Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Informacja dotycząca części ustnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje szczegółowe:

 • uczestnik odpowiada na temat JEDNEGO z wybranych tekstów i prezentuje analizę JEDNEGO fragmentu (pochodzącego z prezentowanego tekstu); wyboru dokonuje komisja;
 • uczestnik powinien mieć przy sobie teksty/fragmenty tekstów wybrane do pogłębionej analizy; na wydrukach/kserokopiach tekstów nie mogą widnieć żadne notatki;
 • uczestnik może mieć przy sobie plan wypowiedzi – w postaci bardzo zwięzłej, w punktach, bez żadnych treści szczegółowych;
 • jeżeli uczestnik uzna to za potrzebne i wzbogacające wypowiedź, może posłużyć się zdjęciami lub reprodukcjami, natomiast KG nie dopuszcza możliwości użycia prezentacji multimedialnej;
 • czas przewidziany na odpowiedź każdego uczestnika to 25 minut; czas trwania poszczególnych elementów, sposób ich oceniania i inne szczegóły są zamieszczone w kryteriach oceny wypowiedzi ustnej, które można pobrać TUTAJ.

Informacja dotycząca części pisemnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje:

 • część pisemna składa się z 2 wyodrębnionych elementów: testu kulturoznawczego oraz wypowiedzi pisemnej;
 • wypowiedź pisemna daje możliwość zdobycia 35 punktów, a test kulturoznawczy – 20 punktów; maksymalny wynik możliwy do zdobycia za całą część pisemną to 55 punktów;
 • całość trwa 3 godziny, uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania testu kulturoznawczego oraz pracują nad wypowiedzią pisemną w dowolnej,wybranej przez siebie kolejności;
 • wypowiedź pisemna polega na przedstawieniu analizy tekstu (wybranego dowolnie spośród dwóch) oraz wyrażeniu własnej opinii na temat problemu zawartego w tekście. Szczegółowe kryteria oceny wypowiedzi pisemnej można pobrać TUTAJ.

Zasady zwrotu kosztów podróży dla uczestników etapu centralnego

 1. Uczniowie ubiegający się o zwrot kosztów podróży na etap centralny XLII Olimpiady Języka Francuskiego proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
  • biletów (oryginał biletu dojazdu do Łodzi oraz ksero biletu powrotnego)
  • wypełnionego wniosku zwrotu kosztów podróży (prosimy o wpisanie w nim kosztów przejazdu w dwie strony).
 2. O zwrot kosztów mogą się ubiegać wyłącznie uczniowie, którzy dojeżdżają spoza miasta, w którym odbywa się finał OJF. „Dojazd” rozumiany jest jako „dojazd z” lub „powrót do” miejsca zamieszkania, bądź też innego miejsca w Polsce, w którym przebywa uczeń ubiegający się o zwrot kosztów.
 3. Zwrot kosztów przejazdu będzie dokonywany tylko na podstawie biletów datowanych na dzień rozpoczęcia i zakończenia Olimpiady. Zwracane mogą być wyłącznie koszty zakupu biletów autobusowych, kolejowych oraz przejazdu samochodem.

  a) W przypadku biletów kolejowych zwroty będą dokonywane wyłącznie za:

  • przejazd II klasą TLK i Intercity (IC),
  • w przypadku zakupu biletu w transporcie innym niż II klasa Intercity (IC) lub TLK np. w transporcie EIP, EIC, EC, EN, MP, niezbędne jest oświadczenie od przewoźnika, iż kwota za bilety nie przewyższa kosztu II klasy Intercity (IC) lub TLK. Koszt kwalifikowalny jest maksymalnie do wysokości II klasy PKP Intercity (IC) lub TLK. Do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą ceny biletu w dniu rozpoczęcia i zakończenia Olimpiady znajdującą się na oficjalnej stronie przewoźnika.
 4. Bilety zakupione przez Internet muszą zostać dostarczone w wersji wydrukowanej.

  b) W przypadku dojazdu samochodem zwroty będą dokonywane na podstawie rozliczenia przejazdu. Kwota zwrotu za przejazd samochodem będzie należna do wysokości kosztów przejazdu II klasą TLK lub Intercity (IC). Prosimy o dołączenie zaświadczenia z PKP o koszcie podróży w obie strony lub wydruku ceny biletu z oficjalnego adresu PKP: https://rozklad-pkp.pl/

UWAGA: Bez właściwych dokumentów wnioski nie będą rozpatrywane. Kserokopii biletów nie będzie można wykonać na miejscu zawodów, dlatego prosimy o wcześniejszy zakup biletów i przygotowanie kserokopii we własnym zakresie.

Koszty podróży będą zwracane w gotówce wyłącznie w dn. 5 kwietnia (piątek), w godzinach od 10.30 do 12.30 oraz od 14.30 do 16.00, w gabinecie 4.62, czwarte piętro Wydziału Filologicznego UŁ, ul Pomorska 171/173 na podstawie kompletu przedłożonych i uprzednio wypełnionych przez uczestnika dokumentów. Brak któregokolwiek dokumentu (np. kserokopii biletu na podróż powrotną) uniemożliwi uczestnikowi otrzymanie zwrotu całości kwoty za przejazd.

W celu usprawnienia zwrotu kosztów prosimy zgłaszać się z wypełnionym wnioskiem zwrotu kosztów.

Jeśli chodzi o dojazd PKP na czwartkowe zawody pisemne, to najłatwiej jest wysiąść na Dworcu PKP Łódź Fabryczna, a stamtąd udać się tramwajem nr 12 w kierunku Stoki i wysiąść na przystanku Radiostacja. Wydział Filologii znajduje się naprzeciwko przystanku.

ZAKWATEROWANIE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO OJF

Noclegi dla uczestników są zarezerwowane w dwóch miejscach:

Schronisko Młodzieżowe (nr rez. 38891)
ul. Zamenhofa 13
Łódź
tel. 42 6366599

Schronisko Młodzieżowe (nr rez. 38890)
ul. Legionów 27
Łódź
tel.  42 6306680

Lista uczestników (wg kodów) – wg 2 miejsc zakwaterowania – znajduje się TUTAJ.

Komitet Główny OJF zobowiązuje uczestników, którzy zadecydują, że nie będą korzystać z noclegów zapewnionych przez organizatorów do zawiadomienia o rezygnacji do dnia 22 marca najpóźniej.

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XLII Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie dowolnie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF – punkt III.3

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem XLII OJF, uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Olimpiady już brali udział w etapie centralnym, nie mogą przygotować tych samych tekstów co w poprzednim roku (lub wcześniej), ale że powinni wybrać nowe.

W nieprzekraczalnym terminie, do dnia 25 marca należy przesłać na adres mailowy KG OJF ojf@ojf.org.pl:

 • pełną listę wybranych utworów: należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wyborze 10 wierszy, lub 5 nowel lub innych grup tekstów;
 • wersje elektroniczne (Word, PDF lub inny format) 2 fragmentów wybranych do dokładniejszej analizy (jednego wiersza, sceny teatralnej lub jej fragmentu, fragmentu powieści – w zależności od wybranych przez uczestnika lektur).

Fragmenty/teksty przeznaczone do analizy należy przesyłać w plikach opisanych nazwiskiem uczestnika, np. <Kowalski_Balzac> oraz <Kowalski_Ionesco>.

Rozmiar obu załączonych plików nie może przekraczać w żadnym razie 1 MB łącznie. Pliki o większych rozmiarach nie będą przyjmowane.

Przypominamy, że teksty na etap centralny mogą być czytane po francusku lub po polsku; tym samym, fragmenty tekstów do analizy mogą być przesyłane bądź po francusku, bądź po polsku.

Etap centralny odbędzie się w dn. 4 – 6 kwietnia (od czwartku od ok. godz. 15.30 do soboty do ok. godz. 14.00) w Łodzi. W dn. 4 kwietnia (czwartek) odbędzie się część pisemna, a dn. 5 kwietnia (piątek) odbędą się zawody ustne. Ogłoszenie wyników i rozdanie zaświadczeń będzie miało miejsce podczas uroczystego zakończenia etapu centralnego, w sobotę 6 kwietnia ok. godz. 11.00.

Dokładne informacje dot. sposobu, godzin i miejsc odbywania się poszczególnych części etapu centralnego, jak też zakwaterowania dla uczestników będą się ukazywać w najkrótszych możliwych terminach.

Kwalifikacja do etapu centralnego XLII OJF

Niniejszym Komitet Główny podaje wynik kwalifikacji do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Lista zakwalifikowanych do etapu centralnego wg indywidualnych kodów, jakie uczestnicy otrzymali przystępując do zawodów etapu okręgowego znajduje się TUTAJ.

Wyniki etapu okręgowego XLII OJF

Komitet Główny udostępnia wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) są podane wg indywidualnych kodów, jakie uczestnicy otrzymali przystępując do zawodów etapu okręgowego w poszczególnych okręgach.

KO Gdańsk
KO Kraków
KO Lublin
KO Łódź
KO Poznań
KO Śląsk
KO Warszawa
KO Wrocław

Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych do etapu centralnego – do 21 lutego 2019

Przypominamy, iż zgodnie z Harmonogramem Olimpiady, Komitet Główny opublikuje w terminie do 21 lutego 2019, na oficjalnej stronie internetowej OJF, zakodowaną listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.

Zawody centralne OJF w Łodzi

Tegoroczny finał Olimpiady Języka Francuskiego odbędzie się w dn. 4-6 kwietnia w Instytucie Romanistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
Zwykle biorę galaretkę Kamagra doustnie, ponieważ nie jest to aż tak gorzkie (weekendowcy są oczywiście lepsi, ponieważ smakują jak mleko w proszku), ale normalni też mi nie przeszkadzają. Przeżuwam i po prostu spłukuję małą ilością wody.

Etap okręgowy XLII Olimpiady Języka Francuskiego
Adresy

Drugi etap OJF – okręgowy – odbędzie się 11 stycznia (piątek) 2019 roku. Część pisemna będzie odbywać się we wszystkich okręgach w godzinach 11.00 – 14.00.

Uczestnicy powinni zgłosić się z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut,
a w okręgach z wysoką liczbą uczestników – Kraków, Warszawa, Śląsk – z wyprzedzeniem 30 minut, ponieważ egzamin rozpocznie się punktualnie o godz. 11.00, a pierwszą część testu stanowi ćwiczenie na rozumienie ze słuchu (podczas którego nie wolno wejść do sali).

Należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość – dowód osobisty i/lub legitymacja szkolna, jak też wypełnione i podpisane oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Część ustna rozpocznie się ok. godz. 14.30 – 15.00 (określenie dokładnej godziny leży w gestii danego Komitetu Okręgowego i zależy od liczby uczestników). W pierwszej kolejności do tej części egzaminu przystępują uczestnicy zamiejscowi.
W okręgach, w których do etapu okręgowego została zakwalifikowana wysoka liczba uczestników, egzaminy ustne będą się odbywać również w sobotę, 12 stycznia.
Uwaga! W Krakowie część ustna ma miejsce wyłącznie w piątek 11 stycznia.

Podajemy dane adresowe Komitetów Okręgowych OJF:

1. KO Gdańsk – Instytut Filologii Romańskiej, budynek Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51, 80-952 Gdańsk; informacje dot. sal będą zamieszczone przy wejściu, w dniu egzaminu.

2. KO Śląsk – Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec; informacje dot. sal będą zamieszczone przy wejściu, w dniu egzaminu.

3. KO Kraków – Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, budynek główny – część pisemna: Audytorium im. Prof. Danka (I piętro), część ustna w salach na II piętrze – szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu; dojazd z dworców PKP/PKS: tramwaje w kierunku Bronowic, przystanek: Uniwersytet Pedagogiczny.

4. KO Lublin – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 A, budynek Wydziału Humanistycznego (tzw. nowy humanik, wejście w prześwicie obok oddziału SKOK). Część pisemna: sala obrad Rady Wydziału (parter); część ustna: sale 517 i 518 (5. piętro).

5. KO Łódź – Alliance Française Manufaktura, ul. Drewnowska 58A, 91-002 Łódź; wejście od ul. Zachodniej za żółtymi literami tworzącymi napis „Manufaktura”, windą na II piętro (na którym znajduje się tylko Alliance Française): sale Molière, Piaf.

6. KO Poznań – Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. Część pisemna odbędzie się w sali C2 (parter); a część ustna w salach na V piętrze bloku A – szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu.

7. KO Wrocław – Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Pl. Biskupa Nankiera 4, 50-140 Wrocław. Dojazd tramwajami nr 6, 7 (przystanek: Uniwersytecka); nr 8, 9, 11, 17 (przystanek: Hala Targowa). Informacje dot. sal zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu.

8. KO Warszawa – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Uniwersytet Warszawski, Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa. Część pisemna i część ustna (11.01 – po południu oraz 12.01 – przez cały dzień) – sale na I piętrze i na parterze, dokładne informacje zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu. Dojazd metrem 1, kierunek Kabaty, stacja: Wierzbno lub autobusem 174 z przystanku Dworzec Centralny 05, kierunek Bokserska, przystanek: Ksawerów.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia, wiary w swoje możliwości, pogody ducha i dobrych wrażeń!