Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Przebieg zawodów etapu centralnego – komunikat KG OJF

I. Część pisemna i ustna etapu centralnego odbędą się w trybie zdalnym:

  • część pisemna, w czwartek, 21 marca, w godzinach od 9.00 do 12.15, w szkołach uczestników;
  • część ustna, 22 marca, w godzinach, które zostaną podane w harmonogramie przebiegu części ustnej, w kolejnym komunikacie, w szkołach lub w miejscach zamieszkania uczestników.

Do logowania się na platformie itesty.edu.pl należy użyć tych samych loginów i haseł, które uczestnicy otrzymali na etapie okręgowym OJF.

II. Część pisemna

Część pisemna, w języku francuskim, składa się z następujących elementów.
  • test gramatyczno-leksykalny z elementami tłumaczenia (20 pkt),
  • ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego (10 pkt),
  • zredagowanie wypowiedzi pisemnej (25 pkt).
Wypowiedź pisemna jest inspirowana lekturą dwóch tekstów źródłowych. Po zapoznaniu się z tekstami uczestnik redaguje wypowiedź w formie eseju (300-350 słów) na podany w poleceniu temat. W swojej wypowiedzi uczestnik powinien odwołać się do tekstów oraz zająć stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorów, wyrażając jednocześnie własne zdanie odnośnie podjętej w tekstach tematyki. Wypowiedź pisemna nie może być streszczeniem tekstów źródłowych.
Na wykonanie wszystkich zadań części pisemnej zawodów III stopnia uczestnicy mają w sumie 180 minut.

III. Część ustna

Część ustna, w języku polskim i w języku francuskim, obejmuje następujące zadania z wylosowanego przez uczestnika zestawu (oto przykładowy zestaw):
  • analiza i interpretacja fragmentu tekstu literackiego w oparciu o jedną z trzech obowiązkowych lektur (fragmenty nie będą przekraczać 10 linijek tekstu). Zadanie wykonywane jest w języku polskim. (25 pkt.),
  • zadanie o charakterze mediacyjnym w interakcji z komisją, polegające na przetworzeniu informacji, w oparciu o materiały dotyczące realioznawstwa krajów francuskiego obszaru językowego (tekst, obraz, wykres, tabela, slogan reklamowy, przedmiot autentyczny). Zadanie wykonywane jest w języku francuskim. (20 pkt.).
Na wykonanie zadań części ustnej przewiduje się łącznie 25 minut, w tym około 8 minut na przygotowanie po wylosowaniu zestawu pytań i około 17 minut na realizację zadań przed komisją. W czasie przeznaczonym na przygotowanie uczestnik może sporządzić notatki i ogólny plan wypowiedzi.
 
Lista lektur obowiązkowych dla edycji 2023/2024 OJF:
1. Jean Giraudoux – La guerre de Troie n’aura pas lieu
2. Arthur Rimbaud – Une saison en enfer
3. Jean-Marie Gustave Le Clézio – L’Africain

Komentarze zamknięte