Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Informacje dotyczące części pisemnej oraz części ustnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje szczegółowe:

I. Część pisemna

  • część pisemna składa się z 2 wyodrębnionych elementów: testu kulturoznawczego oraz wypowiedzi pisemnej;
  • wypowiedź pisemna daje możliwość zdobycia 35 punktów, a test kulturoznawczy – 20 punktów; maksymalny wynik możliwy do zdobycia za całą część pisemną to 55 punktów;
  • całość trwa 3 godziny, uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania testu kulturoznawczego oraz pracują nad wypowiedzią pisemną w wybranej przez siebie kolejności;
  • wypowiedź pisemna polega na przedstawieniu analizy tekstu (wybranego dowolnie spośród dwóch) oraz wyrażeniu własnej opinii na temat problemu zawartego w tekście. Szczegółowe kryteria oceny wypowiedzi pisemnej można pobrać pod zakładką „Kryteria oceny”.

II. Część ustna

  • uczestnik odpowiada na temat JEDNEGO z wybranych tekstów i prezentuje analizę JEDNEGO fragmentu (pochodzącego z prezentowanego tekstu); wyboru dokonuje komisja;
  • uczestnik powinien mieć przy sobie teksty/fragmenty tekstów wybrane do pogłębionej analizy; na wydrukach/kserokopiach tekstów nie mogą widnieć żadne notatki;
  • uczestnik może mieć przy sobie plan wypowiedzi – w postaci bardzo zwięzłej, w punktach, bez treści szczegółowych;
  • jeżeli uczestnik uzna to za potrzebne i wzbogacające wypowiedź, może posłużyć się zdjęciami lub reprodukcjami, natomiast KG nie dopuszcza możliwości użycia prezentacji multimedialnej;
  • czas przewidziany na odpowiedź każdego uczestnika to 25 minut; czas trwania poszczególnych elementów, sposób ich oceniania i inne szczegóły są zamieszczone w kryteriach oceny wypowiedzi ustnej, które można pobrać pod zakładką „Kryteria oceny”.

Komentarze zamknięte