Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Komunikat nr 2 KG OJF z dn. 26.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających wykonanie testu etapu szkolnego online, zmianie ulega również forma udostępnienia testu:

 • Indywidualne loginy dla każdego ucznia do platformy z testem zostaną przesłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali podani do kontaktu, najpóźniej do poniedziałku 2 listopada 2020.
 • Platforma z testami zostanie automatycznie uruchomiona w dniu etapu szkolnego tj. 4 listopada 2020, w godzinach od 9.00 do 12.00, zgodnie z Harmonogramem OJF.
 • Uczniowie zarejestrowani do udziału w Olimpiadzie wykonają test w warunkach kontrolowanej samodzielności tzn. podczas lekcji odbywających się zdalnie, pod nadzorem nauczyciela upoważnionego przez dyrekcję szkoły. Z zastrzeżeniem, że jeden nauczyciel pilnuje na jednym ekranie maksymalnie 15 uczniów.
 • Uczniowie są zobowiązani udostępniać swój wizerunek oraz dźwięk nauczycielowi nadzorującemu wykonanie testu. Podczas wykonywania testu uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
 • Nauczyciel nadzorujący zdalnie etap szkolny jest zobowiązany nagrać audio-wizualnie jego przebieg. Komitet Główny OJF zastrzega sobie możliwość wglądu do nagrania wraz z ewentualnymi zapisami na czacie. Nauczyciel jest zobowiązany zachować nagranie do końca bieżącego roku kalendarzowego. Po tym terminie nagranie należy skutecznie usunąć.
 • Sprawdzenie testu i podanie wyników pozostają w gestii Komitetu Głównego OJF.
 • Ponadto zgodnie z informacją, którą jako Organizatorzy Olimpiady otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej w dn. 20 października 2020: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązania umożliwiające uczniom, w tym trudnym czasie, przystąpienie do zawodów szkolnych Olimpiady. Prosimy o regularne śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie www.ojf.org.pl.

Pierwszy Komunikat Komitetu Głównego OJF w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (19.10.2020)

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu szkolnego etapu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021, a związanymi ze stanem epidemii, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż zostały przyjęte następujące dokumenty dotyczące etapu szkolnego:
1) Aneks do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego 2020/21.
2) Aneks do Programu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego 2020/21.

Tekst Aneksów znajdują się odpowiednio pod zakładkami REGULAMIN oraz PROGRAM.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

Zmiana terminu etapu szkolnego

Ze względu na nakładające się terminy trzech olimpiad językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej, informujemy, iż przesunęliśmy termin Olimpiady Języka Francuskiego na środę 4 listopada 2020.

Harmonogram i program XLIV Olimpiady Języka Francuskiego 2020-2021

Uprzejmie informujemy, że w zakładkach o nazwie PROGRAM i HARMONOGRAM, zostały zamieszczone dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z terminami poszczególnych etapów Olimpiady oraz z wymaganiami programowymi. Jednocześnie zastrzegamy możliwość zmian w HARMONOGRAMIE i w PROGRAMIE w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością bieżącego dostosowywania działań do ewentualnych jej skutków. W związku z tym prosimy o regularne śledzenie komunikatów, które będziemy zamieszczać na oficjalnej stronie Olimpiady.

Szósty Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie zmian przebiegu XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(27.04.2020)

Szanowni Państwo!

Komitet Główny OJF uprzejmie przeprasza za opóźnienie z jakim dotrą do Szkół przesyłki z zaświadczeniami o uzyskaniu tytułu finalisty XLIII Olimpiady Języka Francuskiego przez uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego. Opóźnienie jest spowodowane ograniczonym dostępem do budynków systemu edukacji i skróconym czasem otwarcia placówek pocztowych.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

Piąty Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie zmian przebiegu XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(06.04.2020)

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu ostatniego etapu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019 / 2020, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty XLIII Olimpiady Języka Francuskiego dla uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego będą wysyłane do Szkół – po 15 kwietnia br.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

Czwarty Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie zmian przebiegu XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(30.03.2020)

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu ostatniego etapu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż został przyjęty Aneks do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego 2019/20.

Tekst Aneksu znajduje się pod zakładką Regulamin.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

MATURZYSTO ODWAŻ SIĘ MARZYĆ!

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. W tym roku odbędzie się jego XIII edycja.

W tym roku Komisja wybierze 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Kwota ta pozwala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe
i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
 • wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
 • ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
 • uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Fundatorem Stypendium jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.
Rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi.

Rekrutacja odbywa się przez formularz internetowy dostępny na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1UuqkK8scl79fD5iQO2mXXnTs7xeJJ0dYG71vavw0nh0/viewform?edit_requested=true

Osoba kontaktowa:
Marta Zenio, Koordynator Projektu
mzenio@paga.org.pl, tel.: 22/ 537 71 62

Trzeci Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie etapu centralnego XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(19.03.2020)

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze wytyczne MEN w sprawie reorganizacji etapu centralnego olimpiad przedmiotowych w roku 2020, KG OJF uprzejmie informuje, iż wyłonieni uczestnicy etapu centralnego (kandydaci do tytułu „finalisty”) są tym samym zwolnieni z obowiązku przesłania na adres OJF informacji o wyborze tekstów literackich do części ustnej.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

Drugi Komunikat KG w sprawie organizacji etapu centralnego OJF (17.03.2020)

Uprzejmie informujemy, iż 16 marca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło wytyczne w sprawie organizacji trzeciego etapu olimpiad i turniejów edycji 2019-2020.
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

Wytyczne MEN w sprawie organizacji trzeciego etapu olimpiad i turniejów

W związku z decyzją o zamknięciu szkół i uczelni wyższych od poniedziałku 16 marca br., Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że:
1. Należy odwołać trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów przy jednoczesnym zagwarantowaniu tytułu finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju. Przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej (zawodowej) oraz turnieju tytułu finalisty, zagwarantuje im możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom ww. olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a w przypadku finalistów olimpiad interdyscyplinarnych zapewni możliwość rekrutacji do szkół wyższych na warunkach określonych przez porozumienia z tymi szkołami.
[...]
Powyższe rozwiązania będą wymagały zmian w regulaminach olimpiad i turniejów. Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło już prace nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią taki sposób postępowania w tej wyjątkowej sytuacji.

Komitet Główny OJF pragnie zapewnić, że na bieżąco informować będziemy uczestników zawodów III stopnia o kolejnych rozwiązaniach prawnych proponowanych przez MEN.

Komitet Główny OJF