Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Komunikat nr 2 KG OJF z dn. 26.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających wykonanie testu etapu szkolnego online, zmianie ulega również forma udostępnienia testu:

  • Indywidualne loginy dla każdego ucznia do platformy z testem zostaną przesłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali podani do kontaktu, najpóźniej do poniedziałku 2 listopada 2020.
  • Platforma z testami zostanie automatycznie uruchomiona w dniu etapu szkolnego tj. 4 listopada 2020, w godzinach od 9.00 do 12.00, zgodnie z Harmonogramem OJF.
  • Uczniowie zarejestrowani do udziału w Olimpiadzie wykonają test w warunkach kontrolowanej samodzielności tzn. podczas lekcji odbywających się zdalnie, pod nadzorem nauczyciela upoważnionego przez dyrekcję szkoły. Z zastrzeżeniem, że jeden nauczyciel pilnuje na jednym ekranie maksymalnie 15 uczniów.
  • Uczniowie są zobowiązani udostępniać swój wizerunek oraz dźwięk nauczycielowi nadzorującemu wykonanie testu. Podczas wykonywania testu uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
  • Nauczyciel nadzorujący zdalnie etap szkolny jest zobowiązany nagrać audio-wizualnie jego przebieg. Komitet Główny OJF zastrzega sobie możliwość wglądu do nagrania wraz z ewentualnymi zapisami na czacie. Nauczyciel jest zobowiązany zachować nagranie do końca bieżącego roku kalendarzowego. Po tym terminie nagranie należy skutecznie usunąć.
  • Sprawdzenie testu i podanie wyników pozostają w gestii Komitetu Głównego OJF.
  • Ponadto zgodnie z informacją, którą jako Organizatorzy Olimpiady otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej w dn. 20 października 2020: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązania umożliwiające uczniom, w tym trudnym czasie, przystąpienie do zawodów szkolnych Olimpiady. Prosimy o regularne śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie www.ojf.org.pl.

Komentarze zamknięte