Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Komunikat nr 5

W celu zapewnienia maksymalnie sprawnego przebiegu bieżącej edycji Olimpiady, po doświadczeniach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem etapu szkolnego, Komitet Główny OJF uprzejmie przypomina o kilku prostych zasadach i apeluje o ich przestrzeganie:

 • zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dot. organizacji OJF – Harmonogramem, Regulaminem i Programem;
 • częste i dokładne zapoznawanie się ze wszystkimi wiadomościami i komunikatami ukazującymi się na stronie internetowej OJF;
 • kierowanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i problemów do odpowiednich instancji OJF – Komitetów Okręgowych lub Komitetu Głównego lub Administratora strony internetowej;
 • zwracając się do organizatorów OJF należy zawsze i bez wyjątku podawać imię i nazwisko, status (uczeń, uczestnik OJF, rodzic, nauczyciel, dyrektor), nazwę szkoły i miejscowość;
 • kierowanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i problemów jak najwcześniej to możliwe, bez zbędnej zwłoki, a nie na tzw. ostatnią chwilę.

Komitet Główny życzy wszystkim osobom związanym z Olimpiadą Języka Francuskiego cierpliwości, wzajemnej życzliwości i wspólnego podejmowania działań, tak aby bieżąca edycja Olimpiady została przeprowadzona skutecznie w trudnych i nowych dla wszystkich warunkach.

Zmiana komunikatu nr 2 KG OJF w części dot. sposobu pobierania przez szkoły loginów i haseł dla uczniów

W celu ułatwienia szkołom organizacji etapu szkolnego i zapewnienia skutecznego dostępu do platformy z testami, ustala się co następuje:

W mailu potwierdzającym rejestrację udziału w OJF każda szkoła otrzymała informację z adresem strony wewnętrznej OJF wraz z loginem i hasłem.
Po zalogowaniu się, szkoły mogą pobrać indywidualne kody i loginy dla uczniów, które umożliwią uczniom dostęp do platformy z testami.

Jednocześnie szkoły pobiorą tabelę protokołu etapu szkolnego.

Komunikat nr 4 w sprawie postępowania w przypadku problemów technicznych w trakcie rozwiązywania testu przez ucznia

Jeśli uczeń, z przyczyn różnych, zostanie „wyrzucony” z platformy z testami podczas wykonywania zadań, powinien na nowo się zalogować i kontynuować wykonywanie zadań klikając na ikonkę z napisem „WZNÓW TEST”.

System przywróci ucznia do zadania, na którym zakończył wykonywanie testu.

Komunikat nr 3 KG OJF z dn. 29.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

 1. Etap szkolny OJF będzie przeprowadzony poprzez platformę: www.itesty.edu.pl
 2. Każdy uczeń otrzyma indywidualny login (w formie wygenerowanego specjalnie na tę okazję adresu e-mail) oraz indywidualne hasło.
 3. Po otrzymaniu przez Państwa maila z loginami i hasłami uczniów, należy je przesłać osobno każdemu uczniowi, na przykład, poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy, aby uczniowie potwierdzili Państwu otrzymanie loginu i hasła.
 4. Nadzór nad uczestnikami etapu szkolnego OJF należy prowadzić przez wykorzystywane przez Państwa platformy do zdalnego nauczania (Teams, Zoom, Google Meet, itp.).
 5. Przebieg zawodów musi być nagrywany. Komisja Szkolna nagrywa twarze uczestników, nie ma konieczności nagrywania ich ekranów.
  (nagrywanie odbywa się na podstawie zgód na wykorzystanie wizerunku, podpisywanych na użytek szkół macierzystych, Komitet Główny OJF nie będzie upubliczniał przygotowanych nagrań).

Komunikat nr 2 KG OJF z dn. 26.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających wykonanie testu etapu szkolnego online, zmianie ulega również forma udostępnienia testu:

 • Indywidualne loginy dla każdego ucznia do platformy z testem zostaną przesłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali podani do kontaktu, najpóźniej do poniedziałku 2 listopada 2020.
 • Platforma z testami zostanie automatycznie uruchomiona w dniu etapu szkolnego tj. 4 listopada 2020, w godzinach od 9.00 do 12.00, zgodnie z Harmonogramem OJF.
 • Uczniowie zarejestrowani do udziału w Olimpiadzie wykonają test w warunkach kontrolowanej samodzielności tzn. podczas lekcji odbywających się zdalnie, pod nadzorem nauczyciela upoważnionego przez dyrekcję szkoły. Z zastrzeżeniem, że jeden nauczyciel pilnuje na jednym ekranie maksymalnie 15 uczniów.
 • Uczniowie są zobowiązani udostępniać swój wizerunek oraz dźwięk nauczycielowi nadzorującemu wykonanie testu. Podczas wykonywania testu uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
 • Nauczyciel nadzorujący zdalnie etap szkolny jest zobowiązany nagrać audio-wizualnie jego przebieg. Komitet Główny OJF zastrzega sobie możliwość wglądu do nagrania wraz z ewentualnymi zapisami na czacie. Nauczyciel jest zobowiązany zachować nagranie do końca bieżącego roku kalendarzowego. Po tym terminie nagranie należy skutecznie usunąć.
 • Sprawdzenie testu i podanie wyników pozostają w gestii Komitetu Głównego OJF.
 • Ponadto zgodnie z informacją, którą jako Organizatorzy Olimpiady otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej w dn. 20 października 2020: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązania umożliwiające uczniom, w tym trudnym czasie, przystąpienie do zawodów szkolnych Olimpiady. Prosimy o regularne śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie www.ojf.org.pl.

Pierwszy Komunikat Komitetu Głównego OJF w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (19.10.2020)

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu szkolnego etapu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021, a związanymi ze stanem epidemii, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż zostały przyjęte następujące dokumenty dotyczące etapu szkolnego:
1) Aneks do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego 2020/21.
2) Aneks do Programu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego 2020/21.

Tekst Aneksów znajdują się odpowiednio pod zakładkami REGULAMIN oraz PROGRAM.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

Zmiana terminu etapu szkolnego

Ze względu na nakładające się terminy trzech olimpiad językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej, informujemy, iż przesunęliśmy termin Olimpiady Języka Francuskiego na środę 4 listopada 2020.

Harmonogram i program XLIV Olimpiady Języka Francuskiego 2020-2021

Uprzejmie informujemy, że w zakładkach o nazwie PROGRAM i HARMONOGRAM, zostały zamieszczone dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z terminami poszczególnych etapów Olimpiady oraz z wymaganiami programowymi. Jednocześnie zastrzegamy możliwość zmian w HARMONOGRAMIE i w PROGRAMIE w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością bieżącego dostosowywania działań do ewentualnych jej skutków. W związku z tym prosimy o regularne śledzenie komunikatów, które będziemy zamieszczać na oficjalnej stronie Olimpiady.

Szósty Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie zmian przebiegu XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(27.04.2020)

Szanowni Państwo!

Komitet Główny OJF uprzejmie przeprasza za opóźnienie z jakim dotrą do Szkół przesyłki z zaświadczeniami o uzyskaniu tytułu finalisty XLIII Olimpiady Języka Francuskiego przez uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego. Opóźnienie jest spowodowane ograniczonym dostępem do budynków systemu edukacji i skróconym czasem otwarcia placówek pocztowych.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

Piąty Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie zmian przebiegu XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(06.04.2020)

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu ostatniego etapu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019 / 2020, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty XLIII Olimpiady Języka Francuskiego dla uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego będą wysyłane do Szkół – po 15 kwietnia br.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego