Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


WYNIKI ETAPU CENTRALNEGO XLV OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Komitet Główny podaje niniejszym wyniki etapu centralnego XLV OJF, wyniki można pobrać TUTAJ
Lista Laureatów XLV OJF
Lista finalistów XLV OJF

Zaświadczenia będą wysłane na adres szkół uczestników w najbliższym możliwym terminie.

Gratulujemy uczestnikom, nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili się do osiągniętych wyników.

Z pozdrowieniami,
Komitet Główny OJF.

Organizacja etapu centralnego XLV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF podaje niniejszym informacje dot. przebiegu etapu centralnego:
1. Obie części etapu centralnego – ustna i pisemna – będą przeprowadzone w trybie zdalnym.

2. Dnia 24 marca (czwartek) odbędzie się część pisemna – w godzinach 10.00-13.30.
O godz. 10.00 uczestnicy przystąpią do rozwiązywania testu kulturoznawczego (w języku polskim), który potrwa do godz. 10.45. Test składa się z 20 pytań – w formie wielokrotnego wyboru.
W godzinach 11.15-13.30 odbędzie się druga część tj. zredagowanie wypowiedzi pisemnej.

3. Dnia 25 marca (piątek) odbędzie się część ustna – w godzinach od 9.00 do 17.05. Uczestnicy będą odpowiadać w czterech komisjach – czas odpowiedzi każdego uczestnika to 25 minut. Tabela (wg loginów) z podanymi godzinami i numerami komisji znajduje się TUTAJ.

4. Wypowiedź pisemna będzie redagowana w języku francuskim. Jest zatem niezbędne, aby uczestnicy wcześniej dostosowali swój sprzęt do pisania w tym języku (klawiatura francuska – z akcentami oraz poprawną interpunkcją francuską).

5. Szczegółowe informacje z danymi do logowania (część pisemna) i linkami (część ustna) zostaną przesłane każdemu uczestnikowi na jego adres mailowy podany w protokołach szkolnych – najpóźniej na 7 dni przed dniem zawodów centralnych (tj. 17 marca).

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XLV Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF – punkt III.3

Zgodnie z Regulaminem XLV OJF, uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Olimpiady brali udział w etapie centralnym, nie mogą przygotować tych samych tekstów co w ubiegłym roku (lub wcześniej), ale że powinni wybrać nowe.

W nieprzekraczalnym terminie, do dnia 12 marca należy przesłać na adres mailowy KG OJF ojf@ojf.org.pl:

 • pełną listę wybranych utworów: należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wyborze 10 wierszy, lub 5 nowel lub innych grup tekstów;
 • wersje elektroniczne (Word, PDF lub inny format) 2 fragmentów wybranych do dokładniejszej analizy (jednego wiersza, sceny teatralnej lub jej fragmentu, fragmentu powieści – w zależności od wybranych przez uczestnika lektur).

Fragmenty/teksty przeznaczone do analizy należy przesyłać w 2 (dwóch) plikach opisanych nazwiskiem uczestnika, np. <Kowalski_Balzac> oraz <Kowalski_Ionesco>.

Rozmiar obu załączonych plików nie może przekraczać w żadnym razie 1 MB łącznie. Pliki o większych rozmiarach nie będą przyjmowane.

Teksty na etap centralny mogą być czytane po francusku lub po polsku; tym samym, fragmenty tekstów do analizy mogą być przesyłane bądź po francusku, bądź po polsku.

Przebieg części ustnej, wraz ze szczegółową punktacją, jest opisany w Kryteriach oceny wypowiedzi ustnej podczas etapu centralnego OJF (do pobrania pod zakładką ”Kryteria oceny”.)

Etap centralny odbędzie się w dn. 24-25 marca. Dokładne informacje dot. przebiegu poszczególnych części etapu centralnego, będą się ukazywać w możliwie najkrótszych terminach.

Kwalifikacja do etapu centralnego XLV OJF

Niniejszym Komitet Główny podaje wynik kwalifikacji do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista zakwalifikowanych do etapu centralnego wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl znajduje się TUTAJ.

Wyniki etapu okręgowego XLV OJF

Komitet Główny udostępnia wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) są podane wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl.

KO Gdańsk KO Poznań
KO Kraków KO Śląsk
KO Lublin KO Warszawa
KO Łódź KO Wrocław

Komunikat Komitetu Głównego XLV OJF 2021/22 z dn. 11 stycznia 2022 r. – Dostęp do testu pisemnego oraz części ustnej

Komitety Okręgowego OJF rozesłały drogą mailową do wszystkich uczestników etapu okręgowego loginy i hasła dostępu do testu, które będą aktywne w piątek, 14 stycznia, od godz. 9.00. Wraz z loginami i hasłami została wysłana również informacja o dacie i godzinie części ustnej dla każdego uczestnika. Prosimy uczniów o sprawdzenie czy posiadają ww. informacje, a w razie problemów z ich uzyskaniem o pilny kontakt z właściwym Komitetem Okręgowym.

KOMUNIKAT KOMITETU GŁÓWNEGO XLV OJF 2021/2022 dot. części ustnej etapu okręgowego

Część ustna będzie składać się dwóch elementów:

 1. (40 pkt): przygotowanie 3 (trzech) dowolnie wybranych tematów, po jednym z każdego z proponowanych zakresów tematycznych (pełna lista tematów znajduje się w Programie OJF) oraz prezentacja jednego z tych 3 przygotowanych tematów, wybranego przez komisję. Kryteria oceny tej części znajdują się pod zakładką Kryteria oceny: plik XLV_OJF_e.okręgowy_ustny01_ kryteria

 2. (20 pkt): element części ustnej, wprowadzony jako nowy podczas zeszłorocznej edycji OJF ustna, spontaniczna wypowiedź uczestnika, polegająca na wyrażeniu uzasadnionej opinii na temat podany przez komisję. Zakres tematyczny jest zgodny z wymaganiami podstawy programowej dla poziomu rozszerzonego nauczania języka obcego: Podstawa programowa – wariant III.1.R https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezyk-obcy-nowozytny
  Przykłady tematów:
  a) Une connaissance en ligne peut-elle se transformer en véritable amitié ? Donnez votre opinion à ce sujet, en formulant des arguments pour et contre.
  b) Les jeunes préfèrent de plus en plus souvent vivre longtemps avec leurs parents que devenir indépendants. Analysez les avantages et les inconvénients de ce phénomène.

  Kryteria oceny tej części znajdują się pod zakładką Kryteria oceny:
  plik XLV_OJF_e.okręgowy_ustny02_ kryteria

Komitet Główny
Olimpiady Języka Francuskiego

Komunikat KG OJF z dn. 17.12.2021 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLV OJF

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie etapu okręgowego w trybie zdalnym, zmianie ulega forma udostępnienia testu pisemnego i sposób przeprowadzenia części ustnej:

Do 10 stycznia 2022 każdy uczestnik etapu okręgowego otrzyma indywidualny login do platformy itesty.edu.pl, co umożliwi wykonanie testu pisemnego. Loginy zostaną przesłane na adresy mailowe uczniów podane przez szkoły oraz do wiadomości dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali wskazani w formularzu zgłoszeniowym jako osoby upoważnione do kontaktu z Organizatorem OJF.

• Przed zalogowaniem się na platformę itesty.edu.pl, najpóźniej o godzinie 8.45, uczestnicy muszą dołączyć do zdalnego spotkania komisji okręgowej, w której odbędzie się zarówno część pisemna, jak i część ustna. Link do spotkania zostanie przesłany każdemu uczestnikowi mailem – razem z jego indywidualnym loginem do platformy.

• Platforma itesty.edu.pl zawierająca pisemny test konkursowy zostanie automatycznie uruchomiona dla uczestników w dniu etapu okręgowego, tj. 14 stycznia 2022, w godzinach od 9.00 do 11.00.

• W razie problemów technicznych z logowaniem na platformę itesty.edu.pl, należy kontaktować się z jej administratorem – numer telefonu znajdzie się na stronie wejściowej na platformę – lub z właściwym komitetem okręgowym.

• Test obowiązujący na drugim etapie zawodów będzie zawierał 1 ćwiczenie sprawdzające rozumienie wysłuchanego dwukrotnie nagrania, 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu pisanego oraz 4 ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, tj. w sumie 7 ćwiczeń.
Uwaga! Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do samodzielnego skontrolowania, czy udostępniony mu formularz testu zawiera 7 zadań przedłożonych do realizacji.

• W przypadku stacjonarnego funkcjonowania placówek edukacyjnych uczestnicy będą wykonywać test on-line w siedzibie szkoły pod nadzorem nauczyciela, w przypadku obowiązku kontynuacji nauczania w formie zdalnej uczestnicy będą wykonywać test on-line z miejsca zamieszkania pod zdalnym nadzorem członka właściwego Komitetu Okręgowego OJF.
Uwaga! W wypadku braku możliwości technicznych logowania się na platformę itesty.edu.pl i wykonania testu on-line w miejscu zamieszkania, zakwalifikowany do etapu okręgowego uczestnik zawodów zobowiązany jest do osobistego kontaktu ze szkołą w celu stworzenia przez placówkę dydaktyczną warunków technicznych umożliwiających udział w części pisemnej OJF w formie zdalnej.

• W czasie realizacji części pisemnej testu uczestnicy są zobowiązani udostępniać swój wizerunek oraz dźwięk członkowi KO nadzorującemu wykonanie testu pisemnego (obowiązkowo uruchomić należy mikrofon i kamerę). Podczas wykonywania testu uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.

• Członek KO nadzorujący zdalnie uczestników etapu okręgowego utrwalać będzie jego przebieg w formie nagrania audio-wizualnego. Komitet Główny OJF zastrzega sobie możliwość jego odtworzenia oraz wglądu w ewentualne rozmowy zapisane na tzw. czacie grupy.
Uwaga! KO zachowa dokumentację konkursową, w tym nagranie, do końca bieżącego roku szkolnego. Po tym terminie nagranie zostanie skutecznie usunięte.

• Przystąpienie przez uczestnika do udziału w etapie okręgowym OJF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie przebiegu części pisemnej i ustnej. Brak zgody na nagrywanie automatycznie skutkuje samowykluczeniem się z uczestnictwa w zawodach etapu okręgowego. Nieudostępnienie obrazu (ekranu) i wyłączenie mikrofonu skutkuje unieważnieniem udziału w zawodach. Obie części etapu okręgowego – pisemna i ustna – uznane będą za ważne pod warunkiem udostępnienia przez uczestnika możliwości pełnego nagrania wizji i fonii jego udziału w egzaminie pisemnym i ustnym

• Część ustna zawodów odbędzie się on-line przy użyciu komunikatora wskazanego przez właściwy Komitet Okręgowy. Uczestnik przystępuje do części ustnej ze swojego miejsca zamieszkania. Część ustna rozpocznie się w piątek, 14.01 (nie wcześniej niż o godz.12.00) oraz, w razie potrzeby, w sobotę, 15.01 (od godz. 9.00) – w zależności od decyzji właściwego KO (przy dużej liczbie uczestników). Link do części ustnej przesłany zostanie do uczestników przez właściwy im KO.

• Uwaga! W wypadku braku możliwości technicznych logowania się przy pomocy komunikatora i przystąpienia do egzaminu ustnego w miejscu zamieszkania, zakwalifikowany do etapu okręgowego uczestnik zawodów zobowiązany jest do osobistego kontaktu ze szkołą w celu stworzenia przez placówkę dydaktyczną warunków technicznych umożliwiających udział w części ustnej OJF w formie zdalnej.

• Część ustna zawodów będzie składać się 2 elementów opisanych w zmienionym Regulaminie OJF, zamieszczonym na stronie OJF www.ojf.org.pl w dn. 24 listopada br.

• Uwaga! Zgodnie z informacją, którą Organizator Olimpiady uzyskał w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie uczniowi lub nauczycielowi sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Komunikat KG OJF z dn.13.12.2021 w sprawie dalszego przebiegu XLV OJF

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2047 – https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2047), Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego dokonał zmian w Regulaminie Olimpiady Języka Francuskiego, odbywającej się w roku szkolnym 2021/2022, co zostało ogłoszone na stronie internetowej OJF dn. 24 listopada br.
Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu przeprowadzenia etapów okręgowego (punkt 4.3.2.) i centralnego (punkt 4.3.3.) OJF oraz ich przebiegu.

Zgodnie z tymi zmianami, etap okręgowy oraz centralny XLV OJF zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu platformy itesty.pl (część pisemna) oraz różnych komunikatorów (Teams, Zoom, Google Meet i in.).

Szczegółowe informacje będą przekazywane uczestnikom i szkołom w najkrótszych możliwych terminach.

KG XLV OJF

WAŻNY KOMUNIKAT KG OJF

W związku z rozporządzeniem ministerialnym, jak poniżej -

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2047
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2047

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego dokonał zmian w Regulaminie Olimpiady Języka Francuskiego, odbywającej się w roku szkolnym 2021/2022.

Aktualny Regulamin znajduje się pod zakładką REGULAMIN.
Prosimy o bardzo uważną lekturę.

KG XLV OJF