Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XLIII OJF

Zgodnie z Programem OJF zawody II stopnia (etap okręgowy) przebiegają dwuetapowo: wszyscy zakwalifikowani uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej zawodów.

I. W części pisemnej uczestnicy wykonują pracę testową złożoną z trzech elementów:

 • testu gramatyczno-leksykalnego, w tym ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego (30 pkt.) ;
 • dłuższej wypowiedzi pisemnej: list formalny lub rozprawka lub artykuł publicystyczny (20 pkt.)
 • rozumienia ze słuchu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania do nagrania w  języku francuskim dwukrotnie odtworzonego z nośnika audio (10 pkt.).

II. Część ustna przebiega następująco:

 • uczestnicy przygotowują wypowiedzi na 3 tematy wybrane z listy (każdy temat z osobnej grupy tematycznej – pełna lista znajduje się w Programie Olimpiady);
 • po wejściu do sali uczestnik informuje komisję jakie tematy przygotował, a komisja wybiera jeden z podanych tematów i ten temat jest przedstawiany przez uczestnika;
 • podczas odpowiedzi można mieć przy sobie plan wypowiedzi – w punktach, bez notatek i bez treści szczegółowych;
 • nie dopuszcza się możliwości przedstawienia tematu za pomocą prezentacji multimedialnej;
 • w przypadku wyboru tematu związanego ze sztukami plastycznymi (malarstwo, grafika, rzeźba, moda) lub architekturą, uczestnik może mieć przy sobie odpowiednie reprodukcje/zdjęcia – o czym informuje komisję i upewnia się, czy może ich użyć;
 • mapek nie należy przynosić, ponieważ geografia Francji jest na tyle znana wszystkim członkom komisji, że posługiwanie się mapkami nie jest konieczne;
 • przedstawienie danego tematu przez uczestnika winno trwać maksymalnie 7 minut; Komisja będzie przerywać prezentacje trwające dłużej;
 • odpowiedź podczas części ustnej będzie oceniana według określonych kryteriów; kryteria można pobrać powyżej, pod zakładką „Kryteria oceny”.

Życzymy wszystkim uczestnikom owocnych przygotowań.

Komentarze zamknięte