Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Komunikat nr 8 KG OJF z dn.13.12.2020 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLIV OJF

Zgodnie z decyzją władz państwowych i edukacyjnych zmieniającą daty ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021, Komitet Główny OJF wyznaczył nową datę etapu okręgowego XLIV na dzień 29.01.2021 r. (w okręgach o wysokiej liczbie uczestników część ustna może odbywać się również 30.01.2021 r.)

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie etapu okręgowego w trybie zdalnym, zmianie ulega forma udostępnienia testu pisemnego i sposób przeprowadzenia części ustnej:

 • do 25 stycznia 2021 indywidualne loginy do platformy itesty.pl dla każdego uczestnika etapu okręgowego, umożliwiające wykonanie testu pisemnego, zostaną przesłane na adresy mailowe uczniów podane przez szkoły oraz do wiadomości dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali wskazani w formularzu zgłoszeniowym jako osoby upoważnione do kontaktu z Organizatorem OJF.
 • Platforma itesty.pl zawierająca pisemny test konkursowy zostanie automatycznie uruchomiona dla uczestników w dniu etapu okręgowego, tj. 29 stycznia 2021, w godzinach od 9.00 do 11.00.
 • Test obowiązujący na drugim etapie zawodów będzie zawierał 4 ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu pisanego oraz 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie wysłuchanego dwukrotnie nagrania, tj. w sumie 8 ćwiczeń.
  Uwaga! Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do samodzielnego skontrolowania czy udostępniony mu formularz testu zawiera 8 zadań przedłożonych do realizacji.
 • W przypadku stacjonarnego funkcjonowania placówek edukacyjnych, uczestnicy będą wykonywać test on-line w siedzibie szkoły pod nadzorem nauczyciela, w przypadku obowiązku kontynuacji nauczania w formie zdalnej, uczestnicy będą wykonywać test on-line z miejsca zamieszkania pod nadzorem członka właściwego Komitetu Okręgowego OJF.
  Uwaga! W wypadku braku możliwości technicznych logowania się na platformę itesty.pl i wykonania testu w on-line w miejscu zamieszkania, zakwalifikowany do etapu okręgowego uczestnik zawodów zobowiązany jest do osobistego kontaktu ze szkołą w celu stworzenia przez placówkę dydaktyczną warunków technicznych umożliwiających udział w części pisemnej OJF w formie zdalnej.
 • W czasie realizacji części pisemnej testu uczestnicy są zobowiązani udostępniać swój wizerunek oraz dźwięk członkowi KO nadzorującemu wykonanie testu pisemnego (obowiązkowo uruchomić należy mikrofon i kamerę). Podczas wykonywania testu uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
 • Członek KO nadzorujący zdalnie uczestników etapu okręgowego utrwalać będzie jego przebieg w formie nagrania audio-wizualnego. Komitet Główny OJF zastrzega sobie możliwość jego odtworzenia oraz wglądu w ewentualne „rozmowy” zapisane na tzw. czacie grupy.
  Uwaga! KO zachowuje dokumentacją konkursową (tu: nagranie) do końca bieżącego roku szkolnego. Po tym terminie nagranie zostanie skutecznie usunięte z archiwum OJF.
 • Przystąpienie przez uczestnika do udziału w etapie okręgowym OJF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie przebiegu części pisemnej i ustnej. Brak zgody na nagrywanie automatycznie skutkuje samowykluczeniem się z uczestnictwa w zawodach etapu okręgowego. Nieudostępnienie obrazu (ekranu) i wyłączenie mikrofonu skutkuje unieważnieniem udziału w zawodach. Obie części etapu okręgowego – pisemna i ustna – uznane będą za ważne pod warunkiem udostępnienia przez uczestnika możliwości pełnego nagrania wizji i fonii jego udziału w egzaminie pisemnym i ustnym.
 • Sprawdzenie testu i podanie wyników wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego pozostają w gestii Komitetu Głównego OJF, w porozumieniu z Komitetami Okręgowymi.
 • Część ustna zawodów odbędzie się on-line przy użyciu komunikatora wskazanego przez właściwy Komitet Okręgowy. Uczestnicy przystępować będą do części ustnej ze swojego miejsca zamieszkania. Część ustna rozpocznie się w piątek, 29.01.2021 (nie wcześniej niż o godz.13.00) i/lub w sobotę, 30.01.2021 – w zależności od decyzji właściwego KO (przy dużej liczbie uczestników możliwy jest egzamin ustny w dn. 29-30.01.2021). Link do części ustnej zawodów przesłany zostanie do uczestników przez właściwy im KO.
  Uwaga! W wypadku braku możliwości technicznych logowania się przy pomocy komunikatora i przystąpienia do egzaminu ustnego w miejscu zamieszkania, zakwalifikowany do etapu okręgowego uczestnik zawodów zobowiązany jest do osobistego kontaktu ze szkołą w celu stworzenia przez placówkę dydaktyczną warunków technicznych umożliwiających udział w części ustnej OJF w formie zdalnej.
 • Część ustna zawodów będzie składać się 2 elementów opisanych w Aneksie nr 2 do Programu OJF (www.ojf. org.pl > Program > Aneks nr 2).
 • Ważne! Zgodnie z informacją, którą Organizator Olimpiady uzyskał w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dn. 20 października 2020, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
  Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Komentarze zamknięte