również – za zgodą danego komitetu okręgowego – laureaci konkursów w zakresie języka francuskiego, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych, realizujących indywidualny program lub tok nauki języka francuskiego, rekomendowani przez szkołę. W takim wypadku, uczniowie ci przystępują do zawodów I stopnia w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczęszczają ci uczniowie.

   3.3. Rejestracji uczestników dokonuje Dyrekcja szkoły lub upoważniony przez nią nauczyciel, poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Olimpiady www.ojf.org.pl, w terminie określonym przez KG OJF i podanym w Harmonogramie OJF.

   Przystąpienie uczestnika do Olimpiady jest traktowane jako wyrażenie przez niego lub (w przypadku uczestników małoletnich) jego opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

   Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją Regulaminu OJF, podanego do publicznej wiadomości na stronie www.ojf.org.pl

   Uczestnik winien posiadać umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku francuskim w mowie i w piśmie umożliwiająca realizację zadań językowych wymaganych na kolejnych etapach OJF.

   Uczestnicy zawodów I i II stopnia powinni reprezentować poziom zgodny z:

   • podstawą programową nauki języka obcego nowożytnego na IV etapie edukacyjnym (liceum): poziom IV.1 podstawowy i rozszerzony oraz IV.2
   • standardami wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (poziom B2 ESOKJ).

   3.4. Uczestnicy OJF zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Olimpiady oraz harmonogramu określonego przez KG OJF, realizacji zadań zgodnie z założeniami egzaminacyjnymi, informowania KG i/lub organizatora o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza w nagłych wypadkach czy o zastrzeżeniach.

   3.5. Uczestnik otrzymuje informacje w zakresie wyników uzyskanych przez siebie na poszczególnych etapach zawodów wyłącznie drogą mailową, po wysłaniu zapytania mailowego do Komitetu Głównego OJF.

   3.6. Uczestnik może uzyskać wgląd do swojej pracy pisemnej po etapie okręgowym, wyłącznie na swój wniosek skierowany drogą mailową do odpowiedniego Komitetu Okręgowego, a w przypadku etapu centralnego na wniosek skierowany do Komitetu Głównego.

   3.7. W przypadku nieprawidłowości na poziomie organizacji i trybu przeprowadzania Olimpiady lub sposobu oceny swoich umiejętności, uczestnik ma prawo do składania odwołań od decyzji komisji egzaminacyjnej, wg trybu opisanego w §6 niniejszego Regulaminu.

   3.8. Uczestnikowi przysługuje prawo do korzystania z udogodnień oferowanych przez Organizatora OJF tj. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i zwrot kosztów przejazdu na etapie centralnym zawodów.

   § 4. Organizacja zawodów

    4.1. Zawody Olimpiady Języka Francuskiego mają charakter indywidualny.

    4.2. Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego.

    4.3. Zawody są trójstopniowe i odbywają się kolejno na szczeblu szkolnym (etap I), okręgowym (etap II) i centralnym (etap III).

    Wymagania programowe OJF stosują zasadę kumulatywności: na kolejnym etapie zawodów obowiązują wymagania (treści) z etapów poprzednich poszerzone o nowe zadania (zgodnie z zasadą progresji).

    Wyniki końcowe dla każdego etapu zawodów wyrażane są w punktach, przy czym w zawodach danego stopnia uczestnik może zdobyć maksymalnie 100 punktów.

    4.3.1. Zawody I stopnia – zawody szkolne – obejmują test pisemny sprawdzający znajomość języka francuskiego w zakresie wymaganym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu. Uczestnicy zawodów I stopnia powinni reprezentować poziom zgodny z wymaganiami określonymi w § 3 pkt. 3.3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na etapie szkolnym oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników podawany jest w aktualnym na dany rok szkolny Programie Olimpiady.

    Zawody I stopnia realizowane są w szkołach w tym samym terminie (tego samego dnia i o tej samej godzinie) we wszystkich okręgach.

    Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań testowych przewidzianych na etapie zawodów I stopnia wynosi 120 minut.

    Przed przystąpieniem do udziału w zawodach I stopnia uczestnik powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość.

    Na etapie szkolnym zabrania się wnoszenia do sali i korzystania z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych w formie m.in. słowników, notatek, itp.

    Uczestnika zawodów I stopnia obowiązuje zakaz posiadania telefonu komórkowego oraz opuszczania sali w czasie trwania zawodów.

    Komisja Szkolna (patrz § 2, pkt. 2.4.) składa się z Dyrektora szkoły i przynajmniej jednego członka (nauczyciela pracującego w szkole, gdzie odbywają się zawody I stopnia). Dyrektor przewodniczy Komisji Szkolnej, czuwa nad właściwym przebiegiem zawodów oraz sprawuje nadzór nad działaniami administracyjnymi w zakresie organizacji i przeprowadzenia zawodów szkolnych. Członek/członkowie Komisji Szkolnej zajmuje(ją) się sprawdzeniem i oceną testów uczestników Olimpiady (zgodnie z przesłanym przez KG kluczem) oraz sporządzeniem protokołu z etapu szkolnego.

    Sprawdzone i ocenione przez Komisję Szkolną testy podlegają weryfikacji przez Komitety Okręgowe, przy czym weryfikacją nie obejmuje się prac tych uczestników, którzy uzyskali w zawodach I stopnia wynik niższy niż 60 punktów. Wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów. O zakwalifikowaniu uczestnika do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane droga elektroniczną przez odpowiednie Komitety Okręgowe w terminie do pięciu tygodni od daty eliminacji szkolnych.

    Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach II stopnia następuje po uzyskaniu przez niego minimum punktów. Minimum to jest określane corocznie przez KG i podawane po weryfikacji prac z etapu I nadesłanych do komitetów okręgowych i zliczeniu punktów uzyskanych w poszczególnych okręgach. Minimum punktów nie jest stałe i ulega modyfikacjom w poszczególnych edycjach Olimpiady.

    4.3.2. Zawody II stopnia – zawody okręgowe – obejmują część pisemną w języku francuskim i część ustną w języku francuskim. Sprawdzają znajomość języka francuskiego oraz realioznawstwa, cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych w zakresie niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki tego przedmiotu. Uczestnicy zawodów II stopnia powinni reprezentować poziom zgodny z wymaganiami określonymi w § 3 pkt. 3.3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na etapie okręgowym oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników podany jest w aktualnym na dany rok szkolny Programie Olimpiady.

    Zawody II stopnia odbywają się w siedzibie Komitetu Okręgowego jednocześnie we wszystkich okręgach.

    Na wykonanie części pisemnej zawodów II stopnia uczestnicy mają 180 minut. Sugerowany czas organizacji pracy to: 90 min.- test, 30 min. – odsłuch i odpowiedzi na pytania do tekstu, 60 min. – wypowiedź pisemna.

    Przed przystąpieniem do udziału w zawodach II stopnia uczestnik powinien okazać się dokument potwierdzający jego tożsamość.

    Wraz z testem pisemnym uczestnik otrzymuje indywidualny numer, który pozwoli mu, po zakończeniu zawodów, na odczytanie swojego zakodowanego wyniku zamieszczonego na stronie internetowej.

    Na etapie okręgowym zabrania się wnoszenia do sali i korzystania z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych w formie m.in. słowników, notatek, itp.

    Uczestnika zawodów II stopnia obowiązuje zakaz posiadania telefonu komórkowego oraz opuszczania sali w czasie trwania zawodów.

    Zawody II stopnia przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez dany Komitet Okręgowy. W skład Komisji wchodzi maksymalnie 3 członków, którzy dokonują oceny i weryfikacji pisemnych prac uczestników oraz przeprowadzają część ustną zawodów.

    4.3.3. Zawody III stopnia – zawody centralne – obejmują część pisemną w języku francuskim (wypowiedź na zadany temat) i w języku polskim (test kulturoznawczy sprawdzający wiedzę dotyczącą historii, cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych w zakresie wskazanym w Programie Olimpiady) oraz część ustną w języku polskim i języku francuskim. Uczestnicy biorący po raz kolejny udział w Olimpiadzie nie mogą wybrać do części ustnej tych samych utworów, które przedstawiali w poprzednich latach.

    Zawody III stopnia odbywają się w miejscu wskazanym przez Komitet Główny.

    Listę uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) ustala Komitet Główny na podstawie rankingu wyników zawodów II stopnia ze wszystkich okręgów. Do zawodów etapu centralnego KG kwalifikuje 60 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali krajowej. Do zawodów etapu centralnego może być zakwalifikowanych więcej uczestników jeśli uzyskali oni taki sam wynik jak uczestnik, który w rankingu znalazł się na 60. miejscu.

    O zakwalifikowaniu uczestników do etapu centralnego Szkoły są zawiadamiane drogą elektroniczną przez Komitet Główny w terminie do 4 tygodni od eliminacji okręgowych.

    Zawody III stopnia przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez KG OJF.

    Na wykonanie części pisemnej zawodów III stopnia uczestnicy mają 180 minut. Sugerowany czas organizacji pracy to: 120 min. – wypowiedź pisemna, 60 min. – test kulturoznawczy.

    Przed przystąpieniem do udziału w zawodach III stopnia uczestnik powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość.

    Na etapie centralnym zabrania się wnoszenia do sali i korzystania z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych w formie m.in. słowników, notatek, itp.

    Uczestnika zawodów III stopnia obowiązuje zakaz posiadania telefonu komórkowego oraz opuszczania sali w czasie trwania zawodów.

    § 5. Przepisy szczegółowe

     5.1. Udział osób niepełnosprawnych

     Organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. Komisje szkolne podejmą działania umożliwiające dostęp osób niepełnosprawnych do pomieszczeń, w których przeprowadzane są zawody regionalne i centralne.

     5.2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe

     Nieobecność uczestnika podczas zawodów Olimpiady, spowodowana nagłą chorobą, bądź wypadkiem losowym skutkuje zakończeniem przez tego uczestnika udziału w Olimpiadzie na ostatnim zrealizowanym przez niego etapie. Nie ma możliwości zorganizowania zawodów w dodatkowym terminie.

     5.3. Pokrywające się terminy

     Planując harmonogram Olimpiady Języka Francuskiego, organizator dołoży starań, aby terminy poszczególnych etapów Olimpiady nie pokrywały się z terminami innych konkursów i olimpiad, w których potencjalnie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

     5.4. Dyskwalifikacja

     Zostaje usunięty z zawodów na dowolnym etapie każdy uczestnik Olimpiady, który naruszy Regulamin, a w szczególności – korzysta z niedozwolonych pomocy, nie przestrzega dyscypliny zawodów, popełnia plagiat.

     Nauczyciel, który na etapie szkolnym poda uczestnikom rozwiązania zadań lub w inny sposób nieuczciwie oceni ich prace, zostanie ukarany poprzez pisemne poinformowanie Dyrektora szkoły oraz właściwe Kuratorium Oświaty o zachowaniu niezgodnym z etyką zawodu nauczyciela.

     Komitet Główny zastrzega sobie prawo wysłania niezależnego obserwatora do kontroli przebiegu etapu szkolnego w danej szkole w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących przebiegu tegoż etapu podczas poprzednich edycji Olimpiady.

     § 6. Tryb odwoławczy

      6.1. Pełnoletni uczestnik lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny, który uważa, że zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu lub że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi (z zastrzeżeniem, że odwołanie nie może dotyczyć elementów odpowiedzi przewidzianych w kluczu do testu pisemnego), ma prawo złożenia odwołania.

      6.2. Odwołanie od decyzji Komisji składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 7 dni od chwili zapoznania się z wynikiem uzyskanym na danym etapie zawodów (decyduje data stempla pocztowego).

      6.3. Odwołanie musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Odwołanie składa pełnoletni uczestnik lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny.

      Należy je przesłać listem poleconym na adres KG OJF lub złożyć osobiście w siedzibie Komitetu Głównego.

      Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego
      Al. Niepodległości 22
      02-653 Warszawa

      Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy i wyczerpujący opis okoliczności oraz dane kontaktowe uczestnika OJF.

      6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym.

      6.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.

      6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania informując o tym odnośny Komitet Okręgowy.

      § 7. Rejestracja przebiegu zawodów okręgowych (II stopnia) i centralnych (III stopnia)

       7.1. W celu zabezpieczenia organizatora przed podejrzeniem o nierzetelność realizacji zawodów w części ustnej, wprowadza się do Komisji niezależnego obserwatora zewnętrznego.

       7.2. Wprowadzony do Komisji zewnętrzny obserwator potwierdza na piśmie prawidłowość przeprowadzenia zawodów i – w sytuacji oceny odmiennej od decyzji Komisji – wprowadza ewentualne uwagi dotyczące oceny uczestnika.

       7.3. Kandydatów na obserwatorów zewnętrznych proponują właściwe Komitety Okręgowe, a ich zatwierdzenia dokonuje Komitet Główny.

       Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

       § 8. Nagrody i uprawnienia

        Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach.

        8.1. W klasyfikacji wyników uczestników olimpiady stosuje się następujące terminy:

        • finalista to uczestnik zawodów III stopnia, który uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia na etapie centralnym punktów,
        • laureaci to 20 uczestników spośród finalistów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas zawodów III stopnia.

        Tytuł laureata może uzyskać większa liczba uczestników, jeśli uzyskali oni taki sam wynik jak uczestnik, który znalazł się na 20. miejscu.

        8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2013 r., poz. 520).

        8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, sporządzone według wzoru zawartego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) (patrz Załącznik 3).

        8.3.1 Komitet Główny wydaje uczestnikom zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty. Zaświadczenie podpisuje Przewodniczący Komitetu Głównego lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący KG.

        8.3.2 Oryginał zaświadczenia, o jakich mowa w pkt. 8.3. wydaje się tylko raz. W uzasadnionych wypadkach, laureat lub finalista może zwrócić się do KG o wydanie poświadczonej kopii wydanego mu już wcześniej zaświadczenia.

        8.3.3 Komitet Główny prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

        8.4. Laureatom i finalistom Olimpiady przysługują następujące uprawnienia:

        8.4.1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na daną sesję egzaminacyjną na stronie www.cke.edu.pl są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka francuskiego.

        Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku odpowiednio w części ustnej i części pisemnej egzaminu z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym albo na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych.

        8.4.2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przedstawiają przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

        Rozdział IV – Postanowienia końcowe

        9.1. Komitet Główny ustala rodzaj dokumentacji z zawodów I, II i III stopnia oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania przez Komitety Okręgowe i Komitet Główny.

        9.2. W szczególności, Komitet Główny prowadzi, zgodne z obowiązującymi przepisami i odnośnymi uchwałami KG, archiwum Olimpiady, obejmujące m.in. następujące materiały i dokumenty:

        • skład osobowy KG i Komitetów Okręgowych,
        • teksty Regulaminu OJF i Programy kolejnych edycji Olimpiady,
        • rejestr wydanych zaświadczeń (dyplomów) laureatów i finalistów,
        • prace pisemne uczestników i dokumentację dotyczącą wypowiedzi ustnych uczestników II i III etapu OJF,
        • protokoły okręgowych komisji egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnej zawodów III stopnia, a także listy laureatów i finalistów,
        • umowy z MEN na organizację poszczególnych edycji OJF, a także odnośne sprawozdania merytoryczne i finansowe,
        • dokumentację statystyczną i finansową,
        • korespondencję z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w organizację i przebieg OJF tj. partner strategiczny, patroni medialni, sponsorzy, itp.

        Dokumentacja ta prowadzona jest staraniem sekretarza KG OJF i przechowywana w siedzibie KG OJF.

        9.3. Komitet Główny może przedkładać właściwym Kuratoriom Oświaty i Wychowania lub MEN propozycje, dotyczące przyznawania wyróżnień i nagród nauczycielom, zasłużonym w pracach na rzecz przygotowania młodzieży do udziału w Olimpiadzie.

        9.4. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.

        9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 roku.

        ZAŁĄCZNIK 1

        Skład Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego:

        PREZYDIUM KG OJF:

        • Przewodnicząca Komitetu Głównego – prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
        • Koordynator organizacyjny – dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
        • Sekretarz – dr Ewa Kalinowska

        POZOSTALI CZŁONKOWIE KG OJF:

        • Wiceprzewodnicząca – dr hab. Magdalena Sowa
        • Członek – dr Marlena Deckert

        ZAŁĄCZNIK 2

        Wykaz komitetów okręgowych Olimpiady Języka Francuskiego:

        1. Okręg Gdański

        Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego

        Adres siedziby Komitetu Okręgowego: Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Romańskiej, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, p. 281 b

        http://www.fil.ug.edu.pl/pl/instytuty–filologii_romanskiej/

        Obszar administrowania KO Gdańsk: woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie (powiaty: Białogard, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Szczecinek, Świdwin) i kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz oraz powiaty: Inowrocław, Mogilno, Nakło, Sępolno, Świecie, Tuchola, Żnin, Toruń, Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Wąbrzeźno).

        Kontakt: mgr Barbara Brzezicka:  kogdansk@ojf.org.pl, tel. +48 58 523 30 39

        Przewodniczący: dr hab. Izabela Pozierak-Trybisz

        Sekretarz: dr Barbara Brzezicka

        Członkinie: mgr Paulina Tarasewicz, mgr Marta Kaźmierczak

        2. Okręg Krakowski

        Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Oddziałem Kraków PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego.

        Adres siedziby Komitetu Okręgowego: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, http://www.wsp.krakow.pl

        Obszar administrowania KO Kraków: woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

        Kontakt: dr Elżbieta Gajewska:  kokrakow@ojf.org.pl

        Przewodniczący: prof. UJ dr hab. Wacław Rapak

        Sekretarz: dr Elżbieta Gajewska

        Członkowie: prof. UP dr hab. Ryszard Siwek

        prof. UP dr hab. Teresa Muryn

        mgr Marek Sosna (UJ)

        3. Okręg Lubelski

        Instytut Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Oddziałem Lublin PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego oraz Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej

        Adres siedziby Komitetu Okręgowego: Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin

        http://www.kul.pl/art_248.html

        Obszar administrowania KO Lublin: woj. lubelskie i woj. podlaskie.

        Kontakt: dr hab. Magdalena Sowa:  kolublin@ojf.org.pl

        Przewodniczący: mgr Richard Sorbet

        Sekretarz: dr hab. Magdalena Sowa

        Członkinie: dr Marlena Deckert

        mgr Dorota Nowiszewska-Machoń

        mgr Irmina Tomankiewicz – Kozaczyńska

        4. Okręg Łódzki

        Alliance Française Manufaktura we współpracy z Łódzkim Oddziałem PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego oraz Katedrą Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

        Adres siedziby Komitetu Okręgowego: Alliance Française Manufaktura, ul. Drewnowska 58A, 91-002 Łódź, http://www.alliance-francaise.pl/lodz/

        Obszar administrowania KO Łódź: woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie (Włocławek oraz powiaty: Pradziejów, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Rypin), woj. mazowieckie (powiaty: Płock, Gostynin, Sierpc).

        Kontakt: mgr Bożena Borciuch:   kolodz@ojf.org.pl

        Sekretarz: mgr Bożena Borciuch, Alliance Française w Łodzi/PROF-EUROPE

        Członkowie: mgr Włodzimierz Glamaciński, Alliance Française w Łodzi/PROF-EUROPE

        mgr Anna Perlińska, Alliance Française w Łodzi

        5. Okręg Poznański

        Instytut Filologii Romańskiej UAM

        Adres siedziby Komitetu Okręgowego: Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

        http://neo.amu.edu.pl/ifrom/

        Obszar administrowania KO Poznań: woj. wielkopolskie, woj. lubuskie (Gorzów Wlkp. oraz powiaty: Międzyrzecz, Sulęcin, Słubice, Strzelce Krajeńskie) i woj. zachodniopomorskie (Szczecin oraz powiaty: Wałcz, Choszczno, Gryfino, Myślibórz, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Goleniów, Świnoujście, Kamień Pomorski, Gryfice).

        Kontakt: dr Joanna Górecka: kopoznan@ojf.org.pl lub jgorecka@amu.edu.pl

        Przewodnicząca: dr Anna Loba

        Sekretarz: dr Joanna Górecka

        Członek: mgr Anna Matera-Klinger

        6. Okręg Śląski

        Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Oddziałem Gliwice Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE

        Adres siedziby Komitetu Okręgowego: ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, http://ifr.us.edu.pl

        Obszar administrowania KO Śląsk: woj. śląskie i opolskie (Opole oraz powiaty: Kluczbork, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Krapkowice i Olesno).

        Kontakt: dr Ewelina Berek (UŚ):  koslask@ojf.org.pl

        Przewodnicząca: dr Anna Dolata-Zaród

        Sekretarz: dr Ewelina Berek

        7. Okręg Warszawski

        Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersytet Warszawski) we współpracy Instytutem Romanistyki UW oraz z Oddziałem Warszawa PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego.

        Adres siedziby Komitetu Okręgowego: Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/pl/ukknjf

        Obszar administrowania KO Warszawa: woj. mazowieckie (z wyjątkiem powiatów: Płock, Gostynin i Sierpc).

        Kontakt: mgr Anna Grzegorowska: kowarszawa@ojf.org.pl

        Przewodnicząca: mgr Janina Hanna Zielińska

        Sekretarz:  mgr Anna Grzegorowska

        Członkinie: prof. UW dr hab. Jolanta Zając

        mgr Małgorzata Chojnacka

        8. Okręg Wrocławski

        Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Oddziałem Wrocław PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego.

        Adres siedziby Komitetu Okręgowego: Instytut Filologii Romańskiej, Pl. Nankiera 4, 50-140 Wrocław, http://www.ifr.uni.wroc.pl

        Obszar administrowania KO Wrocław: dolnośląskie, woj. lubuskie (powiaty: Zielona Góra, Żary, Żagań, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Świebodzin), woj. opolskie (powiaty: Brzeg, Nysa, Namysłów, Prudnik).

        Kontakt: dr Agata Rębkowska:  kowroclaw@ojf.org.pl

        Przewodnicząca: dr hab. Maja Pawłowska

        Sekretarz: dr Agata Rębkowska

        Członkinie: dr Małgorzata Tomicka i mgr Ewa Warmuz

        ZAŁĄCZNIK 3

        Wzór zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień i statusu laureata/ finalisty Olimpiady Języka Francuskiego

        ……………………………………………..

        (nazwa komitetu głównego olimpiady lub turnieju)

        ……………………………………………..

        (siedziba komitetu głównego)

        ZAŚWIADCZENIE

        …………………………………………………………………………………………………

        (imię i nazwisko)

        urodzony(a) dnia ……………………………………… 19…… r.

        w ……………………………………………………………..

        uczeń/uczennica klasy ….. …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres szkoły)

        brał(a) udział

        w ……………………………………………………………………………..

        (nazwa olimpiady)

        przeprowadzonej w ………………………………………………..

        (dzień, miesiąc, rok)

        w ………………………………………………………

        i uzyskał(a) tytuł* ………………………………………………………….

        Nr ……………

        ………………………………………………………

        (podpis i pieczęć przewodniczącego

        komitetu głównego olimpiady)

        …………………………………

        (miejscowość, data)

        * Należy wpisać tytuł laureata lub finalisty.