Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Komunikat KG OJF z dn. 20.12.2022 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLVI OJF

Etap okręgowy XLVI Olimpiady Języka Francuskiego odbędzie się w dn. 13-14 stycznia 2023 r. w następującym porządku:
13 stycznia 2023 godz. 9.00-12.15 – część pisemna
13 stycznia 2023 od godz. 13.00 – część ustna

W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, część ustna może być przeprowadzona w ciągu dwóch dni tj. 13-14 stycznia.

Obydwie części zawodów okręgowych odbywają się w trybie zdalnym.
Część pisemna odbywa się w szkole, pod nadzorem nauczyciela.
Do części ustnej uczestnicy przystępują w szkole lub w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe zasady związane z organizacją i przebiegiem etapu okręgowego:

 • Do 10 stycznia 2023 każdy uczestnik etapu okręgowego otrzyma indywidualny login do platformy https://itesty.edu.pl, co umożliwi wykonanie testu pisemnego. Loginy zostaną przesłane na adresy mailowe uczniów podane przez szkoły oraz do wiadomości dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali wskazani w formularzu zgłoszeniowym jako osoby upoważnione do kontaktu z Organizatorem OJF.
   
 • Platforma itesty.pl zawierająca pisemny test konkursowy zostanie automatycznie uruchomiona w dniu etapu okręgowego, tj. 13 stycznia 2023, w godzinach od 9.00 do 12.15.
  W godz. 9.00 – 10.00 uczestnicy redagują wypowiedź pisemną.
  W godzinach 10.15 – 12.15 uczestnicy wykonują pozostałe zadania części pisemnej zawodów II stopnia, tj. test leksykalno-gramatyczny.
  Na wykonanie wszystkich zadań części pisemnej uczestnicy mają 180 minut.
   
 • Wypowiedź pisemna jest redagowana na jeden temat, wybrany z dwóch podanych w poleceniu do tego zadania.
  Test leksykalno-gramatyczny zawiera 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie wysłuchanego dwukrotnie nagrania, 3 ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu pisanego oraz 4 ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, tj. w sumie 9 ćwiczeń.
   
 • Uwaga! Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego skontrolowania, czy udostępniony mu formularz testu daje możliwość wyboru 1 z dwóch podanych tematów w celu zredagowania wypowiedzi pisemnej oraz że zawiera 9 zadań przedłożonych do realizacji w części leksykalno-gramatycznej.
   
 • Uczestnicy zawodów okręgowych będą wykonywać test on-line w siedzibie szkoły pod nadzorem nauczyciela. Nie dopuszcza się możliwości wykonania części pisemnej zawodów 2. stopnia poza siedzibą szkoły.
   
 • Część pisemna będzie nadzorowana przez członków właściwego Komitetu Okręgowego (KO). Przed zalogowaniem się na platformę https://itesty.edu.pl, najpóźniej o godzinie 8.45, należy też dołączyć do wirtualnego spotkania komisji okręgowej, w której odbędzie się zarówno część pisemna, jak i część ustna. Link do spotkania każdy z uczestników otrzyma drogą mailową od właściwego KO.
   
 • W czasie realizacji części pisemnej testu uczestnicy są zobowiązani udostępniać swój wizerunek członkowi KO nadzorującemu wykonanie testu pisemnego (obowiązkowo należy uruchomić kamerę). Podczas wykonywania testu – z wyjątkiem odsłuchu nagrania – uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
   
 • Przystąpienie przez uczestnika do udziału w etapie okręgowym OJF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie przebiegu części ustnej. Brak zgody na nagrywanie automatycznie skutkuje samowykluczeniem z uczestnictwa w zawodach etapu okręgowego. Nieudostępnienie obrazu (ekranu) i wyłączenie mikrofonu skutkuje unieważnieniem udziału w zawodach. Część ustna uznana będzie za ważną pod warunkiem udostępnienia przez uczestnika możliwości nagrania jego udziału w egzaminie ustnym.
  Uwaga! KO zachowa dokumentację konkursową, w tym nagranie, do końca bieżącego roku szkolnego. Po tym terminie nagranie zostanie skutecznie usunięte.
   
 • Część ustna zawodów odbędzie się on-line przy użyciu komunikatora wskazanego przez właściwy Komitet Okręgowy. Uczestnik przystępuje do części ustnej ze szkoły lub swojego miejsca zamieszkania. Część ustna rozpocznie się w piątek, 13.01 (nie wcześniej niż o godz.13.00) i w sobotę, 14.01 (od godz. 9.00) – w zależności od decyzji właściwego KO (przy dużej liczbie uczestników). Link do części ustnej przesłany zostanie do uczestników przez właściwy im KO.
   
 • Część ustna zawodów składa się z jednego zadania opisanego w aktualnym Programie OJF. Przykładowe zadanie zostało umieszczone na stronie OJF www.ojf.org.pl w dn. 9 listopada 2022 r.
  Podczas części ustnej uczestnik powinien zareagować ustnie w zaproponowanej sytuacji komunikacji oraz przetworzyć informacje w celu przekazania określonych treści w oparciu o materiały wizualne.
  Po wylosowaniu zadania ustnego, uczestnik ma max. 10 minut na zapoznanie się z treścią zadania i przygotowanie się do wypowiedzi (np. naszkicowanie ogólnego planu). Po wypowiedzi uczestnika odbędzie się swobodna rozmowa komisji na temat naturalnie wynikający z omówionych w zadaniu kwestii. Maksymalny czas wypowiedzi uczestnika oraz interakcji z komisją wynosi 10 min. Część ustna zawodów każdego zawodnika będzie zatem trwała 20 min. (maksymalnie 10 min = przygotowanie i maksymalnie 10 minut = wypowiedź uczestnika i rozmowa z komisją).
   
 • Uwaga! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Komentarze zamknięte