Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Organizacja etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF podaje niniejszym informacje dot. przebiegu etapu centralnego:

 1. Obie części etapu centralnego – ustna i pisemna – będą przeprowadzone w trybie zdalnym.
 2. Dnia 15 kwietnia (czwartek) odbędzie się część ustna – w godzinach od 9.00 do 18.20. Uczestnicy będą odpowiadać w czterech komisjach – czas odpowiedzi każdego uczestnika to 25 minut. Tabela (wg loginów) z podanymi godzinami i numerami komisji znajduje się TUTAJ.
 3. Dnia 16 kwietnia (piątek) odbędzie się część pisemna – w godzinach 10.00-13.30.
  O godz. 10.00 uczestnicy przystąpią do rozwiązywania testu kulturoznawczego (w języku polskim), który potrwa do godz. 10.45. Test składa się z 20 pytań – w formie wielokrotnego wyboru.
  W godzinach 11.15-13.30 odbędzie się druga część tj. zredagowanie wypowiedzi pisemnej.
 4. Wypowiedź pisemna będzie redagowana w języku francuskim. Jest zatem niezbędne, aby uczestnicy wcześniej dostosowali swój sprzęt do pisania w tym języku (klawiatura francuska – z akcentami oraz poprawną interpunkcją francuską).
 5. Szczegółowe informacje z danymi do logowania (część pisemna) i linkami (część ustna) zostaną przesłane każdemu uczestnikowi na jego adres mailowy podany w protokołach szkolnych – najpóźniej na 7 dni przed dniem
  zawodów centralnych (tj. 15 kwietnia).

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XLIV Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF – punkt III.3

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem XLIV OJF, uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Olimpiady brali udział w etapie centralnym, nie mogą przygotować tych samych tekstów co w poprzednim roku (lub wcześniej), ale że powinni wybrać nowe.

W nieprzekraczalnym terminie, do dnia 5 kwietnia należy przesłać na adres mailowy KG OJF ojf@ojf.org.pl:

 • pełną listę wybranych utworów: należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wyborze 10 wierszy, lub 5 nowel lub innych grup tekstów;
 • wersje elektroniczne (Word, PDF lub inny format) 2 fragmentów wybranych do dokładniejszej analizy (jednego wiersza, sceny teatralnej lub jej fragmentu, fragmentu powieści – w zależności od wybranych przez uczestnika lektur).

Fragmenty/teksty przeznaczone do analizy należy przesyłać w 2 plikach opisanych nazwiskiem uczestnika, np. <Kowalski_Balzac> oraz <Kowalski_Ionesco>.

Rozmiar obu załączonych plików nie może przekraczać w żadnym razie 1 MB łącznie. Pliki o większych rozmiarach nie będą przyjmowane.

Przypominamy, że teksty na etap centralny mogą być czytane po francusku lub po polsku; tym samym, fragmenty tekstów do analizy mogą być przesyłane bądź po francusku, bądź po polsku.

Przebieg części ustnej, wraz ze szczegółową punktacją, jest opisany w Kryteriach oceny wypowiedzi ustnej podczas etapu centralnego OJF (do pobrania pod zakładką Kryteria oceny.)

Etap centralny odbędzie się w dn. 15 – 16 kwietnia. Dokładne informacje dot. przebiegu poszczególnych części etapu centralnego, będą się ukazywać w najkrótszych możliwych terminach.

Zmiana terminu etapu centralnego

Etap centralny odbędzie się w dn. 15-16 kwietnia. Komitet Główny OJF zastrzega sobie prawo ewentualnego wydłużenia zawodów do 17.04.

Kwalifikacja do etapu centralnego XLIV OJF

Niniejszym Komitet Główny podaje wynik kwalifikacji do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista zakwalifikowanych do etapu centralnego wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl znajduje się TUTAJ.

Wyniki etapu okręgowego XLIV OJF

Komitet Główny udostępnia wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) są podane wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl.

KO Gdańsk KO Poznań
KO Kraków KO Śląsk
KO Lublin KO Warszawa
KO Łódź KO Wrocław

Praktyczne informacje dla uczestników dotyczące przebiegu etapu okręgowego

 1. W razie potrzeby uczestnik możne robić notatki własne podczas części pisemnej, w tym podczas odsłuchu.
 2. Pytania w teście pisemnym są typu zamkniętego, więc nie ma potrzeby używania klawiatury francuskiej.
 3. Po zakończeniu przez uczestnika testu pisemnego wcześniej niż przewiduje to harmonogram, uczestnik może się rozłączyć.
 4. W razie nieprzewidzianych problemów technicznych podczas wykonywania testu na platformie https://itesty.edu.pl/ należy skontaktować się osobą odpowiedzialną p. Łukaszem Kosackim, l.kosacki@lookedu.pl, tel. +48 733 210 210
 5. Podczas części ustnej, uczestnik może mieć ramowy plan przygotowanej przez siebie uprzednio wypowiedzi na wybrany temat.
 6. W przypadku wyboru tematyki dotyczącej malarstwa i chęci skorzystania z możliwości prezentacji zdjęć omawianych obrazów, należy posłużyć się do tego celu kamerką w komputerze.
 7. Uczestnik może podczas części ustnej, przed przystąpieniem do wypowiedzi swobodnej na zadany przez komisję temat, zastanowić się chwilę nad jej konstrukcją, zrobić sobie mapę myśli albo notatki w innej formie.
fot. https://pixabay.com/pl/photos/paris-romance-serce-dziewczynka-2384940/

fot. https://pixabay.com/pl/photos/paris-romance-serce-dziewczynka-2384940/

Komunikat nr 11 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 27 stycznia 2021 r. – dot. dostępu do testu pisemnego oraz harmonogramu części ustnej dla poszczególnych uczestników

Komitety Okręgowego OJF rozesłały drogą mailową do wszystkich uczniów kody dostępu do testu, które będą aktywne w piątek, 29 stycznia, od godz. 9.00. Wraz z kodami została wysłana również informacja o dacie i godzinie części ustnej dla każdego uczestnika. Prosimy uczniów o sprawdzenie czy posiadają ww. informacje, a w razie problemów z ich uzyskaniem o pilny kontakt z właściwym Komitetem Okręgowym.

Komunikat nr 10 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 23 stycznia 2021 r. – dot. zmiany godziny części ustnej etapu okręgowego

Szanowni Państwo – Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

W komunikacie nr 8 KG XLIV OJF z dn. 13.12.2020 r. informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu części ustnej zawodów okręgowych o godz. 13.00, co miało pozwolić uczniom na napisanie części pisemnej w szkole i powrót do domu na przystąpienie do części ustnej.
W związku z faktem, że uczniowie nie wrócili do szkół po feriach zimowych, etap okręgowy XLIV OJF 2020/21 odbywać się będzie całkowicie z miejsca zamieszkania ucznia.
Tym samym informujemy, że planowane początkowo na godz. 13.00 rozpoczęcie części ustnej może zostać przesunięte na godzinę wcześniejszą tj. na godz. 12.00 w zależności od możliwości każdego z Komitetów Okręgowych.
Godzina przystąpienia uczniów do egzaminu ustnego zostanie podana w mailu wysłanym przez właściwy Komitet Okręgowy do każdego uczestnika.

KOMUNIKAT nr 9 KOMITETU GŁÓWNEGO XLIV OJF 2020/2021 dot. części ustnej etapu okręgowego

Część ustna będzie składać się z dwóch elementów:

 1. jak w poprzednich edycjach OJF (40 pkt): przygotowanie 3 (trzech) dowolnie wybranych tematów, po jednym z każdego z proponowanych zakresów tematycznych (pełna lista tematów znajduje się w Programie OJF) oraz prezentacja jednego z 3 przygotowanych tematów, wybranego przez komisję. Kryteria oceny tej części znajdują się pod zakładką „Kryteria oceny”: plik XLIV_OJF_ e.okręgowy_ ustny01_ kryteria

 2. nowy element części ustnej (20 pkt): ustna, spontaniczna wypowiedź uczestnika, polegająca na wyrażeniu uzasadnionej opinii na temat podany przez komisję. Zakres tematyczny jest zgodny z wymaganiami podstawy programowej dla poziomu rozszerzonego nauczania języka obcego: Podstawa programowa – wariant III.1.R
  https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezyk-obcy-nowozytny
  Przykłady tematów:
  a) Une connaissance en ligne peut-elle se transformer en véritable amitié ? Donnez
  votre opinion à ce sujet, en formulant des arguments pour et contre.

  b) Les jeunes préfèrent de plus en plus souvent vivre longtemps avec leurs parents
  que devenir indépendants. Analysez les avantages et les inconvénients de ce phénomène.

  Kryteria oceny tej części znajdują się pod zakładką „Kryteria oceny”:
  plik XLIV_OJF_ e.okręgowy_ ustny02_ kryteria

 3. Całość części ustnej dla jednego uczestnika to ok.20 minut:
  a. prezentacja wybranego tematu – maks.7 min.
  b. pytania komisji dot. prezentacji, odpowiedzi uczestnika – ok. 7-8
  min,
  c. pozostały czas, tj. 5-6 minut, to exposé, czyli wypowiedź uczestnika
  na temat podany przez komisję (przykłady tematów exposé – jak wyżej).
  Uczestnik może zastanowić się nad treścią exposé przez nie dłużej niż 1
  - 1,5 min.

Komitet Główny
Olimpiady Języka Francuskiego

Komunikat nr 8 KG OJF z dn.13.12.2020 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLIV OJF

Zgodnie z decyzją władz państwowych i edukacyjnych zmieniającą daty ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021, Komitet Główny OJF wyznaczył nową datę etapu okręgowego XLIV na dzień 29.01.2021 r. (w okręgach o wysokiej liczbie uczestników część ustna może odbywać się również 30.01.2021 r.)

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie etapu okręgowego w trybie zdalnym, zmianie ulega forma udostępnienia testu pisemnego i sposób przeprowadzenia części ustnej:

 • do 25 stycznia 2021 indywidualne loginy do platformy itesty.pl dla każdego uczestnika etapu okręgowego, umożliwiające wykonanie testu pisemnego, zostaną przesłane na adresy mailowe uczniów podane przez szkoły oraz do wiadomości dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali wskazani w formularzu zgłoszeniowym jako osoby upoważnione do kontaktu z Organizatorem OJF.
 • Platforma itesty.pl zawierająca pisemny test konkursowy zostanie automatycznie uruchomiona dla uczestników w dniu etapu okręgowego, tj. 29 stycznia 2021, w godzinach od 9.00 do 11.00.
 • Test obowiązujący na drugim etapie zawodów będzie zawierał 4 ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu pisanego oraz 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie wysłuchanego dwukrotnie nagrania, tj. w sumie 8 ćwiczeń.
  Uwaga! Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do samodzielnego skontrolowania czy udostępniony mu formularz testu zawiera 8 zadań przedłożonych do realizacji.
 • W przypadku stacjonarnego funkcjonowania placówek edukacyjnych, uczestnicy będą wykonywać test on-line w siedzibie szkoły pod nadzorem nauczyciela, w przypadku obowiązku kontynuacji nauczania w formie zdalnej, uczestnicy będą wykonywać test on-line z miejsca zamieszkania pod nadzorem członka właściwego Komitetu Okręgowego OJF.
  Uwaga! W wypadku braku możliwości technicznych logowania się na platformę itesty.pl i wykonania testu w on-line w miejscu zamieszkania, zakwalifikowany do etapu okręgowego uczestnik zawodów zobowiązany jest do osobistego kontaktu ze szkołą w celu stworzenia przez placówkę dydaktyczną warunków technicznych umożliwiających udział w części pisemnej OJF w formie zdalnej.
 • W czasie realizacji części pisemnej testu uczestnicy są zobowiązani udostępniać swój wizerunek oraz dźwięk członkowi KO nadzorującemu wykonanie testu pisemnego (obowiązkowo uruchomić należy mikrofon i kamerę). Podczas wykonywania testu uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
 • Członek KO nadzorujący zdalnie uczestników etapu okręgowego utrwalać będzie jego przebieg w formie nagrania audio-wizualnego. Komitet Główny OJF zastrzega sobie możliwość jego odtworzenia oraz wglądu w ewentualne „rozmowy” zapisane na tzw. czacie grupy.
  Uwaga! KO zachowuje dokumentacją konkursową (tu: nagranie) do końca bieżącego roku szkolnego. Po tym terminie nagranie zostanie skutecznie usunięte z archiwum OJF.
 • Przystąpienie przez uczestnika do udziału w etapie okręgowym OJF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie przebiegu części pisemnej i ustnej. Brak zgody na nagrywanie automatycznie skutkuje samowykluczeniem się z uczestnictwa w zawodach etapu okręgowego. Nieudostępnienie obrazu (ekranu) i wyłączenie mikrofonu skutkuje unieważnieniem udziału w zawodach. Obie części etapu okręgowego – pisemna i ustna – uznane będą za ważne pod warunkiem udostępnienia przez uczestnika możliwości pełnego nagrania wizji i fonii jego udziału w egzaminie pisemnym i ustnym.
 • Sprawdzenie testu i podanie wyników wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego pozostają w gestii Komitetu Głównego OJF, w porozumieniu z Komitetami Okręgowymi.
 • Część ustna zawodów odbędzie się on-line przy użyciu komunikatora wskazanego przez właściwy Komitet Okręgowy. Uczestnicy przystępować będą do części ustnej ze swojego miejsca zamieszkania. Część ustna rozpocznie się w piątek, 29.01.2021 (nie wcześniej niż o godz.13.00) i/lub w sobotę, 30.01.2021 – w zależności od decyzji właściwego KO (przy dużej liczbie uczestników możliwy jest egzamin ustny w dn. 29-30.01.2021). Link do części ustnej zawodów przesłany zostanie do uczestników przez właściwy im KO.
  Uwaga! W wypadku braku możliwości technicznych logowania się przy pomocy komunikatora i przystąpienia do egzaminu ustnego w miejscu zamieszkania, zakwalifikowany do etapu okręgowego uczestnik zawodów zobowiązany jest do osobistego kontaktu ze szkołą w celu stworzenia przez placówkę dydaktyczną warunków technicznych umożliwiających udział w części ustnej OJF w formie zdalnej.
 • Część ustna zawodów będzie składać się 2 elementów opisanych w Aneksie nr 2 do Programu OJF (www.ojf. org.pl > Program > Aneks nr 2).
 • Ważne! Zgodnie z informacją, którą Organizator Olimpiady uzyskał w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dn. 20 października 2020, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
  Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.