Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Przebieg zawodów etapu centralnego – komunikat nr 1 KG OJF

I. Część pisemna i ustna etapu centralnego odbędą się w trybie zdalnym:

• część pisemna, w czwartek, 30 marca, w godzinach od 9.00 do 12.15, w szkołach uczestników;
• część ustna, 31 marca, w godzinach podanych w harmonogramie przebiegu części ustnej, w szkołach lub w miejscach zamieszkania uczestników.

Do logowania się na platformie itesty.edu.pl należy użyć tych samych loginów i haseł, które uczestnicy otrzymali na etapie okręgowym OJF.

II. Część pisemna

Część pisemna, w języku francuskim, składa się z następujących elementów.
• test gramatyczno-leksykalny z elementami tłumaczenia (20 pkt),
• ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego (10 pkt),
• zredagowanie wypowiedzi pisemnej (25 pkt).

Wypowiedź pisemna jest inspirowana lekturą dwóch tekstów źródłowych. Po zapoznaniu się z tekstami uczestnik redaguje wypowiedź w formie eseju (300-350 słów) na podany w poleceniu temat. W swojej wypowiedzi uczestnik powinien odwołać się do tekstów oraz zająć stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorów, wyrażając jednocześnie własne zdanie odnośnie podjętej w tekstach tematyki. Wypowiedź pisemna nie może być streszczeniem tekstów źródłowych.

Na wykonanie wszystkich zadań części pisemnej zawodów III stopnia uczestnicy mają w sumie 180 minut.

III. Część ustna
Część ustna, w języku polskim i w języku francuskim, obejmuje następujące zadania z wylosowanego przez uczestnika zestawu (oto przykładowy zestaw):
• analiza i interpretacja fragmentu tekstu literackiego w oparciu o jedną z trzech obowiązkowych lektur (fragmenty nie będą przekraczać 10 linijek tekstu). Zadanie wykonywane jest w języku polskim. (25 pkt.),
• zadanie o charakterze mediacyjnym w interakcji z komisją, polegające na przetworzeniu informacji, w oparciu o materiały dotyczące realioznawstwa krajów francuskiego obszaru językowego (tekst, obraz, wykres, tabela, slogan reklamowy, przedmiot autentyczny). Zadanie wykonywane jest w języku francuskim. (20 pkt.).
Na wykonanie zadań części ustnej przewiduje się łącznie 25 minut, w tym około 8 minut na przygotowanie po wylosowaniu zestawu pytań i około 17 minut na realizację zadań przed komisją. W czasie przeznaczonym na przygotowanie uczestnik może sporządzić notatki i ogólny plan wypowiedzi.

Lista lektur obowiązkowych dla edycji 2022/2023 OJF:
1. Jacques Prévert, Paroles
2. Eugène Ionesco, La Leçon
3. Annie Ernaux, La place

Komentarze zamknięte