TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

 • Wystąpił błąd: kanał prawdopodobnie nie działa. Spróbuj ponownie później.

Ważna informacja dla uczestników etapu okręgowego XL OJF

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego Olimpiady powinni złożyć oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Ww. oświadczenie podpisuje osobiście uczeń pełnoletni lub też prawny opiekun ucznia niepełnoletniego.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Tak przygotowane oświadczenia należy dostarczyć organizatorom przystępując do części pisemnej etapu okręgowego.

Złożenie oświadczenia jest OBOWIĄZKOWE.

Etap okręgowy XL Olimpiady Języka Francuskiego

Drugi etap OJF – okręgowy – odbędzie się 13 stycznia (piątek) 2017 roku. Część pisemna będzie odbywać się we wszystkich okręgach w godzinach 11.00 – 14.00.
Uczestnicy powinni zgłosić się z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut (lub 30 minut – w dużych okręgach, takich jak Kraków, Warszawa, Śląsk), ponieważ egzamin rozpocznie się punktualnie o godz. 11.00, a pierwszą część testu stanowi ćwiczenie na rozumienie ze słuchu (podczas którego nie wolno wejść do sali).
Należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość – dowód osobisty i/lub legitymacja szkolna, jak też wypełnione i podpisane oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Część ustna rozpocznie się o godz. 14.30 – 15.00 (określenie dokładnej godziny leży w gestii danego Komitetu Okręgowego i zależy od liczby uczestników). W pierwszej kolejności do tej części egzaminu przystępują uczestnicy zamiejscowi.
W okręgach, w których do etapu okręgowego została zakwalifikowana wysoka liczba uczestników, egzaminy ustne będą się odbywać również w sobotę, 14 stycznia.

Podajemy dane adresowe wszystkich Komitetów Okręgowych OJF:

1. KO Gdańsk – Katedra Filologii Romańskiej, budynek Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51, 80-952 Gdańsk; część pisemna: sala nr 024; część ustna: sale 377 – 381;

2. KO Śląski – Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec; aule na poziomie -1; informacje dotyczące dojazdu znajdują się pod tym linkiem http://romanistyka.us.edu.pl/o-instytucie/struktura-instytutu/sekretariat.html

3. KO Kraków – Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, budynek główny – część pisemna: Audytorium im. Prof. Danka (I piętro), część ustna w salach na II piętrze – szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu; dojazd z dworców PKP/PKS: tramwaje w kierunku Bronowic, przystanek: Uniwersytet Pedagogiczny;

4. KO Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Romańskiej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: część pisemna – w sali 114 CTW (I piętro) w budynku Centrum Transferu Wiedzy (wejście od ul. Łopacińskiego, budynek prostopadły do ul. Łopacińskiego); część ustna – sale 345 i 411, Instytut Filologii Romańskiej, Gmach Główny KUL (najstarszy budek KUL, wejście główne od Al. Racławickich, z holu głównego schodami po prawej stronie wejść na 3. piętro i korytarzem prosto do końca).

5. KO Łódź – Alliance Française Manufaktura, ul. Drewnowska 58A, 91-002 Łódź; wejście od ul. Zachodniej za żółtymi literami tworzącymi napis „Manufaktura”, windą na II piętro (na którym znajduje się tylko Alliance Française): sale Molière, Piaf i Coco;

6. KO Poznań – Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. Część pisemna odbędzie się w sali C2 (parter); a część ustna w salach na V piętrze bloku A – szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu;

7. KO Wrocław – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Romańskiej, Pl. Biskupa Nankiera 4, 50-140 Wrocław, część pisemna – sala 3.8 ; dojazd tramwajami nr 6, 7 (przystanek: Uniwersytecka); nr 8, 11, 17 (przystanek: Hala Targowa);

8. KO Warszawa –Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Uniwersytet Warszawski, Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa. Część pisemna w salach 105 i 107 (I piętro) oraz 217 (II piętro) – wg tablicy ogłoszeń na I piętrze. Część ustna (13.01 – po południu oraz 14.01 – przez cały dzień) – w salach na I piętrze.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia, wiary w swoje możliwości, pogody ducha i dobrych wrażeń!

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XL OJF

Zgodnie z Programem OJF zawody II stopnia (etap okręgowy) przebiegają dwuetapowo: wszyscy zakwalifikowani uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej zawodów.

I. W części pisemnej uczestnicy wykonują pracę testową złożoną z trzech elementów:

 • testu gramatyczno-leksykalnego (30 pkt.);
 • dłuższej wypowiedzi pisemnej typu list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny (20 pkt.);
 • rozumienia ze słuchu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania do nagrania w  języku francuskim dwukrotnie odtworzonego z nośnika audio (10 pkt.).

II. Część ustna przebiega następująco:

 • uczestnicy przygotowują wypowiedzi na 3 tematy wybrane z listy (każdy temat z osobnej grupy tematycznej – pełna lista znajduje się w Programie Olimpiady);
 • po wejściu do sali uczestnik informuje komisję jakie tematy przygotował, a komisja wybiera jeden z podanych tematów i ten temat jest przedstawiany przez uczestnika;
 • podczas odpowiedzi można mieć przy sobie plan wypowiedzi – w punktach, bez notatek i bez treści szczegółowych;
 • nie dopuszcza się możliwości przedstawienia tematu za pomocą prezentacji multimedialnej;
 • w przypadku wyboru tematu związanego ze sztukami plastycznymi (malarstwo, grafika, rzeźba, moda) lub architekturą, uczestnik może mieć przy sobie odpowiednie reprodukcje/zdjęcia – o czym informuje komisję i upewnia się, czy może ich użyć;
 • mapek nie należy przynosić, ponieważ geografia Francji jest na tyle znana wszystkim członkom komisji, że posługiwanie się mapkami nie jest konieczne;
 • przedstawienie danego tematu przez uczestnika winno trwać maksymalnie 8 minut; Komisja będzie przerywać prezentacje trwające dłużej;
 • odpowiedź podczas części ustnej będzie oceniana według określonych kryteriów; kryteria można pobrać tutaj.

Życzymy wszystkim uczestnikom owocnych przygotowań.

Po etapie szkolnym XL OJF

Zgodnie z Harmonogramem XL Olimpiady Języka Francuskiego, 20 listopada 2016 roku minął termin przesłania przez Szkoły protokołów z przebiegu etapu szkolnego – w wersji papierowej oraz elektronicznej

Wraz z protokołami zostały przesłane sprawdzone prace, które uzyskały wynik minimum 60% liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym. Przypominamy, że osiągnięcie wyniku 60 % NIE OZNACZA kwalifikacji do etapu okręgowego.

Przesłane przez Szkoły prace uczestników etapu szkolnego są obecnie weryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac, Komitet Główny ustali i poda do wiadomości tegoroczny próg, umożliwiający kwalifikację do zawodów stopnia okręgowego OJF.

Zgodnie z Harmonogramem XL OJF, ostateczny termin powiadomienia Szkół o kwalifikacji uczniów do etapu okręgowego to 10 grudnia 2016 r.

XL Olimpiada Języka Francuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

4 listopada br. w godzinach 9.00 – 11.00 odbędzie się etap szkolny XL OJF w formie pisemnej, w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady. Wspólna godzina rozpoczęcia etapu szkolnego jest obowiązkowa dla wszystkich szkół startujących w OJF.
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań testowych przewidzianych na etapie zawodów I stopnia wynosi 120 minut.

Przed przystąpieniem do udziału w zawodach I stopnia uczestnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość. Na etapie szkolnym zabrania się wnoszenia do sali i korzystania z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych – m.in. słowników, notatek, itp. Uczestnik zawodów I stopnia ma zakaz posiadania telefonu komórkowego oraz opuszczania sali w czasie trwania zawodów.

W folderze udostępnionym do pobrania przez Szkoły na kilka dni przed etapem szkolnym znajdują się:
1. testy (wersja dla klas niedwujęzycznych oraz wersja dla klas dwujęzycznych),
2. klucze do testów,
3. formularze protokołów do wypełnienia.

Prosimy o bardzo dokładne sporządzenie protokołów, zgodnie z zamieszczonymi uwagami, oraz o zastosowanie się do wszystkich wskazówek dot. terminu i sposobu przesyłania protokołów – w wersji elektronicznej oraz papierowej (wraz z testami). Do protokołu należy wpisać wyniki wszystkich uczestników, niezależnie od osiągniętych wyników.

Przypominamy, że protokoły przesyłają Państwo do odpowiednich Komitetów Okręgowych w dwojakiej formie:
na adres pocztowy (protokoły podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły)
oraz na adres elektroniczny (dopuszczalne formaty wersji elektronicznej – doc./docx./rtf.).
Adresy pocztowe i elektroniczne Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie OJF pod zakładką „Komitety Okręgowe”.

Wraz z protokołami w wersji papierowej Szkoły są zobowiązane do przesłania sprawdzonych testów o wyniku co najmniej 60 punktów.

Osiągnięcie przez uczniów wyniku 60 punktów i wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów. Próg warunkujący kwalifikację do zawodów II stopnia nie jest stały – jest określany corocznie przez Komitet Główny po weryfikacji prac z etapu szkolnego oraz sporządzeniu protokołów zbiorczych przez wszystkie Komitety Okręgowe.

O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane przez Komitety Okręgowe w terminie do 10 grudnia 2016 r.

Uczestnikom życzymy powodzenia!
Komitet Główny OJF

BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE!!!

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

4 listopada br., w piątek, w godzinach 9.00 – 11.00 odbędzie się etap szkolny XL OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędne do pobrania testów i innych dokumentów zw. z przeprowadzeniem etapu szkolnego OJF.

Prosimy o upewnienie się, że są Państwo w posiadaniu tych danych.

W razie wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem strony OJF admin@ojf.org.pl i Komitetem Głównym OJF ojf@ojf.org.pl

Przy kontaktach z Administratorem i KG OJF należy zawsze podawać dane szkoły (nazwa i adres) oraz używać adresu elektronicznego podanego w formularzu rejestracyjnym.

Komitet Główny OJF

Problemy z rejestracją szkoły? Brak potwierdzenia rejestracji? …

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów technicznych związanych z rejestracją szkoły bezpośrednio do Administratora: admin@ojf.org.pl.
Dotyczy to nie tylko problemów z rejestracją, braku informacji zwrotnej potwierdzającej prawidłowość rejestracji, ale również zmiany liczby uczniów biorących udział w Olimpiadzie.
Równocześnie przypominamy, że termin rejestracji mija jutro tj. 15 października 2016 r.

fot.studiotomcom.pl

fot.studiotomcom.pl

Przypominamy o terminie zgłoszenia udziału w XL OJF

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Nauczycieli języka francuskiego do rejestracji szkół oraz uczniów do udziału w tegorocznej edycji Olimpiady Języka Francuskiego.

Do 15 października 2016 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele mogą dokonać zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez FORMULARZ elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej www.ojf.org.pl.

Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszą rejestrację.

Zapraszamy Dyrekcje i/lub Nauczycieli j. francuskiego do rejestracji szkół oraz uczniów do udziału w OJF

Do 15 października 2016 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach.
Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez FORMULARZ na stronie internetowej www.ojf.org.pl.
Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie. Prosimy o jak najszybszą rejestrację.

fot. Internet

fot. Internet

Program i Regulamin OJF 2016-2019

Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM i REGULAMINEM Olimpiady Języka Francuskiego na lata 2016-2019.