Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Kwalifikacja do etapu centralnego XLVI OJF

Niniejszym Komitet Główny podaje wynik kwalifikacji do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Lista zakwalifikowanych do etapu centralnego wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl znajduje się TUTAJ.

Wyniki etapu okręgowego XLV OJF

Komitet Główny udostępnia wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) są podane wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl.

KO Gdańsk
KO Kraków
KO Lublin
KO Łódź
KO Poznań
KO Śląsk
KO Warszawa
KO Wrocław

Wgląd do pracy pisemnej jest możliwy na warunkach określonych w Regulaminie OJF, Rozdział II, § 3, pkt. 3.6.

Komunikat KG OJF

Zgodnie z Harmonogramem bieżącej edycji OJF do dnia 6 lutego br zostanie podana lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego XLVI OJF.

W tym samym terminie zostaną podane wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego w ośmiu Komitetach Okręgowych, jak też procedura związana z wglądem do prac pisemnych.

Komunikat KG OJF z dn. 20.12.2022 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLVI OJF

Etap okręgowy XLVI Olimpiady Języka Francuskiego odbędzie się w dn. 13-14 stycznia 2023 r. w następującym porządku:
13 stycznia 2023 godz. 9.00-12.15 – część pisemna
13 stycznia 2023 od godz. 13.00 – część ustna

W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, część ustna może być przeprowadzona w ciągu dwóch dni tj. 13-14 stycznia.

Obydwie części zawodów okręgowych odbywają się w trybie zdalnym.
Część pisemna odbywa się w szkole, pod nadzorem nauczyciela.
Do części ustnej uczestnicy przystępują w szkole lub w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe zasady związane z organizacją i przebiegiem etapu okręgowego:

 • Do 10 stycznia 2023 każdy uczestnik etapu okręgowego otrzyma indywidualny login do platformy https://itesty.edu.pl, co umożliwi wykonanie testu pisemnego. Loginy zostaną przesłane na adresy mailowe uczniów podane przez szkoły oraz do wiadomości dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali wskazani w formularzu zgłoszeniowym jako osoby upoważnione do kontaktu z Organizatorem OJF.
   
 • Platforma itesty.pl zawierająca pisemny test konkursowy zostanie automatycznie uruchomiona w dniu etapu okręgowego, tj. 13 stycznia 2023, w godzinach od 9.00 do 12.15.
  W godz. 9.00 – 10.00 uczestnicy redagują wypowiedź pisemną.
  W godzinach 10.15 – 12.15 uczestnicy wykonują pozostałe zadania części pisemnej zawodów II stopnia, tj. test leksykalno-gramatyczny.
  Na wykonanie wszystkich zadań części pisemnej uczestnicy mają 180 minut.
   
 • Wypowiedź pisemna jest redagowana na jeden temat, wybrany z dwóch podanych w poleceniu do tego zadania.
  Test leksykalno-gramatyczny zawiera 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie wysłuchanego dwukrotnie nagrania, 3 ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu pisanego oraz 4 ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, tj. w sumie 9 ćwiczeń.
   
 • Uwaga! Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego skontrolowania, czy udostępniony mu formularz testu daje możliwość wyboru 1 z dwóch podanych tematów w celu zredagowania wypowiedzi pisemnej oraz że zawiera 9 zadań przedłożonych do realizacji w części leksykalno-gramatycznej.
   
 • Uczestnicy zawodów okręgowych będą wykonywać test on-line w siedzibie szkoły pod nadzorem nauczyciela. Nie dopuszcza się możliwości wykonania części pisemnej zawodów 2. stopnia poza siedzibą szkoły.
   
 • Część pisemna będzie nadzorowana przez członków właściwego Komitetu Okręgowego (KO). Przed zalogowaniem się na platformę https://itesty.edu.pl, najpóźniej o godzinie 8.45, należy też dołączyć do wirtualnego spotkania komisji okręgowej, w której odbędzie się zarówno część pisemna, jak i część ustna. Link do spotkania każdy z uczestników otrzyma drogą mailową od właściwego KO.
   
 • W czasie realizacji części pisemnej testu uczestnicy są zobowiązani udostępniać swój wizerunek członkowi KO nadzorującemu wykonanie testu pisemnego (obowiązkowo należy uruchomić kamerę). Podczas wykonywania testu – z wyjątkiem odsłuchu nagrania – uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
   
 • Przystąpienie przez uczestnika do udziału w etapie okręgowym OJF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie przebiegu części ustnej. Brak zgody na nagrywanie automatycznie skutkuje samowykluczeniem z uczestnictwa w zawodach etapu okręgowego. Nieudostępnienie obrazu (ekranu) i wyłączenie mikrofonu skutkuje unieważnieniem udziału w zawodach. Część ustna uznana będzie za ważną pod warunkiem udostępnienia przez uczestnika możliwości nagrania jego udziału w egzaminie ustnym.
  Uwaga! KO zachowa dokumentację konkursową, w tym nagranie, do końca bieżącego roku szkolnego. Po tym terminie nagranie zostanie skutecznie usunięte.
   
 • Część ustna zawodów odbędzie się on-line przy użyciu komunikatora wskazanego przez właściwy Komitet Okręgowy. Uczestnik przystępuje do części ustnej ze szkoły lub swojego miejsca zamieszkania. Część ustna rozpocznie się w piątek, 13.01 (nie wcześniej niż o godz.13.00) i w sobotę, 14.01 (od godz. 9.00) – w zależności od decyzji właściwego KO (przy dużej liczbie uczestników). Link do części ustnej przesłany zostanie do uczestników przez właściwy im KO.
   
 • Część ustna zawodów składa się z jednego zadania opisanego w aktualnym Programie OJF. Przykładowe zadanie zostało umieszczone na stronie OJF www.ojf.org.pl w dn. 9 listopada 2022 r.
  Podczas części ustnej uczestnik powinien zareagować ustnie w zaproponowanej sytuacji komunikacji oraz przetworzyć informacje w celu przekazania określonych treści w oparciu o materiały wizualne.
  Po wylosowaniu zadania ustnego, uczestnik ma max. 10 minut na zapoznanie się z treścią zadania i przygotowanie się do wypowiedzi (np. naszkicowanie ogólnego planu). Po wypowiedzi uczestnika odbędzie się swobodna rozmowa komisji na temat naturalnie wynikający z omówionych w zadaniu kwestii. Maksymalny czas wypowiedzi uczestnika oraz interakcji z komisją wynosi 10 min. Część ustna zawodów każdego zawodnika będzie zatem trwała 20 min. (maksymalnie 10 min = przygotowanie i maksymalnie 10 minut = wypowiedź uczestnika i rozmowa z komisją).
   
 • Uwaga! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Próg punktowy po etapie szkolnym XLVI OJF

Komitet Główny OJF informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 70 punktów.

Testy z etapu szkolnego, sprawdzone w komisjach szkolnych, zostały poddane weryfikacji w Komitetach Okręgowych OJF: zweryfikowane wyniki stanowiły podstawę do ustalenia podanego progu, umożliwiającego kwalifikację uczestników do etapu okręgowego bieżącej edycji OJF.

Zgodnie z harmonogramem XLVI OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów do dnia 9 grudnia br.
Jeżeli do 9 grudnia szkoła nie otrzyma wiadomości od odpowiedniego Komitetu Okręgowego, oznacza to, że uczniowie z danej szkoły nie zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego XLVI OJF.

Komitet Główny OJF

Część ustna etapu okręgowego

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

W dniach 13-14 stycznia 2023 roku odbędzie się etap okręgowy.
W związku z tym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na część ustną konkursu, której formuła uległa zmianie w porównaniu z latami poprzednimi.
Dokładne informacje znajdą Państwo w Programie, przeredagowanym w celu rozwiania pojawiających się wątpliwości, wyrażonych przez Państwa drogą mailową i innymi kanałami komunikacyjnymi.
Szczególnie prosimy zapoznać się z fragmentem dotyczącym części ustnej zawodów II stopnia, podczas której zawodnicy reagują językowo w typowych sytuacjach komunikacyjnych oraz przetwarzają informacje, przekazując określone treści w oparciu o materiały wizualne (np. materiał ikonograficzny, dokumenty autentyczne, inne…).
Po wylosowaniu zestawu zadań, na przygotowanie się do realizacji części ustnej zawodów uczestnikowi przysługuje 10 minut, podczas których uczestnik może, na przykład, opracować ogólny plan wypowiedzi ustnej. Po prezentacji przez uczestnika wypowiedzi przygotowanej na podstawie wylosowanego zestawu zadań, odbędzie się swobodna rozmowa komisji z uczestnikiem na temat naturalnie wynikający z poruszanych przez zestaw zadań kwestii.
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tej części, zamieszczamy poniżej przykładowe zadanie.

Zmiana adresu KO Warszawa

Drodzy Nauczyciele szkół podlegających KO Warszawa!
Uprzejmie informujemy, że zmienił się adres KO Warszawa.
Nowy widnieje na naszej stronie, dla przypomnienia podajemy go poniżej:
KO Warszawa
Karolina Wawrzonek
Sekretariat Instytutu Romanistyki UW
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

Czekamy do 15 listopada 2022

BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

28 października br. (piątek), w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLVI OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędne do pobrania testów i innych dokumentów zw. z przeprowadzeniem etapu szkolnego OJF.

Prosimy o upewnienie się, że są Państwo w posiadaniu tych danych.

W razie wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem strony OJF admin@ojf.org.pl i Komitetem Głównym OJF ojf@ojf.org.pl

Przy kontaktach z Administratorem i KG OJF należy zawsze podawać dane szkoły (nazwa i adres) oraz używać adresu elektronicznego wpisanego w formularzu rejestracyjnym.

Komitet Główny OJF

Zgłoszenie udziału w XLVI edycji Olimpiady Języka Francuskiego 2022-2023

Informujemy o uruchomieniu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, poprzez który do 17 października 2022 r. do północy, dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Przypominamy, że zgodnie z HARMONOGRAMEM organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.

Olimpiada Języka Francuskiego 2022-2025

Informujemy, iż PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce zostało wybrane organizatorem Olimpiady na kolejne trzy edycje. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przebiegu OJF zawartymi w REGULAMINIE i PROGRAMIE oraz w HARMONOGRAMIE.