Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych do etapu centralnego – do 21 lutego 2019

Przypominamy, iż zgodnie z Harmonogramem Olimpiady, Komitet Główny opublikuje w terminie do 21 lutego 2019, na oficjalnej stronie internetowej OJF, zakodowaną listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.

Zawody centralne OJF w Łodzi

Tegoroczny finał Olimpiady Języka Francuskiego odbędzie się w dn. 4-6 kwietnia w Instytucie Romanistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Etap okręgowy XLII Olimpiady Języka Francuskiego
Adresy

Drugi etap OJF – okręgowy – odbędzie się 11 stycznia (piątek) 2019 roku. Część pisemna będzie odbywać się we wszystkich okręgach w godzinach 11.00 – 14.00.

Uczestnicy powinni zgłosić się z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut,
a w okręgach z wysoką liczbą uczestników – Kraków, Warszawa, Śląsk – z wyprzedzeniem 30 minut, ponieważ egzamin rozpocznie się punktualnie o godz. 11.00, a pierwszą część testu stanowi ćwiczenie na rozumienie ze słuchu (podczas którego nie wolno wejść do sali).

Należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość – dowód osobisty i/lub legitymacja szkolna, jak też wypełnione i podpisane oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Część ustna rozpocznie się ok. godz. 14.30 – 15.00 (określenie dokładnej godziny leży w gestii danego Komitetu Okręgowego i zależy od liczby uczestników). W pierwszej kolejności do tej części egzaminu przystępują uczestnicy zamiejscowi.
W okręgach, w których do etapu okręgowego została zakwalifikowana wysoka liczba uczestników, egzaminy ustne będą się odbywać również w sobotę, 12 stycznia.
Uwaga! W Krakowie część ustna ma miejsce wyłącznie w piątek 11 stycznia.

Podajemy dane adresowe Komitetów Okręgowych OJF:

1. KO Gdańsk – Instytut Filologii Romańskiej, budynek Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51, 80-952 Gdańsk; informacje dot. sal będą zamieszczone przy wejściu, w dniu egzaminu.

2. KO Śląsk – Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec; informacje dot. sal będą zamieszczone przy wejściu, w dniu egzaminu.

3. KO Kraków – Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, budynek główny – część pisemna: Audytorium im. Prof. Danka (I piętro), część ustna w salach na II piętrze – szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu; dojazd z dworców PKP/PKS: tramwaje w kierunku Bronowic, przystanek: Uniwersytet Pedagogiczny.

4. KO Lublin – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 A, budynek Wydziału Humanistycznego (tzw. nowy humanik, wejście w prześwicie obok oddziału SKOK). Część pisemna: sala obrad Rady Wydziału (parter); część ustna: sale 517 i 518 (5. piętro).

5. KO Łódź – Alliance Française Manufaktura, ul. Drewnowska 58A, 91-002 Łódź; wejście od ul. Zachodniej za żółtymi literami tworzącymi napis „Manufaktura”, windą na II piętro (na którym znajduje się tylko Alliance Française): sale Molière, Piaf.

6. KO Poznań – Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. Część pisemna odbędzie się w sali C2 (parter); a część ustna w salach na V piętrze bloku A – szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu.

7. KO Wrocław – Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Biskupa Nankiera 4, 50-140 Wrocław. Dojazd tramwajami nr 6, 7 (przystanek: Uniwersytecka); nr 8, 9, 11, 17 (przystanek: Hala Targowa). Informacje dot. sal zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu.

8. KO Warszawa – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Uniwersytet Warszawski, Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa. Część pisemna i część ustna (11.01 – po południu oraz 12.01 – przez cały dzień) – sale na I piętrze i na parterze, dokładne informacje zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu. Dojazd metrem 1, kierunek Kabaty, stacja: Wierzbno lub autobusem 174 z przystanku Dworzec Centralny 05, kierunek Bokserska, przystanek: Ksawerów.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia, wiary w swoje możliwości, pogody ducha i dobrych wrażeń!

Ważna informacja dla uczestników etapu okręgowego XLII OJF

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego Olimpiady powinni złożyć oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018 r., poz. 1000).

Ww. oświadczenie podpisuje osobiście uczeń pełnoletni lub też prawny opiekun ucznia niepełnoletniego.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Tak przygotowane oświadczenia należy dostarczyć organizatorom przystępując do części pisemnej etapu okręgowego.

Złożenie oświadczenia jest obowiązkowe.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XLII OJF

Zgodnie z Programem OJF zawody II stopnia (etap okręgowy) przebiegają dwuetapowo: wszyscy zakwalifikowani uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej zawodów.

I. W części pisemnej uczestnicy wykonują pracę testową złożoną z trzech elementów:

 • testu gramatyczno-leksykalnego, w tym ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego (30 pkt.);
 • dłuższej wypowiedzi pisemnej: list formalny lub rozprawka lub artykuł publicystyczny (20 pkt.);
 • rozumienia ze słuchu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania do nagrania w  języku francuskim dwukrotnie odtworzonego z nośnika audio (10 pkt.).

II. Część ustna przebiega następująco:

 • uczestnicy przygotowują wypowiedzi na 3 tematy wybrane z listy (każdy temat z osobnej grupy tematycznej – pełna lista znajduje się w Programie Olimpiady);
 • po wejściu do sali uczestnik informuje komisję jakie tematy przygotował, a komisja wybiera jeden z podanych tematów i ten temat jest przedstawiany przez uczestnika;
 • podczas odpowiedzi można mieć przy sobie plan wypowiedzi – w punktach, bez notatek i bez treści szczegółowych;
 • nie dopuszcza się możliwości przedstawienia tematu za pomocą prezentacji multimedialnej;
 • w przypadku wyboru tematu związanego ze sztukami plastycznymi (malarstwo, grafika, rzeźba, moda) lub architekturą, uczestnik może mieć przy sobie odpowiednie reprodukcje/zdjęcia – o czym informuje komisję i upewnia się, czy może ich użyć;
 • mapek nie należy przynosić, ponieważ geografia Francji jest na tyle znana wszystkim członkom komisji, że posługiwanie się mapkami nie jest konieczne;
 • przedstawienie danego tematu przez uczestnika winno trwać maksymalnie 7 minut; Komisja będzie przerywać prezentacje trwające dłużej;
 • odpowiedź podczas części ustnej będzie oceniana według określonych kryteriów; kryteria można pobrać tutaj.

Życzymy wszystkim uczestnikom owocnych przygotowań.

Próg punktowy po etapie szkolnym XLII OJF

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 72 punkty dla klas dwujęzycznych i nie dwujęzycznych.

Testy z etapu szkolnego, sprawdzone w komisjach szkolnych, zostały poddane weryfikacji w Komitetach Okręgowych OJF: zweryfikowane wyniki stanowiły podstawę do ustalenia podanego progu, umożliwiającego kwalifikację uczestników do etapu okręgowego bieżącej edycji OJF.

Zgodnie z harmonogramem XLI OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów do dnia 11 grudnia br.

Jeżeli do 11 grudnia szkoła nie otrzyma wiadomości od odpowiedniego Komitetu Okręgowego, to oznacza, że uczniowie z danej szkoły nie zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego XLII OJF.

BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

8 listopada br. (czwartek), w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLII OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędne do pobrania testów i innych dokumentów związanych z przeprowadzeniem etapu szkolnego OJF.

Prosimy o upewnienie się, że są Państwo w posiadaniu tych danych.

W razie wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem strony OJF admin@ojf.org.pl i Komitetem Głównym OJF ojf@ojf.org.pl

Przy kontaktach z Administratorem i KG OJF należy zawsze podawać dane szkoły (nazwa i adres) oraz używać adresu elektronicznego wpisanego w formularzu rejestracyjnym.

Komitet Główny OJF

Od 15 września do 15 października 2018 – obowiązek zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie

Zgodnie z HARMONOGRAMEM do 15 października 2018, do północy, dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel może dokonać zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie, podając informację o liczbie uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach.
Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie: www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
UWAGA: prawidłowa rejestracja jest potwierdzana automatycznym mailem zwrotnym do Dyrektora szkoły. Jeśli adresat nie otrzymał potwierdzenia rejestracji to oznacza, że szkoła nie została zapisana w bazie uczestników Olimpiady i należy jak najszybciej mailowo powiadomić o tym fakcie administratora strony OJF: admin@ojf.org.pl
8 listopada 2018 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrują się na oficjalnej stronie Olimpiady.
Przystąpienie uczestnika do Olimpiady jest traktowane jako wyrażenie przez niego lub (w przypadku uczestników małoletnich) jego opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników Olimpiady. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją REGULAMINU OJF, podanego do publicznej wiadomości na stronie: www.ojf.org.pl

Zwykle biorę galaretkę Kamagra doustnie, ponieważ nie jest to aż tak gorzkie (weekendowcy są oczywiście lepsi, ponieważ smakują jak mleko w proszku), ale normalni też mi nie przeszkadzają. Przeżuwam i po prostu spłukuję małą ilością wody.

Fotoreportaż z finału XLI Olimpiady Języka Francuskiego

Kliknij tutaj by przejść do galerii zdjęć

Kliknij tutaj by przejść do galerii zdjęć

Szanowni Państwo – Drodzy Uczestnicy, Rodzice Uczestników, Nauczyciele

XLI Olimpiada Jezyka Francuskiego została zakończona. W dniach 15-16 marca w Gdańsku odbyły się zawody etapu centralnego – pisemne i ustne, a 17 marca miała miejsce uroczystość końcowa podczas której ogłoszono listy Finalistów i Laureatów XLI OJF.

Życzymy wszystkim Uczestnikom dalszych sukcesów na drodze doskonalenia znajomości języka francuskiego oraz poznawania różnorodnych kultur krajów i regionów frankofońskich!
Organizatorzy OJF