Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Komunikat nr 10 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 23 stycznia 2021 r. – dot. zmiany godziny części ustnej etapu okręgowego

Szanowni Państwo – Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

W komunikacie nr 8 KG XLIV OJF z dn. 13.12.2020 r. informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu części ustnej zawodów okręgowych o godz. 13.00, co miało pozwolić uczniom na napisanie części pisemnej w szkole i powrót do domu na przystąpienie do części ustnej.
W związku z faktem, że uczniowie nie wrócili do szkół po feriach zimowych, etap okręgowy XLIV OJF 2020/21 odbywać się będzie całkowicie z miejsca zamieszkania ucznia.
Tym samym informujemy, że planowane początkowo na godz. 13.00 rozpoczęcie części ustnej może zostać przesunięte na godzinę wcześniejszą tj. na godz. 12.00 w zależności od możliwości każdego z Komitetów Okręgowych.
Godzina przystąpienia uczniów do egzaminu ustnego zostanie podana w mailu wysłanym przez właściwy Komitet Okręgowy do każdego uczestnika.

KOMUNIKAT nr 9 KOMITETU GŁÓWNEGO XLIV OJF 2020/2021 dot. części ustnej etapu okręgowego

Część ustna będzie składać się z dwóch elementów:

 1. jak w poprzednich edycjach OJF (40 pkt): przygotowanie 3 (trzech) dowolnie wybranych tematów, po jednym z każdego z proponowanych zakresów tematycznych (pełna lista tematów znajduje się w Programie OJF) oraz prezentacja jednego z 3 przygotowanych tematów, wybranego przez komisję. Kryteria oceny tej części znajdują się pod zakładką „Kryteria oceny”: plik XLIV_OJF_ e.okręgowy_ ustny01_ kryteria

 2. nowy element części ustnej (20 pkt): ustna, spontaniczna wypowiedź uczestnika, polegająca na wyrażeniu uzasadnionej opinii na temat podany przez komisję. Zakres tematyczny jest zgodny z wymaganiami podstawy programowej dla poziomu rozszerzonego nauczania języka obcego: Podstawa programowa – wariant III.1.R
  https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezyk-obcy-nowozytny
  Przykłady tematów:
  a) Une connaissance en ligne peut-elle se transformer en véritable amitié ? Donnez
  votre opinion à ce sujet, en formulant des arguments pour et contre.

  b) Les jeunes préfèrent de plus en plus souvent vivre longtemps avec leurs parents
  que devenir indépendants. Analysez les avantages et les inconvénients de ce phénomène.

  Kryteria oceny tej części znajdują się pod zakładką „Kryteria oceny”:
  plik XLIV_OJF_ e.okręgowy_ ustny02_ kryteria

 3. Całość części ustnej dla jednego uczestnika to ok.20 minut:
  a. prezentacja wybranego tematu – maks.7 min.
  b. pytania komisji dot. prezentacji, odpowiedzi uczestnika – ok. 7-8
  min,
  c. pozostały czas, tj. 5-6 minut, to exposé, czyli wypowiedź uczestnika
  na temat podany przez komisję (przykłady tematów exposé – jak wyżej).
  Uczestnik może zastanowić się nad treścią exposé przez nie dłużej niż 1
  - 1,5 min.

Komitet Główny
Olimpiady Języka Francuskiego

Komunikat nr 8 KG OJF z dn.13.12.2020 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLIV OJF

Zgodnie z decyzją władz państwowych i edukacyjnych zmieniającą daty ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021, Komitet Główny OJF wyznaczył nową datę etapu okręgowego XLIV na dzień 29.01.2021 r. (w okręgach o wysokiej liczbie uczestników część ustna może odbywać się również 30.01.2021 r.)

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie etapu okręgowego w trybie zdalnym, zmianie ulega forma udostępnienia testu pisemnego i sposób przeprowadzenia części ustnej:

 • do 25 stycznia 2021 indywidualne loginy do platformy itesty.pl dla każdego uczestnika etapu okręgowego, umożliwiające wykonanie testu pisemnego, zostaną przesłane na adresy mailowe uczniów podane przez szkoły oraz do wiadomości dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali wskazani w formularzu zgłoszeniowym jako osoby upoważnione do kontaktu z Organizatorem OJF.
 • Platforma itesty.pl zawierająca pisemny test konkursowy zostanie automatycznie uruchomiona dla uczestników w dniu etapu okręgowego, tj. 29 stycznia 2021, w godzinach od 9.00 do 11.00.
 • Test obowiązujący na drugim etapie zawodów będzie zawierał 4 ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu pisanego oraz 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie wysłuchanego dwukrotnie nagrania, tj. w sumie 8 ćwiczeń.
  Uwaga! Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do samodzielnego skontrolowania czy udostępniony mu formularz testu zawiera 8 zadań przedłożonych do realizacji.
 • W przypadku stacjonarnego funkcjonowania placówek edukacyjnych, uczestnicy będą wykonywać test on-line w siedzibie szkoły pod nadzorem nauczyciela, w przypadku obowiązku kontynuacji nauczania w formie zdalnej, uczestnicy będą wykonywać test on-line z miejsca zamieszkania pod nadzorem członka właściwego Komitetu Okręgowego OJF.
  Uwaga! W wypadku braku możliwości technicznych logowania się na platformę itesty.pl i wykonania testu w on-line w miejscu zamieszkania, zakwalifikowany do etapu okręgowego uczestnik zawodów zobowiązany jest do osobistego kontaktu ze szkołą w celu stworzenia przez placówkę dydaktyczną warunków technicznych umożliwiających udział w części pisemnej OJF w formie zdalnej.
 • W czasie realizacji części pisemnej testu uczestnicy są zobowiązani udostępniać swój wizerunek oraz dźwięk członkowi KO nadzorującemu wykonanie testu pisemnego (obowiązkowo uruchomić należy mikrofon i kamerę). Podczas wykonywania testu uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
 • Członek KO nadzorujący zdalnie uczestników etapu okręgowego utrwalać będzie jego przebieg w formie nagrania audio-wizualnego. Komitet Główny OJF zastrzega sobie możliwość jego odtworzenia oraz wglądu w ewentualne „rozmowy” zapisane na tzw. czacie grupy.
  Uwaga! KO zachowuje dokumentacją konkursową (tu: nagranie) do końca bieżącego roku szkolnego. Po tym terminie nagranie zostanie skutecznie usunięte z archiwum OJF.
 • Przystąpienie przez uczestnika do udziału w etapie okręgowym OJF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie przebiegu części pisemnej i ustnej. Brak zgody na nagrywanie automatycznie skutkuje samowykluczeniem się z uczestnictwa w zawodach etapu okręgowego. Nieudostępnienie obrazu (ekranu) i wyłączenie mikrofonu skutkuje unieważnieniem udziału w zawodach. Obie części etapu okręgowego – pisemna i ustna – uznane będą za ważne pod warunkiem udostępnienia przez uczestnika możliwości pełnego nagrania wizji i fonii jego udziału w egzaminie pisemnym i ustnym.
 • Sprawdzenie testu i podanie wyników wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego pozostają w gestii Komitetu Głównego OJF, w porozumieniu z Komitetami Okręgowymi.
 • Część ustna zawodów odbędzie się on-line przy użyciu komunikatora wskazanego przez właściwy Komitet Okręgowy. Uczestnicy przystępować będą do części ustnej ze swojego miejsca zamieszkania. Część ustna rozpocznie się w piątek, 29.01.2021 (nie wcześniej niż o godz.13.00) i/lub w sobotę, 30.01.2021 – w zależności od decyzji właściwego KO (przy dużej liczbie uczestników możliwy jest egzamin ustny w dn. 29-30.01.2021). Link do części ustnej zawodów przesłany zostanie do uczestników przez właściwy im KO.
  Uwaga! W wypadku braku możliwości technicznych logowania się przy pomocy komunikatora i przystąpienia do egzaminu ustnego w miejscu zamieszkania, zakwalifikowany do etapu okręgowego uczestnik zawodów zobowiązany jest do osobistego kontaktu ze szkołą w celu stworzenia przez placówkę dydaktyczną warunków technicznych umożliwiających udział w części ustnej OJF w formie zdalnej.
 • Część ustna zawodów będzie składać się 2 elementów opisanych w Aneksie nr 2 do Programu OJF (www.ojf. org.pl > Program > Aneks nr 2).
 • Ważne! Zgodnie z informacją, którą Organizator Olimpiady uzyskał w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dn. 20 października 2020, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
  Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 7 w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (3.12.2020)

Szanowni Państwo – uczniowie, nauczyciele, rodzice!

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu etapu okręgowego olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2020 / 2021, a związanymi ze stanem epidemii, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż zostały przyjęte następujące dokumenty dotyczące etapu okręgowego:

1) Aneks nr 3 do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego 2020/21.
2) Aneks nr 2 do Programu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego 2020/21.

Teksty Aneksów znajdują się odpowiednio pod zakładkami „Regulamin” oraz „Program”.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 6 dot. progu punktowego po etapie szkolnym XLIV OJF (2.12.2020)

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 78 punktów.

Zgodnie z Harmonogramem XLIV OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów do dnia 10 grudnia br. Jeżeli do 10 grudnia szkoła nie otrzyma wiadomości od odpowiedniego Komitetu Okręgowego, oznacza to, że uczniowie z danej szkoły nie zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego XLIV OJF.

Komunikat nr 5

W celu zapewnienia maksymalnie sprawnego przebiegu bieżącej edycji Olimpiady, po doświadczeniach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem etapu szkolnego, Komitet Główny OJF uprzejmie przypomina o kilku prostych zasadach i apeluje o ich przestrzeganie:

 • zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dot. organizacji OJF – Harmonogramem, Regulaminem i Programem;
 • częste i dokładne zapoznawanie się ze wszystkimi wiadomościami i komunikatami ukazującymi się na stronie internetowej OJF;
 • kierowanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i problemów do odpowiednich instancji OJF – Komitetów Okręgowych lub Komitetu Głównego lub Administratora strony internetowej;
 • zwracając się do organizatorów OJF należy zawsze i bez wyjątku podawać imię i nazwisko, status (uczeń, uczestnik OJF, rodzic, nauczyciel, dyrektor), nazwę szkoły i miejscowość;
 • kierowanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i problemów jak najwcześniej to możliwe, bez zbędnej zwłoki, a nie na tzw. ostatnią chwilę.

Komitet Główny życzy wszystkim osobom związanym z Olimpiadą Języka Francuskiego cierpliwości, wzajemnej życzliwości i wspólnego podejmowania działań, tak aby bieżąca edycja Olimpiady została przeprowadzona skutecznie w trudnych i nowych dla wszystkich warunkach.

Zmiana komunikatu nr 2 KG OJF w części dot. sposobu pobierania przez szkoły loginów i haseł dla uczniów

W celu ułatwienia szkołom organizacji etapu szkolnego i zapewnienia skutecznego dostępu do platformy z testami, ustala się co następuje:

W mailu potwierdzającym rejestrację udziału w OJF każda szkoła otrzymała informację z adresem strony wewnętrznej OJF wraz z loginem i hasłem.
Po zalogowaniu się, szkoły mogą pobrać indywidualne kody i loginy dla uczniów, które umożliwią uczniom dostęp do platformy z testami.

Jednocześnie szkoły pobiorą tabelę protokołu etapu szkolnego.

Komunikat nr 4 w sprawie postępowania w przypadku problemów technicznych w trakcie rozwiązywania testu przez ucznia

Jeśli uczeń, z przyczyn różnych, zostanie „wyrzucony” z platformy z testami podczas wykonywania zadań, powinien na nowo się zalogować i kontynuować wykonywanie zadań klikając na ikonkę z napisem „WZNÓW TEST”.

System przywróci ucznia do zadania, na którym zakończył wykonywanie testu.

Komunikat nr 3 KG OJF z dn. 29.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

 1. Etap szkolny OJF będzie przeprowadzony poprzez platformę: www.itesty.edu.pl
 2. Każdy uczeń otrzyma indywidualny login (w formie wygenerowanego specjalnie na tę okazję adresu e-mail) oraz indywidualne hasło.
 3. Po otrzymaniu przez Państwa maila z loginami i hasłami uczniów, należy je przesłać osobno każdemu uczniowi, na przykład, poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy, aby uczniowie potwierdzili Państwu otrzymanie loginu i hasła.
 4. Nadzór nad uczestnikami etapu szkolnego OJF należy prowadzić przez wykorzystywane przez Państwa platformy do zdalnego nauczania (Teams, Zoom, Google Meet, itp.).
 5. Przebieg zawodów musi być nagrywany. Komisja Szkolna nagrywa twarze uczestników, nie ma konieczności nagrywania ich ekranów.
  (nagrywanie odbywa się na podstawie zgód na wykorzystanie wizerunku, podpisywanych na użytek szkół macierzystych, Komitet Główny OJF nie będzie upubliczniał przygotowanych nagrań).

Komunikat nr 2 KG OJF z dn. 26.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających wykonanie testu etapu szkolnego online, zmianie ulega również forma udostępnienia testu:

 • Indywidualne loginy dla każdego ucznia do platformy z testem zostaną przesłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali podani do kontaktu, najpóźniej do poniedziałku 2 listopada 2020.
 • Platforma z testami zostanie automatycznie uruchomiona w dniu etapu szkolnego tj. 4 listopada 2020, w godzinach od 9.00 do 12.00, zgodnie z Harmonogramem OJF.
 • Uczniowie zarejestrowani do udziału w Olimpiadzie wykonają test w warunkach kontrolowanej samodzielności tzn. podczas lekcji odbywających się zdalnie, pod nadzorem nauczyciela upoważnionego przez dyrekcję szkoły. Z zastrzeżeniem, że jeden nauczyciel pilnuje na jednym ekranie maksymalnie 15 uczniów.
 • Uczniowie są zobowiązani udostępniać swój wizerunek oraz dźwięk nauczycielowi nadzorującemu wykonanie testu. Podczas wykonywania testu uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
 • Nauczyciel nadzorujący zdalnie etap szkolny jest zobowiązany nagrać audio-wizualnie jego przebieg. Komitet Główny OJF zastrzega sobie możliwość wglądu do nagrania wraz z ewentualnymi zapisami na czacie. Nauczyciel jest zobowiązany zachować nagranie do końca bieżącego roku kalendarzowego. Po tym terminie nagranie należy skutecznie usunąć.
 • Sprawdzenie testu i podanie wyników pozostają w gestii Komitetu Głównego OJF.
 • Ponadto zgodnie z informacją, którą jako Organizatorzy Olimpiady otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej w dn. 20 października 2020: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązania umożliwiające uczniom, w tym trudnym czasie, przystąpienie do zawodów szkolnych Olimpiady. Prosimy o regularne śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie www.ojf.org.pl.