Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Szósty Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie zmian przebiegu XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(27.04.2020)

Szanowni Państwo!

Komitet Główny OJF uprzejmie przeprasza za opóźnienie z jakim dotrą do Szkół przesyłki z zaświadczeniami o uzyskaniu tytułu finalisty XLIII Olimpiady Języka Francuskiego przez uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego. Opóźnienie jest spowodowane ograniczonym dostępem do budynków systemu edukacji i skróconym czasem otwarcia placówek pocztowych.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

Piąty Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie zmian przebiegu XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(06.04.2020)

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu ostatniego etapu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019 / 2020, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty XLIII Olimpiady Języka Francuskiego dla uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego będą wysyłane do Szkół – po 15 kwietnia br.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

Czwarty Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie zmian przebiegu XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(30.03.2020)

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu ostatniego etapu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż został przyjęty Aneks do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego 2019/20.

Tekst Aneksu znajduje się pod zakładką Regulamin.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

MATURZYSTO ODWAŻ SIĘ MARZYĆ!

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. W tym roku odbędzie się jego XIII edycja.

W tym roku Komisja wybierze 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Kwota ta pozwala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe
i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
 • wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
 • ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
 • uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Fundatorem Stypendium jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.
Rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi.

Rekrutacja odbywa się przez formularz internetowy dostępny na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1UuqkK8scl79fD5iQO2mXXnTs7xeJJ0dYG71vavw0nh0/viewform?edit_requested=true

Osoba kontaktowa:
Marta Zenio, Koordynator Projektu
mzenio@paga.org.pl, tel.: 22/ 537 71 62

Trzeci Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie etapu centralnego XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(19.03.2020)

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze wytyczne MEN w sprawie reorganizacji etapu centralnego olimpiad przedmiotowych w roku 2020, KG OJF uprzejmie informuje, iż wyłonieni uczestnicy etapu centralnego (kandydaci do tytułu „finalisty”) są tym samym zwolnieni z obowiązku przesłania na adres OJF informacji o wyborze tekstów literackich do części ustnej.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

Drugi Komunikat KG w sprawie organizacji etapu centralnego OJF (17.03.2020)

Uprzejmie informujemy, iż 16 marca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło wytyczne w sprawie organizacji trzeciego etapu olimpiad i turniejów edycji 2019-2020.
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

Wytyczne MEN w sprawie organizacji trzeciego etapu olimpiad i turniejów

W związku z decyzją o zamknięciu szkół i uczelni wyższych od poniedziałku 16 marca br., Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że:
1. Należy odwołać trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów przy jednoczesnym zagwarantowaniu tytułu finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju. Przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej (zawodowej) oraz turnieju tytułu finalisty, zagwarantuje im możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom ww. olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a w przypadku finalistów olimpiad interdyscyplinarnych zapewni możliwość rekrutacji do szkół wyższych na warunkach określonych przez porozumienia z tymi szkołami.
[...]
Powyższe rozwiązania będą wymagały zmian w regulaminach olimpiad i turniejów. Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło już prace nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią taki sposób postępowania w tej wyjątkowej sytuacji.

Komitet Główny OJF pragnie zapewnić, że na bieżąco informować będziemy uczestników zawodów III stopnia o kolejnych rozwiązaniach prawnych proponowanych przez MEN.

Komitet Główny OJF

Pierwszy Komunikat Komitetu Głównego OJF
w sprawie organizacji etapu centralnego XLIII Olimpiady Języka Francuskiego
(13.03.2020)

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w konkursie oraz organizacji trzeciego etapu XLIII OJF, w związku ogłoszeniem przez Rząd RP stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Komitet Główny OJF podjął decyzję o reorganizacji etapu centralnego zawodów edycji 2019-2020.
Aby uniknąć konieczności przemieszczania się w kraju oraz zgromadzenia uczestników i organizatorów zawodów na terenie jednego obiektu, informujemy, iż nie przewidujemy organizacji egzaminu pisemnego i ustnego na Uniwersytecie Łòdzkim w Łodzi.
Szczegółowe informacje w sprawie sposobu realizacji przez uczestników zadań etapu centralnego zostaną udostępnione w najbliższych dniach po konsultacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Dziękujemy Państwu za zrozumienie, liczymy na owocną współpracę.
Jednocześnie mamy nadzieję na rychły powrót do naszych standardowych działań edukacyjnych.

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego

ZAKWATEROWANIE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO OJF

Organizator OJF zapewnia uczestnikom etapu centralnego zakwaterowanie. Noclegi są zarezerwowane pod adresem:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi
ul. Legionów 27
91-069 Łódź
tel. 42 6306680

Dojazd:
http://www.yhlodz.pl/pl/hostel-legionow/dojazd

Komitet Główny OJF zobowiązuje uczestników, którzy zadecydują,
że nie będą korzystać z noclegów zapewnionych przez organizatorów
do zawiadomienia o rezygnacji do dnia 15 marca najpóźniej.

Rezerwacja i pokrycie kosztów zakwaterowania dotyczą jedynie uczestników etapu centralnego OJF. Opiekunowie (nauczyciele,rodzina) dokonują rezerwacji i pokrywają koszty we własnym zakresie.

Informacje dotyczące części pisemnej oraz części ustnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje szczegółowe:

I. Część pisemna

 • część pisemna składa się z 2 wyodrębnionych elementów: testu kulturoznawczego oraz wypowiedzi pisemnej;
 • wypowiedź pisemna daje możliwość zdobycia 35 punktów, a test kulturoznawczy – 20 punktów; maksymalny wynik możliwy do zdobycia za całą część pisemną to 55 punktów;
 • całość trwa 3 godziny, uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania testu kulturoznawczego oraz pracują nad wypowiedzią pisemną w wybranej przez siebie kolejności;
 • wypowiedź pisemna polega na przedstawieniu analizy tekstu (wybranego dowolnie spośród dwóch) oraz wyrażeniu własnej opinii na temat problemu zawartego w tekście. Szczegółowe kryteria oceny wypowiedzi pisemnej można pobrać pod zakładką „Kryteria oceny”.

II. Część ustna

 • uczestnik odpowiada na temat JEDNEGO z wybranych tekstów i prezentuje analizę JEDNEGO fragmentu (pochodzącego z prezentowanego tekstu); wyboru dokonuje komisja;
 • uczestnik powinien mieć przy sobie teksty/fragmenty tekstów wybrane do pogłębionej analizy; na wydrukach/kserokopiach tekstów nie mogą widnieć żadne notatki;
 • uczestnik może mieć przy sobie plan wypowiedzi – w postaci bardzo zwięzłej, w punktach, bez treści szczegółowych;
 • jeżeli uczestnik uzna to za potrzebne i wzbogacające wypowiedź, może posłużyć się zdjęciami lub reprodukcjami, natomiast KG nie dopuszcza możliwości użycia prezentacji multimedialnej;
 • czas przewidziany na odpowiedź każdego uczestnika to 25 minut; czas trwania poszczególnych elementów, sposób ich oceniania i inne szczegóły są zamieszczone w kryteriach oceny wypowiedzi ustnej, które można pobrać pod zakładką „Kryteria oceny”.

Zasady zwrotu kosztów podróży dla uczestników etapu centralnego

1. Uczniowie ubiegający się o zwrot kosztów podróży na etap centralny proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • biletów (oryginał biletu dojazdu do Łodzi oraz ksero biletu powrotnego)
 • wypełnionego wniosku zwrotu kosztów podróży (prosimy o wpisanie w nim kosztów przejazdu w dwie strony).

2. O zwrot kosztów mogą się ubiegać wyłącznie uczniowie, którzy dojeżdżają spoza miasta, w którym odbywa się finał OJF. „Dojazd” rozumiany jest jako „dojazd z” lub „powrót do” miejsca zamieszkania, bądź też innego miejsca w Polsce, w którym przebywa uczeń ubiegający się o zwrot kosztów.
3. Zwrot kosztów przejazdu będzie dokonywany tylko na podstawie biletów datowanych na dzień rozpoczęcia i zakończenia Olimpiady. Zwracane mogą być wyłącznie koszty zakupu biletów autobusowych, kolejowych oraz przejazdu samochodem, według kalkulacji przedstawionej poniżej.

a) W przypadku biletów kolejowych zwroty będą dokonywane wyłącznie za:

 • przejazd II klasą TLK i Intercity (IC),
 • w przypadku zakupu biletu w transporcie innym niż II klasa Intercity (IC) lub TLK np. w transporcie EIP, EIC, EC, EN, MP, niezbędne jest oświadczenie od przewoźnika, iż kwota za bilety nie przewyższa kosztu II klasy Intercity (IC) lub TLK. Koszt kwalifikowalny jest maksymalnie do wysokości II klasy PKP Intercity (IC) lub TLK. Do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą ceny biletu w dniu rozpoczęcia i zakończenia Olimpiady znajdującą się na oficjalnej stronie przewoźnika.

Bilety zakupione przez Internet muszą zostać dostarczone w wersji wydrukowanej.

b) W przypadku dojazdu samochodem zwroty będą dokonywane na podstawie rozliczenia przejazdu. Kwota zwrotu za przejazd samochodem będzie należna do wysokości kosztów przejazdu II klasą TLK lub Intercity (IC). Prosimy o dołączenie zaświadczenia z PKP o koszcie podróży w obie strony lub wydruku ceny biletu z oficjalnego adresu PKP: https://rozklad-pkp.pl

UWAGA: Bez właściwych dokumentów wnioski nie będą rozpatrywane. Kserokopii biletów nie będzie można wykonać na miejscu zawodów, dlatego prosimy o wcześniejszy zakup biletów i przygotowanie kserokopii we własnym zakresie.

Koszty podróży będą zwracane w gotówce wyłącznie w dn. 3 kwietnia (piątek), w godzinach od 10.00 do 13.00, w gabinecie 4.62, czwarte piętro Wydziału Filologicznego UŁ, ul Pomorska 171/173, na podstawie kompletu przedłożonych i uprzednio wypełnionych przez uczestnika dokumentów. Brak któregokolwiek dokumentu (np. kserokopii biletu na podróż powrotną) uniemożliwi uczestnikowi otrzymanie zwrotu całości kwoty za przejazd.

W celu usprawnienia zwrotu kosztów prosimy zgłaszać się z wypełnionym wnioskiem zwrotu kosztów.