Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Komunikat KG OJF z dn. 03.01.2024 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLVII OJF

Etap okręgowy XLVII Olimpiady Języka Francuskiego odbędzie się w dn. 12-13 stycznia 2024 r. w następującym porządku:
12 stycznia 2023 godz. 9.00-12.15 – część pisemna
12 stycznia 2023 od godz. 13.00 – część ustna

W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, część ustna może być przeprowadzona w ciągu dwóch dni tj. 12-13 stycznia.

Obydwie części zawodów okręgowych odbywają się w trybie zdalnym.
Część pisemna odbywa się w szkole, pod nadzorem nauczyciela.
Do części ustnej uczestnicy przystępują w szkole lub w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe zasady związane z organizacją i przebiegiem etapu okręgowego:

 • Do 9 stycznia 2024 każdy uczestnik etapu okręgowego otrzyma indywidualny login do platformy itesty.edu.pl, co umożliwi wykonanie testu pisemnego. Loginy zostaną przesłane na adresy mailowe uczniów podane przez szkoły. Uczeń zobowiązany jest potwierdzić w mailu zwrotnym otrzymanie wiadomości.
 • Platforma itesty.edu.pl zawierająca pisemny test konkursowy zostanie automatycznie uruchomiona w dniu etapu okręgowego, tj. 12 stycznia 2024, w godzinach od 9.00 do 12.15.
  W godz. 9.00 – 10.30 uczestnicy wykonują zadania części pisemnej zawodów II stopnia, tj. test leksykalno-gramatyczny.
  W godzinach 10.45 – 12.15 uczestnicy formułują wypowiedź pisemną
  Na wykonanie wszystkich zadań części pisemnej uczestnicy mają 180 minut.
 • Wypowiedź pisemna jest redagowana na jeden temat, wybrany z dwóch podanych w poleceniu do tego zadania.
  Test leksykalno-gramatyczny zawiera 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie wysłuchanego dwukrotnie nagrania, 3 ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu pisanego oraz 4 ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, tj. w sumie 9 ćwiczeń.
 • Uwaga! Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego skontrolowania, czy udostępniony mu formularz testu daje możliwość wyboru 1 z dwóch podanych tematów w celu zredagowania wypowiedzi pisemnej oraz że zawiera 9 zadań przedłożonych do realizacji w części leksykalno-gramatycznej.
 • Uczestnicy zawodów okręgowych będą wykonywać test on-line w siedzibie szkoły pod nadzorem nauczyciela. Nie dopuszcza się możliwości wykonania części pisemnej zawodów 2. stopnia poza siedzibą szkoły.
 • Część pisemna będzie nadzorowana przez członków właściwego Komitetu Okręgowego (KO). Przed zalogowaniem się na platformę itesty.edu.pl, najpóźniej o godzinie 8.45, należy też dołączyć do wirtualnego spotkania komisji okręgowej, w której odbędzie się zarówno część pisemna, jak i część ustna. Link do spotkania każdy z uczestników otrzyma drogą mailową od właściwego KO.
 • W czasie realizacji części pisemnej testu uczestnicy są zobowiązani udostępniać swój wizerunek członkowi KO nadzorującemu wykonanie testu pisemnego (obowiązkowo należy uruchomić kamerę). Podczas wykonywania testu – z wyjątkiem odsłuchu nagrania – uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
 • Przystąpienie przez uczestnika do udziału w etapie okręgowym OJF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie przebiegu części ustnej. Brak zgody na nagrywanie automatycznie skutkuje samowykluczeniem z uczestnictwa w zawodach etapu okręgowego. Nieudostępnienie obrazu (ekranu) i wyłączenie mikrofonu skutkuje unieważnieniem udziału w zawodach. Część ustna uznana będzie za ważną pod warunkiem udostępnienia przez uczestnika możliwości nagrania jego udziału w egzaminie ustnym.
  Uwaga! KO zachowa dokumentację konkursową, w tym nagranie, do końca bieżącego roku szkolnego. Po tym terminie nagranie zostanie skutecznie usunięte.
 • Część ustna zawodów odbędzie się on-line przy użyciu komunikatora wskazanego przez właściwy Komitet Okręgowy. Uczestnik przystępuje do części ustnej ze szkoły lub swojego miejsca zamieszkania. Część ustna rozpocznie się w piątek, 12.01 (nie wcześniej niż o godz.13.00) i w sobotę, 13.01 (od godz. 9.00) – w zależności od decyzji właściwego KO (przy dużej liczbie uczestników). Link do części ustnej przesłany zostanie do uczestników przez właściwy im KO.
 • Część ustna zawodów składa się z jednego zadania opisanego w aktualnym Programie OJF. Przykładowe zadanie zostało umieszczone na stronie OJF www.ojf.org.pl w dn. 9 listopada 2022 r.
  Podczas części ustnej uczestnik powinien zareagować ustnie w zaproponowanej sytuacji komunikacji oraz przetworzyć informacje w celu przekazania określonych treści w oparciu o materiały wizualne.
  Po wylosowaniu zadania ustnego, uczestnik ma max. 5 minut na zapoznanie się z treścią zadania i przygotowanie się do wypowiedzi (np. naszkicowanie ogólnego planu). Po wypowiedzi uczestnika odbędzie się swobodna rozmowa komisji na temat naturalnie wynikający z omówionych w zadaniu kwestii. Część ustna zawodów każdego zawodnika będzie trwała maximum 20 min.

Uwaga! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Komentarze zamknięte