Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego

28 października br. (czwartek), w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLV OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędne do pobrania testów i innych dokumentów zw. z przeprowadzeniem etapu szkolnego OJF.

Prosimy o upewnienie się, że są Państwo w posiadaniu tych danych.

W razie wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem strony OJF admin@ojf.org.pl i Komitetem Głównym OJF ojf@ojf.org.pl

Przy kontaktach z Administratorem i KG OJF należy zawsze podawać dane szkoły (nazwa i adres) oraz używać adresu elektronicznego wpisanego w formularzu rejestracyjnym.

Komitet Główny OJF

Formularz zgłoszeniowy

Przypominamy, że udział uczniów w Olimpiadzie zgłasza nauczyciel wskazany przez Dyrekcję szkoły. Zgłoszenie jest możliwe do 15 października poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Harmonogram OJF w roku szkolnym 2021-2022

Uprzejmie informujemy, że terminarz olimpiad przeprowadzanych w roku szkolnym 2021/2022 został zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w związku z powyższym publikujemy harmonogram XLV edycji zawodów OJF.
Dodatkowo zamieszczamy link do strony MEiN z terminarzem wszystkich olimpiad https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20212022

Wakacyjny obóz naukowy dla finalistów i laureatów olimpiad

Drodzy Olimpijczycy, Drogie Olimpijki,

chcielibyśmy zaprosić Was do wzięcia udziału w rekrutacji na tegoroczną edycję Wioski Olimpijskiej – wakacyjnego obozu naukowego dla finalistów_ek i laureatów_ek olimpiad szkół średnich. Inicjatywa organizowana jest od 2008 roku przez członków stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile – wyróżniających się studentów i doktorantów uczelni polskich i zagranicznych.
Wioska Olimpijska odbędzie się w terminie 15 – 22.08.2021 roku. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w tym roku wyjątkowo obóz przyjmie formę zdalną – zarówno warsztaty, jak i pozostałe wydarzenia, odbędą się za pośrednictwem platform wideokonferencyjnych.
W rekrutacji mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł laureata lub finalisty jednej z olimpiad szkół średnich, otrzymany w latach 2018–2021 oraz niebędące czynnymi studentami/-kami uczelni wyższych. Ponadto, wymagany jest dostęp do sprzętu umożliwiającego udział w obozie prowadzonym w formie zdalnej.
Wysyłanie aplikacji na Wioskę możliwe będzie do 13.06.2021 za pomocą poniższego formularza: https://forms.gle/8ki4H9xKYvSV82vv7
W ramach formularza należy m.in. przesłać list motywacyjny (450–500 słów), opisujący co udział w Wiosce Olimpijskiej będzie dla Was znaczył i jak Wam pomoże w samorozwoju. Wymagane są również skany zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej.
Szczegółowe informacje na temat tegorocznego obozu, oferowanych warsztatów, oraz procedury rekrutacyjnej można znaleźć w folderze informacyjnym Wioski Olimpijskiej 2021: https://bit.ly/33LKOhe
Udział w Wiosce jest bezpłatny. Członkowie Collegium Invisibile działają pro publico bono. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jacka Popiela.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji!
Kinga Szczepaniak i Rafał Kłosek
koordynatorzy Wioski Olimpijskiej

Wyniki etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF ogłasza niniejszym wyniki zawodów etapu centralnego w roku szkolnym 2020-2021. Gratulujemy! Życzymy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji satysfakcji z osiągniętych wyników i podejmowania dalszych wyzwań służących doskonaleniu umiejętności językowych.
Jednocześnie informujemy, że papierowe zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty będą wysłane do szkół w przyszłym tygodniu.

LAUREACI

FINALIŚCI

WYNIKI

Obraz Med Ahabchane z Pixabay

Obraz Med Ahabchane z Pixabay

Komunikat KG OJF w sprawie terminu ogłoszenia wyników etapu centralnego

Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowny Panie Dyrektorze,

jako przewodnicząca Komitetu Głównego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie uczennicom i uczniom Pani Dyrektor/Pana Dyrektora szkoły, a tegorocznym uczestnikom etapu centralnego OJF, uzupełnienia i złożenia Wniosku zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata olimpiady w terminie do dnia 23 kwietnia br.

Uzasadniając moją prośbę pozwolę sobie nadmienić, iż ze względu na obowiązujące w placówkach edukacyjnych wszystkich szczebli obostrzenia sanitarne, centralny etap tegorocznych zawodów odbywał się w dn. 15-16 kwietnia br. w trybie zdalnym (zarówno część ustna jak i pisemna). Taka organizacja zawodów III stopnia wymaga od KG OJF nie tylko wnikliwego sprawdzenia i oceny wyników, lecz także rozpoznania problemów technicznych zgłaszanych przez część uczestników, a które mogły wpłynąć na jakość udzielonych – zwłaszcza w części pisemnej – odpowiedzi.

Mając na uwadze dobro uczniów oraz zasadę równych szans, KG OJF podjął decyzję o opublikowaniu ostatecznych wyników etapu centralnego OJF 2020/2021, a tym samym o upowszechnieniu informacji o przyznanych tytułach laureata i finalisty XLIV Olimpiady Języka Francuskiego w dniu 23 kwietnia br. (najbliższy piątek). Będę więc niezwykle zobowiązana za pomoc uczestnikom etapu centralnego OJF w dopełnieniu niezbędnych formalności związanych z organizacją egzaminu maturalnego z uwzględnieniem podanej powyżej daty ogłoszenia listy finalistów i laureatów.

Wierzę głęboko, że nasze wspólne działania pomogą tegorocznym maturzystom w harmonijnym przygotowaniu i złożeniu egzaminu dojrzałości w tych jakże trudnych dla nas wszystkich warunkach.

Łączę wyrazy szacunku

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Pismo Przewodniczącej do pobrania TUTAJ

Organizacja etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF podaje niniejszym informacje dot. przebiegu etapu centralnego:

 1. Obie części etapu centralnego – ustna i pisemna – będą przeprowadzone w trybie zdalnym.
 2. Dnia 15 kwietnia (czwartek) odbędzie się część ustna – w godzinach od 9.00 do 18.20. Uczestnicy będą odpowiadać w czterech komisjach – czas odpowiedzi każdego uczestnika to 25 minut. Tabela (wg loginów) z podanymi godzinami i numerami komisji znajduje się TUTAJ.
 3. Dnia 16 kwietnia (piątek) odbędzie się część pisemna – w godzinach 10.00-13.30.
  O godz. 10.00 uczestnicy przystąpią do rozwiązywania testu kulturoznawczego (w języku polskim), który potrwa do godz. 10.45. Test składa się z 20 pytań – w formie wielokrotnego wyboru.
  W godzinach 11.15-13.30 odbędzie się druga część tj. zredagowanie wypowiedzi pisemnej.
 4. Wypowiedź pisemna będzie redagowana w języku francuskim. Jest zatem niezbędne, aby uczestnicy wcześniej dostosowali swój sprzęt do pisania w tym języku (klawiatura francuska – z akcentami oraz poprawną interpunkcją francuską).
 5. Szczegółowe informacje z danymi do logowania (część pisemna) i linkami (część ustna) zostaną przesłane każdemu uczestnikowi na jego adres mailowy podany w protokołach szkolnych – najpóźniej na 7 dni przed dniem
  zawodów centralnych (tj. 15 kwietnia).

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XLIV Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF – punkt III.3

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem XLIV OJF, uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Olimpiady brali udział w etapie centralnym, nie mogą przygotować tych samych tekstów co w poprzednim roku (lub wcześniej), ale że powinni wybrać nowe.

W nieprzekraczalnym terminie, do dnia 5 kwietnia należy przesłać na adres mailowy KG OJF ojf@ojf.org.pl:

 • pełną listę wybranych utworów: należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wyborze 10 wierszy, lub 5 nowel lub innych grup tekstów;
 • wersje elektroniczne (Word, PDF lub inny format) 2 fragmentów wybranych do dokładniejszej analizy (jednego wiersza, sceny teatralnej lub jej fragmentu, fragmentu powieści – w zależności od wybranych przez uczestnika lektur).

Fragmenty/teksty przeznaczone do analizy należy przesyłać w 2 plikach opisanych nazwiskiem uczestnika, np. <Kowalski_Balzac> oraz <Kowalski_Ionesco>.

Rozmiar obu załączonych plików nie może przekraczać w żadnym razie 1 MB łącznie. Pliki o większych rozmiarach nie będą przyjmowane.

Przypominamy, że teksty na etap centralny mogą być czytane po francusku lub po polsku; tym samym, fragmenty tekstów do analizy mogą być przesyłane bądź po francusku, bądź po polsku.

Przebieg części ustnej, wraz ze szczegółową punktacją, jest opisany w Kryteriach oceny wypowiedzi ustnej podczas etapu centralnego OJF (do pobrania pod zakładką Kryteria oceny.)

Etap centralny odbędzie się w dn. 15 – 16 kwietnia. Dokładne informacje dot. przebiegu poszczególnych części etapu centralnego, będą się ukazywać w najkrótszych możliwych terminach.

Zmiana terminu etapu centralnego

Etap centralny odbędzie się w dn. 15-16 kwietnia. Komitet Główny OJF zastrzega sobie prawo ewentualnego wydłużenia zawodów do 17.04.

Kwalifikacja do etapu centralnego XLIV OJF

Niniejszym Komitet Główny podaje wynik kwalifikacji do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista zakwalifikowanych do etapu centralnego wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl znajduje się TUTAJ.